asdas

Dil saýlamak

Önümler

Uglerod polat ýuwujylar

Gysga düşündiriş:

Standart: DIN436

Ady: uglerod polat kwadrat ýuwujylar

Material: uglerod polat

Bahasy: 140HV

Lakamlary: uglerod polat inedördül ýuwujylar

Nominal diametri: Φ6-Φ42

Faceerüsti bejermek: ak sink örtük, garalamak, sary sink, gyzgyn galvanizasiýa


Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg:T / T, L / C, PayPal

Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uglerod polat meýdany ýuwujylaryň beýany

Uglerod polat inedördül ýuwujy, adatça uglerod polat materialdan ýasalan, inedördül şekilli we tegelek deşikli umumy mehaniki bogun.Uglerod polat kwadrat ýuwujylar, adatça baglanyşyklaryň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin mehaniki berkidijileriň birikmesinde ulanylýar.

Uglerod polat inedördül ýuwujylary ak sink bilen örtülen inedördül ýuwujylara, gara reňkli inedördül ýuwujylara, sary sink kwadrat ýuwujylara we dürli ýerüsti bejergilere laýyklykda gyzgyn galvanizli kwadrat ýuwujylara bölmek bolar.

Biz kwadrat ýuwujy bahasy bilen üpjün etmek üçin doly spesifikasiýa we gysga möhletli uglerod polat kwadrat ýuwujy öndüriji.Adalatlylygy, hyzmatdaşlygy we ýeňiş gazanmak ýörelgesini alýarys, hil we ösüş bilen bitewilik bilen ýaşamak düşünjesini talap edýäris we ýeňiş gazanmak ýagdaýyna we umumy abadançylyga ýetmek üçin has köp müşderi we dost bilen gowy gatnaşyk gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Taslamaňyz üçin bu bolt önümleri gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we jikme-jik talaplary alanymyzdan soň size kanagatlanarly sitata bereris we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Uglerod polat meýdany ýuwujylaryň artykmaçlyklary

1. Gowy çeýeligi: uglerod polat inedördül ýuwujylaryň gowy çeýeligi bar, bu baglanyşyklaryň arasyndaky basyşy ýeňilleşdirip, birikmeleriň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.

2. Gowy poslama garşylyk: uglerod polat kwadrat ýuwujylary gowy poslama garşylygy bar, okislenmek we poslama aňsat däl, birikmäniň uzak möhletli durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip biler.

3. Gurmak aňsat: uglerod polat kwadrat ýuwujylary gurmak aňsat, diňe birikmeleriň arasynda goýulmaly, goşmaça gurallar we başarnyklar bolmaz.

4. Giň ulanylyşy: uglerod polat inedördül ýuwujylar giňden ulanylýar, dürli baglanyşyklarda ulanylyp bilner, dürli pudaklarda we pudaklarda giňden ulanylýar.

Hil barlagy

Hil-gözleg

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bütewilik hyzmaty: "ilki bilen müşderi, öňe geç" düşünjesine eýermek, berk hil gözegçiligi

2. Önümçilik kepilligi: zawod 10,000 inedördül metr meýdany, 200-den gowrak gaýtadan işleýän enjamlary, ýeterlik inwentar meýdany öz içine alýar

3. qualityokary hilli we arzan baha: pudakda 10 ýyllyk tejribe, amatly tehnologiýa, ýetişen tehnologiýa, köp mukdarda we gowy baha

4. Zawodyň gönüden-göni satuwy: ýuwujylary zawod bilen gönüden-göni üpjün etmek, ortaça baha tapawudy ýok, şonuň üçin satyn alşyňyz göni 20% arzanlaýar.

Önümçilik prosesi

Önümçilik

Uglerod polat meýdany ýuwujylaryň ulanylyşy

1. Maşyn öndürmek meýdany: uglerod polat inedördül ýuwujylar, baglanyşyklaryň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin boltlar, hozlar we ş.m. ýaly mehaniki berkidijileriň birikmesinde ulanylýar.

2. Awtoulag önümçilik meýdany: birikmeleriň arasyndaky berkligi we durnuklylygy üpjün etmek üçin awtoulag dwigatelleri, transmissiýalar we beýleki birikmeler ýaly awtoulag önümçiliginde köplenç ulanylýar.

3. Elektron we elektrik meýdanlary: uglerod polat inedördül ýuwujylar, baglanyşyklaryň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin elektron tagtalary, elektron enjamlary we beýleki birikmeler ýaly elektron we elektrik meýdanlarynda hem ulanylýar.

Programma diagrammasy

Programma diagrammasy

Şahadatnamamyz

Şahadatnamamyz

Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

1. Satuwdan öňki hyzmat:

* Bolt önümleri bilen baglanyşykly bilim, amaly we mugt ýeňillikli kotirovka görnüşini bermek baradaky soraglaryňyza jogap bermek üçin satuw toparyny başdan geçirdik.

* Mugt nusgalar berilýär, ýöne alyjy ýük daşamak üçin hyzmatdaşlygymyzy ýeňilleşdirýän iberiş bahasyny tölemeli.

* Specialörite spesifikasiýa önümleri üçin çyzgylar we mugt çözgütler berip bileris. 

2. Satuwdan soňky hyzmat:

* Harytlary alanymyzda boltlaryň sany haryt ýetmezçiligi bolsa, olary çalşyp bileris.

* Boltlar ulanylanda haýsydyr bir mesele bar bolsa mugt tehniki goldaw bar.

* Gazet önümleri barada soraglaryňyz bar bolsa, hünärmen toparymyz size hyzmat edip biler we soraglaryňyza jogap bermekden hoşal bolar. 

Elmydama kompaniýamyzyň alyjylarymyzyň göwnünden turmak niýeti.Aýratyn islegleriňizi kanagatlandyrmak we size Gasket bahalarynyň sanawy, satuwdan öň, satuwda we satuwdan soňky önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin täze we ýokary hilli önümleri döretmek üçin elimizden gelenini ederis.Önümçilige çynlakaý çemeleşýäris we bütewilik bilen edýäris we berkitme pudagynda içerde we daşary ýurtlarda müşderiler gowy görýärler.Önümler Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa, Ukraina, Malaýziýa, Taýland, Singapur we ş.m. ýaly dünýäniň çar künjegine iberilýär. "Gowy hilli we gowy hyzmat" hemişe biziň maksadymyzdy.Hil, gaplamak, belliklemek we ş.m. gözegçilik etmek üçin ähli güýjümizi edýäris, önümçilikden we iberilmezden ozal, hiline gözegçilik etmek we her jikme-jigi barlamak üçin bagyşlanarys we ýokary hilli gözleýänler bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga taýýardyrys. önümler we gowy hyzmat.Europeanewropa ýurtlarynda, Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Afrikada, Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda giň satuw toruny döretdikbilen habarlaşyň, hünär tejribämizi taparsyňyz we ýokary hilli önümler işiňize kömek eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler