asdas

Dil saýlamak

Biz hakda

Biz hakda

—— KOMPANI PRA PROFILI

Nanning Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

Nanning Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd., önümçiligi, gaýtadan işlemegi we söwdany birleşdirip, nurbatlary, hozlary we beýleki berkidiji önümleri hünärli üpjün ediji.10 ýyl bolt we nurbat şekilli bölekleri gaýtadan işlemäge aýratyn üns beriň, müşderileriň çyzgy dizaýn sargytlaryny we OEM & ODM sargytlaryny kabul edip bilersiňiz.Kompaniýanyň umumy meýdany 10 000 inedördül metrden gowrak gaýtadan işleýän zawod, iki sany uly ammar, dükan bar.Zawod esasan deslapky boltlar, goşa kelleli taýajyklar, U-boltlar we plastinka gaýtadan işleýän bölekler we beýleki polat gurluş bölekleri bilen işleýär.Önümleriň bir bölegini gaýtadan işlemekden we öndürmekden başga-da, kärhana poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, garyndy polatdan, misden, alýuminiýdan, titandan we beýleki dürli materiallardan we köp sanly berkitme önümlerinden ybarat dürli berkitme önümleri üçin agent hökmünde çykyş edýär.Kompaniýada 6000 tonnadan gowrak berkidiji bar, 70,000-den gowrak SKU bar, bu müşderileriň gyssagly harytlara bolan islegini kanagatlandyryp biler.Mundan başga-da, kompaniýanyň öz synag laboratoriýasy bar, gelýän çig mal we paýlaýyş önümleri her önümiň ökde önümdigini anyklamak üçin tötänleýin barlanýar.Kompaniýa ilki bilen ýokary hilli işewürlik pelsepesini ýöredýär, oýlanyşykly hyzmat edýär we önümlerimiz ABŞ, Italiýa, Hindistan, Yrak, Wýetnam, Filippinler we Indoneziýa ýaly dünýäniň 21 ýurduna eksport edilýär.


Kompaniýa tehniki maslahat we satuwdan soň hyzmat edýär we dünýäniň esasy distribýutorlaryna, lomaý satyjylara, zawodlara we in engineeringenerçilik kärhanalaryna hyzmat etmegi maksat edinýär.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda her dürli berkidiji we standart däl bölekleri sazlap bileris we dürli pudaklarda müşderiler üçin laýyk berkidiji çözgütleri hödürläp bileris."Diri galmagyň hiline, tehnologiki innowasiýa + ösüş üçin hyzmat" -a ynanýarys.Iň uly sylagymyz, berkitmek pudagynyň has gowy geljegine tarap ynamyňyzy gazanmak, bir gezeklik berkidiji üpjün ediji we uzak möhletli hyzmatdaş bolmak.

Bolt berkidiji öndürijiler. (1)

Kompaniýanyň görnüşi

Haçan-da dünýä "bilim ykdysadyýeti" agdyklyk edýän maglumat eýýamyna girende;“ykdysady globallaşma” bütin dünýä bazaryny birleşdirende;"emläk ulgamy reformasy" milli özgertmeleriň ýeke-täk ýoluna öwrülende ...

Täze we köne müşderilere dabaraly söz berýäris:

Biz başlaýarys:

"Birinji derejeli kärhana gurmak we senagat markasyny gurmak" işiň maksady;

"Agzybirlik, bitewilik, netijelilik, täzelik" biznes pelsepesi.

"Ilki bilen dogruçyllyk we hil" iş syýasatyny berk durmuşa geçiriň;

Tehnologiki innowasiýa, berk dolandyryş we hiliň kepili, seresaply hasaplamak we çykdajylary azaltmak, müşderileri gazanmak, "Aozhan" brendini döretmek we müşderileri yzyna gaýtarmak prinsiplerine eýeriň.

Karar bermek, işde üstünlik gazanmagyň açarydyr, medeniýet bolsa karar kabul etmegiň başlangyjydyr.

Dolandyryş - kärhananyň baky mowzugy, innowasiýa - kärhanany ösdürmegiň ruhy.

Zehin - kärhananyň gülläp ösmeginiň kepili we peýdasy - kärhananyň öňe süren maksady.

Biz: "Aozhan" özüniň korporatiw medeniýeti we täsin hünär tehnologiýasy bilen berkitme pudagy üçin esasy görkeziji döreder we Aozanyň ajaýyplygyny görkezer!

Poslamaýan polatdan berkidiji pudagynda hökman öňdebaryjy bolarys!

Agzybirlik
Bütewilik
Innowasiýa

Kompaniýanyň medeniýeti

Wezipe

Qualityokary hilli nurbat ýasamak üçin dünýäni has berkitiň

Görüş

Bu pudakda öňdebaryjy marka we asyrlyk kärhana bolmak

Gymmatlyklar

Bütewilik, netijelilik, ýeňiş