asdas

Dil saýlamak

Önümler

Altyburçly hasaplaýjy kelleler

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB70.3 / DIN7991
 • Ady:
  uglerod polat altyburçly hasaplaýjy kelleler
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  8.8-nji synp, 10.9-njy synp
 • Lakam:
  tekiz käse altyburçly nurbatlar
 • Nominal diametri:
  M3-M24
 • Diş çukury:
  0.5-3
 • Uzynlyk:
  8-80
 • Faceerüsti bejermek:
  garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Altyburçly hasaplaýjy kelleleriň beýany

  Uglerod polatdan altyburç hasaplaýjy baş boltlara, adatça, imperiýa we ölçeg ulgamlarynda elýeterli tekiz kubok altyburç boltlar hem diýilýär, nurbatyň daşky gyrasy tegelek, ortasy konkaw altyburç, kellesi 90 dereje konus, ýygnanandan soň, nurbat kellesi gurnama ýüzüne arassa bolup biler ýaly, gurnama ýüzüne çümüp biler.Nanning Aozhan enjam berkidiji aýratynlyklary doly, giň gerim, özleşdirmegi goldaýar, maslahatlaşmak üçin tiz habarlaşyň!

  Uglerod polatdan altyburçly rozetka hasaplaýjy baş boltuň ölçeg çyzgysy

  Altyburçly hasaplaýjy baş boltlaryň artykmaçlyklary

  1. strengthokary güýç, gowy zarba garşylygy

  2. Berkitmek, sökmek aňsat, burçy süýşürmek aňsat däl

  3. stabilityokary durnuklylyk we owadan görnüş

  4. Doly spesifikasiýa, ýer üpjünçiligi

  5. Zawod gönüden-göni satuw, satyn alyş çykdajylaryňyz 20% peselýär.

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Çeşme zawody: 10 ýyldan gowrak çalt öndürýän kärhana, bitewiligi dolandyrmak

  2. Hil kepilligi: berk hil gözegçiligi, önüm şahadatnamasyny beriň

  3. Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat: Meseleleri wagtynda çözmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamy bar

  4. Çalt logistika: birnäçe logistika bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, pes logistika çykdajylary

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Altyburçly hasaplaýjy kelleleri ulanmak

  Uglerod polat altyburçly hasaplaýjy kelleler köplenç enjamlarda we enjamlarda ulanylýar, esasan, berkitmegi, sökmegi we burçy süýşürmek aňsat däl we beýleki artykmaçlyklary.Şeýle hem, bölekleriň üstü ýygnanandan soň gysylmaly däl ýerlerde ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Biz näme goldaýarys?

  a.Satyş möhleti

  Professional satuw toparymyz bar, olaryň hemmesi ýokary okuw jaýlaryndan gelýär we hünär çaltlaşdyryjy bilimleri we satuw bilimleri bar.Satyş işgärleri iň çalt wagtda size iň amatly bahany hödürläp bilerler we ähli berkitme meselelerini çözmäge kömek edip bilerler.

  b. Önümiň hili

  “Aozhan Hardware” zawody 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar, önümler nepis öndürilýär we erkin öndürilýär.Dimhli ölçegler we çyzgylar çyzgylara laýyklykda ýerine ýetirilýär we önümi barlamak hasabatlary berlip bilner.

  eltip bermegiň wagty

  Ammarymyz, berkidijileriň boltlar, hozlar, nurbatlar we ýuwujylar ýaly 88% -e çenli saklanmagyny üpjün edýär we önümleri çalt eltip bolýar, şonuň üçin köp müşderi bize ynanýar we ýokary sargytlaryň ýokary derejesini alýar.Ippingük daşaýjy agentler bilen durnukly gatnaşygymyz bar, olar önümleriň müşderilerimize çalt ýetip biljekdigini üpjün etmek üçin iň gysga ýük wagtyny saýlamaga kömek edýärler.

  2. Bolt önümleriňiziň hili nähili?Bolt önümleriňiziň ýokary hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar.

  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderilerimiz tarapyndan tanaldy we öwüldi.

  Nanning Aozhan enjam boltlaryny saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  3. Esasy önümleriňiz haýsylar?

  Bolt zawodymyz esasan aşakdaky önümleri öndürýär.

  * Boltlar

  * Nurbatlar

  * Özüňe degmek

  *Buraw guýrugy

  * Nokatlar

  * Kir ýuwýanlar

  * Çeňňekler

  * Rigging

  * Sim ýüp

  * Okuw


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler