asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat inedördül kebşir

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN928
 • Ady:
  uglerod polat inedördül kebşir
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 synp
 • Lakam:
  Kebşirläň
 • Nominal diametri:
  M4-M12
 • Diş çukury:
  0.7-1.75
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polat meýdany kebşirlenen hozlaryň beýany

  Kebşirlenen hoz, kebşirlemek üçin ýaramly hozuň daşyndaky bir görnüş, kebşirlemek üçin materialdan ýasalan we kebşirlemek üçin has galyň, kebşirlemek iki aýry bölege deňdir, metaly birleşdirip, soň sowadylanda ýokary temperatura bilen, ortasy garyndynyň hataryna goşular, içki molekulýar güýjüň roly, güýç, esasan, ene bedeniniň güýjünden has uludyr.Dört taraply kebşirlenen hozlar, saýlamak üçin dürli öndürijilik talaplaryna laýyklykda ýerleşiş halkasy bilen A görnüşine, B görnüşine üç görnüşe bölünýär.Uglerod polat kebşirleýji hoz zawodynyň göni satuwy, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaň, maslahat üçin tiz habarlaşyň!

  Uglerod-polat-kwadrat-kebşir-hoz-ululyk-diagramma

  Uglerod polat meýdany kebşirlenen hozuň artykmaçlyklary

  1. hardokary gatylyk, güýçli we çydamly, uzak ömri
  2. Gurmak üçin pes çykdajy, çalt we zähmet tygşytlamak
  3. Takyk däl ýerleşiş ýagdaýlary we wagtlaýyn üýtgeşmeler üçin amatly
  4. Nuts zawody gönüden-göni satuw, satyn alyş bahasynyň 20% -ini tygşytlamaga gönüden-göni kömek edýär

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Önümler: 7000-den gowrak görnüş, 20,000 tonna ätiýaçlyk ammary, çalt eltip bermek
  2. Bahasy: hoz çeşmesi zawody, gowy hilli we arzan baha
  3. Kuwwatlylygy: 10,000 tonnadan gowrak ýyllyk önümçilik, 3000+ tonna sanaw sanawy
  4. Özbaşdaklaşdyrma: ulanyjylar tarapyndan berlen çyzgylara ýa-da nusgalara görä düzülip bilner

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polatdan ýasalan tegelek hozlary ulanmak

  Kebşirlenen hozlar has güýçlidir we inçe we galyň programmalaryň köpüsinde ulanylyp bilner.Kebşirlenen inedördül hozlar awtoulag pudagynyň bir görnüşidir, önüm esasan awtoulag, tehnika we beýleki pudaklarda ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat

  1. Satuwdan öňki hyzmat.
  * Bolt önümleri bilen baglanyşykly bilim, amaly we mugt ýeňillikli kotirovka görnüşini bermek baradaky soraglaryňyza jogap bermek üçin satuw toparyny başdan geçirdik.
  * Mugt nusgalar berilýär, ýöne alyjy ýük daşamak üçin hyzmatdaşlygymyzy ýeňilleşdirýän iberiş bahasyny tölemeli.
  * Specialörite spesifikasiýa önümleri üçin çyzgylar we mugt çözgütler berip bileris.

  2. Satuwdan soňky hyzmat.
  * Harytlary alanymyzda boltlaryň sany harytlardan az bolsa, çalyşmagy iberip bileris.
  * Boltlar ulanylanda haýsydyr bir mesele bar bolsa mugt tehniki goldaw bar.
  * Eger hoz önümleri barada soraglaryňyz bar bolsa, hünärmenler toparymyz size hyzmat edip biler we soraglaryňyza jogap bermekden hoşal bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler