asdas

Dil saýlamak

Önümler

Altyburçly rozetka kellesi tegelek bolt

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB70.2, GB7380
 • Ady:
  Altyburç rozetka kellesi tegelek bolt
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  8.8-nji synp, 10.9-njy synp
 • Nominal diametri:
  M3-M16
 • Diş çukury:
  0.5-2
 • Uzynlyk:
  8-80
 • Faceerüsti bejermek:
  garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Altyburçly rozetka kellesi tegelek boltyň beýany

  Uglerod polat altyburçly rozetka kellesi tegelek bolt, uglerod polat diýmek, demir gaty, uglerod polat, pes uglerod polat, orta uglerod polat, ýokary uglerod polat üç görnüşi bar.Şonuň üçin uglerod polat altyburçly rozetkanyň tegelek bolt derejeleri 4,8, 8.8, 10.9, 12.9.Uly güýçli altyburçly rozetka tegelek bolt zawody, köp sanly aksiýa, gysga möhlet, derrew nurbat bilen maslahatlaşyň.

  Uglerod poladyň tegelek kellesi rozetkasynyň ölçeg çyzgysy

  Altyburçly rozetka tegelek boltyň artykmaçlyklary

  1. hardokary gatylyk, ýokary temperatura garşylyk, güýçli göterijilik ukyby

  2. Gowy şoka garşy häsiýet

  3. stabilityokary durnuklylyk we gowy umumy takyklyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Bahasy: Altyburçly tegelek baş boltlar çeşme zawod üpjünçiligi, iň gowularyndan köp mukdarda

  2. Terezisi: ösümlik meýdany 10000², harytlaryň ýeterlik üpjünçiligi

  3. Özbaşdaklaşdyrma: önümleri çyzgylar we nusgalar bilen sazlap bileris we nusga ýasamak shemasyny berip bileris

  4. Hil: berk hil gözegçiligi, önüm şahadatnamasyny beriň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Altyburçly rozetka kellesi tegelek bolt

  Uglerod polat altyburç rozetka kellesi tegelek bolt, adatça in engineeringener gurluşlarynda we umumy mehaniki böleklerde ulanylýar.Q235 ýaly boltlar, hozlar, çeňňekler, çeňňekler we has möhüm mehaniki bölekler ýasap biler, şeýle hem däne polat, polat bölekleri, polat barlar we ş.m. üstündäki nurbat aagondarhanyň boýnunyň gurluş gurluşy 8.8-nji synp ýa-da has köp uglerod polat boltlary bolýar ýokary güýçli boltlar hökmünde bellidir.Köplenç köprüler, relsler, ýokary basyş we aşa ýokary basyşly enjam birikmesi üçin ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Bahaňyz näme?
  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.

  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini üpjün etmek bilen bir hatarda müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.

  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  2. Iň az sargyt mukdary barmy?
  Hawa, ähli halkara sargytlar üçin üznüksiz minimal sargyt mukdaryny talap edýäris.Satmak isleseňiz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy barlamagy maslahat berýäris.

  3. Önüm şahadatnamalaryny berip bilersiňizmi?
  Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;ätiýaçlandyryş;gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.

  “Aozhan Hardware Bolt” -y saýlanyňyzda, hünär ussatlygyny we gowy hyzmaty saýlaýarsyňyz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler