asdas

Dil saýlamak

Kazyýet

Kazyýet

Bu gezek Wýetnam kompaniýasynyň ynamyny gazanmak we poslamaýan polatdan ýasalan bolt taslamasy boýunça işewür hyzmatdaşlyga goşulmak mertebedir.Nanning Aozhan enjamlaryny berkidijilere bolan ynamyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.

Müşderi wideosymyzy YOUTUBE-de gördi we resmi web sahypasy bilen tanyşdy we bize sorag iberdi.Sitirleýişden, jikme-jik aragatnaşykdan, önüm suratlaryny we wideolary ibermekden, dürli wideo konferensiýalardan, şeýle hem müşderiniň çäkli ýerinden soň, çözgüt toparymyz we müşderi bu ugurda çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak üçin köp wagt sarp etdiler, müşderiniň bazara bolan islegini, kesgitlemek üçin ösümlik saklanyşynyň mukdary, nurbat aýratynlyklary, bolt kategoriýalary we ş.m. ara alnyp maslahatlaşyldy.Netijede, hünärmenligimiz müşderiniň ynamyny gazandy.3 aýlyk aragatnaşykdan soň, müşderi ahyrsoňy biziň bilen zakaz etdi.

Harytlary müşderiniň buýrugy boýunça taýýarladyk we poslamaýan polatdan boltlary 2022-nji ýylyň awgust aýynda Wýetnama iberdik. Müşderi harytlary alanda, şeýle hem hünär derejämiz, hyzmatymyz, önümimiziň hili we ş.m.

Müşderiniň sargytlaryna laýyklykda aksiýa

W1

Gutulara gaplanan poslamaýan polat boltlar

W2

Poslamaýan polatdan bolt ýüklemek

W3
W4

Bolt önümlerini düşürmek üçin Wýetnama eltip bermek

W5
W6