asdas

Dil saýlamak

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2012-nji ýylda döredilen “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” ýokary hilli enjam berkidijileri öndürmekde we satmakda ýöriteleşen kompaniýa.Müşderilerimize bu pudakdaky agyry nokatlaryny çözmek üçin ýokary hilli we ygtybarly önümler bermäge borçlanýarys.

Apparat berkitme pudagynda öňdebaryjy hökmünde müşderilerimiziň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna we agyrylaryna düşünýäris.Şonuň üçin biz diňe bir çalt üpjün ediji däl, müşderilerimiz bilen problemalary çözmek üçin ýakyndan işleýän hyzmatdaş.

Ilki bilen önümiň hiline we ygtybarlylygyna üns berýäris.Biz halkara ülňülerine berk eýerýäris we ösen önümçilik desgalary we hil synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümleriň her topary ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk barlagdan we synagdan geçýär.Önümlerimiz ajaýyp çydamlylygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin berk ussatlygy we material saýlamasyny başdan geçirýär we dürli kyn şertlerde ulanylyp bilner.

Ikinjiden, täzelik we gowulaşmak üçin elmydama çalyşýarys.Tehnologiýa öňe gitmegi we bazaryň üýtgemegi bilen, gözleg we ösüş we tehnologiki innowasiýa üçin ep-esli serişdeleri goýmagy dowam etdirýäris.Önümleri has täze, has täsirli we ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin birnäçe gözleg institutlary we uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Toparymyz, müşderilerimiziň zerurlyklaryna çuňňur düşünýän we iň oňat çözgütleri hödürleýän zehinli we tejribeli inersenerler toparyndan ybarat.

Mundan başga-da, müşderi hyzmatyna we aragatnaşyga üns berýäris.Satuw toparymyz öz wagtynda we täsirli tehniki goldaw we çözgütleri üpjün etmek üçin tejribe we tejribä eýe.Müşderilerimiziň pikirlerini we seslenmelerini işjeň diňleýäris we önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli gowulandyrýarys.Müşderilerimiziň islegini we gyzyklanmalaryny elmydama birinji ýerde goýýarys we bilelikde ösmek we ösmek üçin olar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy saklaýarys.

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” önümiň hili, tehnologiki innowasiýa we müşderi hyzmaty bilen bu pudakda tanalýar.Biziň tagallalarymyz, müşderilerimize agyry nokatlaryny çözmäge we bäsdeşlik bazarynda artykmaçlyk gazanmak üçin ýokary hilli önümleri we çözgütleri hödürlemäge gönükdirilendir.Müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşip, täzelenmegi we kämilleşdirmegi dowam etdirip, apparat we berkitme pudagynda öňdebaryjy bolup, pudagyň ösmegine oňyn goşant goşup biljekdigimize hemişe ynanýarys.

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” siziň bilen ajaýyp geljegi döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümçilik, önüm we marka artykmaçlyklary:

Kompaniýamyzda ýokary hilli önümleriň öndürilmegini üpjün edip biljek ösen önümçilik prosesleri we enjamlary bar.Önüm dizaýny we önümçiligi üçin halkara ülňüleri kabul edýäris we önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümiň hiline berk gözegçilik edýäris.“Aozhan” enjamlary ABŞ, Italiýa, Hindistan, Yrak, Wýetnam, Filippinler, Indoneziýa we ş.m. ýaly dünýäniň 21 ýurduna eksport edilýär. Üznüksiz täzelikler we önümi kämilleşdirmek arkaly müşderilerimiziň ynamyny we ykrar etmesini gazandyk. öndürijiligi.

2. Enjam-artykmaçlyk

Enjamlaryň artykmaçlygy:

Iň ösen önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny tanatmak üçin köp pul we serişde goýduk.Bu bize önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we müşderileriň ýokary hilli önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Enjamlarymyzy yzygiderli täzeläp, kadaly işlemegini we netijeli öndürilmegini üpjün etmek üçin tehniki hyzmaty we dolandyryşy güýçlendirýäris.

Üpjünçilik kuwwatynyň artykmaçlygy:

Durnukly üpjünçilik zynjyry ulgamyny we köp ygtybarly üpjün edijiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu bize çig mallary we bölekleri netijeli satyn almaga, önümçiligi öz wagtynda tertipleşdirmäge we müşderileriň sargytlaryny wagtynda tabşyrmaga mümkinçilik berýär.Uly sargytlar ýa-da uly göwrümli taslamalar üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga ukyply inwentar dolandyryş ulgamymyz bar.

3. Üstünlik-üpjünçilik-kuwwat
4. Mugt-nusga-artykmaçlyk

Mugt nusga artykmaçlygy:

Müşderiler önümlerimizi satyn almazdan ozal düşünip we baha berip biler ýaly mugt nusga hyzmatyny edýäris.Müşderilere önümlerimizi şahsy synap görmäge we baha bermäge rugsat bermek bilen, önümlerimize bolan ynamyny artdyryp we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup biljekdigimize ynanýarys.

Zehin artykmaçlygy:

Tejribe we tejribeden doly toparymyz bar.Işgärlerimiz önümçilik we hil gözegçiligi boýunça özboluşly tejribe toplap, baý önümçilik tejribesine we tehniki tejribä eýe.Wepaly, jogapkär we hünär ukyplaryny we tehniki derejelerini yzygiderli ýokarlandyrmaga çalyşýarlar.Zehinleri ösdürmäge we ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris we işgärlere toparyň durnuklylygyny we başarnygyň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin oňat iş gurşawy we ösüş mümkinçilikleri berýäris.

5.Talent-artykmaçlyk
6. Satuwdan soň artykmaçlyk

Satuwdan soňky hyzmatyň artykmaçlygy:

24 sagatlyk öz wagtynda beren jogabymyza buýsanýarys.Iş gurşawynyň çalt üýtgemegini we müşderilerimiziň gyssagly zerurlyklaryny gowy bilýäris.Şonuň üçin müşderilerimize hyzmat toparymyz müşderilerimize kömek we goldaw bermäge hemişe taýýardyr.Önüm maslahaty, sargytlary gaýtadan işlemek ýa-da satuwdan soňky hyzmat bolsun, müşderilerimiz netijeli hyzmatymyzy duýup biler ýaly gysga wagtda öz wagtynda jogaplary we çözgütleri bermäge kepil geçýäris.

Kompaniýanyň taryhy döwürleri

2008-nji ýyl

Kompaniýa enjamlary berkidiji işini kiçigöwünli ussahanada başlady.Masştab çäkli bolsa-da, kompaniýanyň topary joşgun we telekeçilik ruhundan doludy.

2012

Bazar isleginiň ösmegi we müşderiniň ykrar edilmegi bilen kompaniýa önümçilik gerimini kem-kemden giňeltdi we 2012-nji ýylda “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” -ni resmi taýdan döretdi. Önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly kompaniýa önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrdy. we has köp müşderiniň göwnünden turdy.

2015

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli aldy.Bu kepilnama, diňe bir kompaniýanyň hil gözegçiliginde öňdebaryjylygyny subut etmek bilen çäklenmän, kompaniýanyň bu pudakdaky öňdebaryjy ornuny hasam berkitýär.Müşderileriň bu kompaniýa bolan ynamy ep-esli artdy we hyzmatdaşlyk hasam güýçlendi.2017: Işiň yzygiderli giňelmegi bilen “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” 2017-nji ýylda has uly önümçilik bazasyna göçdi. Täze önümçilik bazasy enjamlaşdyryldy ösen enjamlar we netijeli önümçilik liniýalary, kompaniýanyň müşderileriniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

2020

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” içerki we halkara bazardaky paýyny yzygiderli giňeltdi.Kompaniýa halkara söwda ýarmarkalaryna we sergilerine işjeň gatnaşýar we dünýädäki müşderiler bilen köp sanly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we içerki we daşary ýurtly müşderileriň oňyn teswirlerine eýe boldy.

2022

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.”, berkitme pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrüldi.Kompaniýada tehnologiki innowasiýalary we önümi täzelemegi yzygiderli goldaýan hünärmen we hyjuwly gözleg topary bar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa ýokary hilli işçi güýjüni döredip, işgärleri taýýarlamaga we topar döretmeklige ünsi jemleýär.

Geljekde

kompaniýa tehnologiki innowasiýalara we önümiň hiline ünsi jemlemegi we müşderilere has ýokary hilli önümler we çözgütler bilen üpjün etmek üçin hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrar.Kompaniýa has ýokary maksatlara ýetmäge we bu pudakda has uly üstünliklere çalyşmaga çalyşar.

Kärhana medeniýeti, maksat, şygar

Medeniýet

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” adamlara gönükdirilen, dogruçyl we pragmatiki, innowasiýa we ösüşiň korporatiw medeniýetine eýerýär.Işgärleri taýýarlamaga we ösdürmäge üns berýäris, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin toparlaýyn işlemegi we innowasiýa ruhuny höweslendirýäris.

1-1 Kärhana-medeniýet
1-2 Kärhana-medeniýet

Maksatlar

2-1 Kärhana-maksat

1. qualityokary hilli enjam berkidiji önümleri dörediň

Apparat berkidiji pudagynda öňdebaryjy kärhana bolmak isleýäris we ösen enjamlary we tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň hilini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrýarys.

2-2 Kärhana-maksat

2. Müşderilere ýokary hilli hyzmat beriň

Müşderileriň pikirlerine we zerurlyklaryna ähmiýet berýäris we müşderilere hünär we wagtynda tehniki goldaw we satuwdan soň ýokary hilli hyzmat bermäge we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga çalyşýarys.

2-3 Kärhana-maksat

3. Üznüksiz täzelik we ösüş

Gözleg we ösüş pudagyna işjeň maýa goýýarys, ösen tehnologiýalary we enjamlary ornaşdyrýarys we müşderilerimiziň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin bazar bäsdeşlik ukyby bilen täze önümleri täzelemegi we tanatmagy dowam etdirýäris.

Şygar

"Hil gymmatlyk döredýär, Aozhan geljegi bilelikde döredýär", bu biziň şygarymyz.Diňe önümlerimiziň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak we müşderilerimiz bilen işleşip, has uly gymmatlyk we umumy ösüşiň geljegini döredip biljekdigimize ynanýarys.

3. Kärhana-şygar

Kompaniýanyň hekaýasy

Kompaniýa-hekaýa (1)
Kompaniýa-hekaýa (2)
Kompaniýa-hekaýa (3)
Kompaniýa-hekaýa (4)

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.