asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat gapagy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB923
 • Ady:
  uglerod polat gapagy
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 synp
 • Lakam:
  Gümmez hozy
 • Nominal diametri:
  M3-M24
 • Diş çukury:
  0.5-3
 • Faceerüsti bejermek:
  galvanizli / nikel örtülen / mis / neýlon
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polatdan ýasalan hozlaryň beýany

  Adyndan görnüşi ýaly, gapakly hozlar, gapakly altyburçly hoz, gapagyň roly gapagyň daşky bölegini berkitmek, çyglylygyň ýa-da käbir beýleki poslaýjy maddalaryň posuň öňüni almak roluna girmeginiň öňüni almak we şeýlelik bilen ony gowulaşdyrmakdyr. eýeçilik we birikme wagtyny ulanmak.Dürli ýerüsti bejergä görä, gapak hozy: galvanizli gapak hozy, reňkli galvanizli gapak hozy, uglerod polat gara hozy, poslamaýan polatdan ýasalan hoz we ş.m. bölünip bilner. bazar tarapyndan giňden tanalýar, mugt ýeňillikli bahalary almak üçin derrew biziň bilen habarlaşyň.

  Uglerod-polat-gapak-hoz-ululyk-diagramma

  Uglerod polatdan ýasalan hozuň artykmaçlyklary

  1. qualityokary hilli uglerod polat materialy, ýokary gatylygy, oňat aşaga garşylygy we plastikligi
  2. Owadan görnüş, deformasiýa aňsat däl, uzak ömri
  3. Güýçli uýgunlaşma, aňsat gurnama, zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler
  4. “Cap Nuts” gönüden-göni öndüriji tarapyndan satylýar, bu satyn alyş bahasynyň 20 göterimini tygşytlap bilýär.

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Önümler: bir gezeklik satyn alyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp görnüşler, doly aýratynlyklar
  2. Hususlaşdyrma: maglumatlary suratdan nusga çenli düzüp bileris
  3. Bahasy: hoz öndürijileriniň göni satuwy, ilkinji çeşmeler, ýokary çykdajy
  4. Satuwdan soň hyzmat: Müşderiler üçin problemalary çözmek üçin 24 sagat onlaýn hyzmat

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polat gapak hozy

  Gaplaň hozy, boltuň ujundaky sapaklary ýapmaly we iş gurallarynda ulanyp boljak programmalarda ulanylyp bilner.Olar, esasan, tekerleri we öň we yzlary düzetmek üçin awtoulaglaryň, tigirleriň, elektrik ulaglarynyň we şinalaryň tekerlerinde we öň we yz oklarynda ulanylýar, köplenç köçe çyra stendleriniň esaslaryny düzeltmek üçin hem ulanylyp bilner. gün şöhlesi we ýagyş, şeýle hem käbir mehaniki enjamlarda.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

  1. Bolt önümleriňiziň hili nähili?Bolt önümleriňiziň ýokary hilini nädip üpjün etmeli?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we tehnologiýalarymyz we usullarymyz yzygiderli gowulaşýar.
  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderiler tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.
  Nanning Aozhan enjam boltlaryny saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  2. Sitata almak islesem näme bilmeli?
  * Size nähili bolt gerek?(Altyburçly boltlar? Özüňe degýän dyrnaklar? Buraw guýrugy dyrnaklary? Nokatlar? Kir ýuwýanlar we ş.m.)
  * Boltyň aýratynlyklary?(has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)
  * Boltyň materialy?(Poslamaýan polat, 304, 316, uglerod polat we ş.m.)

  3. Bolt önümleriňiziň bahasy üçin arzanladyş barmy?
  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.
  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini saklamak bilen müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.
  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.
  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler