asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat altyburç flanes hozy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB6177
 • Ady:
  uglerod polat altyburç flanes hozy
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4-nji synp, 8-nji synp, 10-njy synp
 • Lakam:
  Gazly hozlar / flanes hozy / flanes hozy
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Diş çukury:
  0.5-1.75
 • Faceerüsti bejermek:
  galvanizli / reňkli sink örtülen / garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polat alty flanes hozy

  Flanes hozy, gazly hoz, flanes hozy, altyburç flanes ýüzi, flanes hozy we ş.m. diýlip hem bilinýär. Surfaceerüsti bejergä görä galvanizli flanes hozy, reňkli sink bilen örtülen flanes ýüzi, gara flanes hozy we ş.m. Flanes hozlarynyň bir ujunda giň flanes bar, ol aýrylmaz ýuwujy hökmünde ulanylyp bilner.Bu, hozuň basylýan bölegindäki basyşyny paýlamak üçin ulanylýar, şeýlelik bilen böleklere zeper ýetmek ähtimallygyny azaldýar we berkidilmedik ýer sebäpli gowşamagyny azaldýar.Bolt pudagynda 10 ýyllyk tejribe, Hytaý uglerod polat hozy öndüriji, uglerod polat altyburçly flanes hozy satyn alyň, önümiňizi kesgitläň, çalt eltip beriň, hyzmatyňyzda hünärmen satuw topary bilen, satyn alşyňyz aladasyz bolar.

  Uglerod-polat-heks-flanes-hoz-ululyk-diagramma

  Uglerod polat alty flanes hozy

  1. hardokary gatylyk, ýumşaklyga we süýşmäge garşy
  2. Geýmäge çydamly, has berk berkidiji öndürijilik
  3. Has gowy möhürlemek we poslama garşylyk bilen

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Haryt: ýokary material, hiliň kepili, berlen şahadatnama
  2. Tejribe: 10 ýyldan gowrak hoz öndürmek, ýetişen tehnologiýa
  3. Özbaşdaklaşdyrma: hozuň aýratyn aýratynlyklary düzülip bilner we size suratlar we nusgalar iberip bileris.
  4. Güýç: 10,000 inedördül metr zawod meýdany, ýyllyk önümçilik kuwwaty 10,000 + tonna, aladasyz üpjünçilik

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polat alty flanes hozy

  Diş nagşy bolmadyk flanes hozlarynyň köpüsi käbir ýörite enjamlarda we ýörite ýerlerde ulanylýar, aşaky süýşmedik diş nagşy bolan flanes hozlary, adaty hozlar we ýuwujylaryň kombinasiýasy bilen deňeşdirilende, iş bölegi bilen kontakt ýüzüni ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar, has berk we has dartgynly.Köplenç turbalarda, gysgyçlarda we käbir möhürleme we guýma böleklerinde ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

  1. Satuwdan öňki hyzmat.
  * Bolt önümleri bilen baglanyşykly bilim, amaly we mugt ýeňillikli kotirovka görnüşini bermek baradaky soraglaryňyza jogap bermek üçin satuw toparyny başdan geçirdik.
  * Mugt nusgalar berilýär, ýöne alyjy ýük daşamak üçin hyzmatdaşlygymyzy ýeňilleşdirýän iberiş bahasyny tölemeli.
  * Specialörite spesifikasiýa önümleri üçin çyzgylar we mugt çözgütler berip bileris.

  2. Satuwdan soňky hyzmat.
  * Harytlary alanymyzda boltlaryň sany harytlardan az bolsa, çalyşmagy iberip bileris.
  * Boltlar ulanylanda haýsydyr bir mesele bar bolsa mugt tehniki goldaw bar.
  * Eger hoz önümleri barada soraglaryňyz bar bolsa, hünärmenler toparymyz size hyzmat edip biler we soraglaryňyza jogap bermekden hoşal bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler