Habarlar

Habarlar

 • Çüýli U-Bolty nädip arassalamaly?

  Çüýli U-Bolty nädip arassalamaly?

  Köplenç ulanylýan berkidijileriň biri hökmünde U-bolt, täsiriniň ähmiýeti sebäpli ulanylanda uzak wagtlap goralmalydyr.Ulanyşda pos bar bolsa, ony nädip arassalamaly?Bu gün Nanning Aozhan Fastener Co., Ltd. size nädip saýlamalydygy barada jikme-jik maglumat berer ...
  Koprak oka
 • U-boltlary guranyňyzda nämä üns bermeli?

  U-boltlary guranyňyzda nämä üns bermeli?

  U-boltlar esasan suw turbalary ýa-da listler ýaly turba desgalaryny düzeltmek üçin ulanylýar, edil awtoulag gurmak gurnama çeşmeleriniň çeşmesi, mehaniki bölekleri birikdirmek, ulag gämileri, köprü tunelleri demir ýollary we ş.m. U-boltlaryň esasy şekilleri: ýarym tegelek, inedördül sag burç, üçburçluk, ...
  Koprak oka
 • Iki kelleli okuwlary nädip ulanmaly we goldamaly?

  Iki kelleli okuwlary nädip ulanmaly we goldamaly?

  Bilşiňiz ýaly, hasa has uly diametrli nurbatdyr.Iki kelleli taýaklaryň iki ujunda-da kellesi bar, şonuň üçin käbirlerine goşa kelleli taýak diýilýär.Iki kelleli taýajyklaryň iki ujy ýüplükli we ortasyndaky bölegi okalmadyk, ortasynda ýalpyldawuk taýak bar.Iki kelleli taýaklar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan goşa kelleli sapaklaryň poslamagyndan nädip saklanmaly?

  Poslamaýan polatdan goşa kelleli sapaklaryň poslamagyndan nädip saklanmaly?

  Poslamaýan polatdan goşa kelleli armatura, poslamaýan polat nurbatlaryň bir görnüşidir, materialyna, ulanylyşyna, dürli derejesine görä, tehniki parametrleri we aýratynlyklary hem tapawutlanýar.Poslamaýan polatdan goşa kelleli taýajyk poslamaýan polatdan goşa kelleli nurbat diýilýär, sebäbi olar öndürilýär ...
  Koprak oka
 • Iki kelleli okuw näme üçin ulanylýar?

  Iki kelleli okuw näme üçin ulanylýar?

  Gurluşyk pudagynda goşa kelleli studiýa giňden ulanylýar.Şonuň üçin goşa kelleli studiýanyň rolunyň nämedigini bilýärsiňizmi?Size tanyşdyrmak üçin Hytaý Aozhan berkitiji öndüriji.Iki kelleli taýagyň başga bir ady, köplenç peç polat çarçuwasynyň gurluşy üçin ulanylýan goşa uçly taýaklar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan boltyň käbir problemalary we çözgütleri

  Poslamaýan polatdan boltyň käbir problemalary we çözgütleri

  1. Poslamaýan polatdan boltlaryň garalmagy Poslamaýan polatdan boltlaryň garalmagynyň sebäpleri: Poslamaýan polatdan boltlaryň garalmagy, adatça sowuk sözbaşy ýa-da diş aýlanyşynda ýüze çykýan ýokary ýylylyk sebäpli ýüze çykýar.Adatça, haç çukurynyň bir böleginde ýüze çykýar.Duri ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan bolt gulplamak meselesi we çözgüdi

  Poslamaýan polatdan bolt gulplamak meselesi we çözgüdi

  Poslamaýan polatdan boltlaryň gulplanmagynyň sebäbi A. Poslama polatdan ýasalan nokat we poslamaýan poladyň ýumşak aýratynlyklary poslamaýan polatdan boltuň gulplanmagyna sebäp bolýar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan poslama we pos meselesi

  Poslamaýan polatdan ýasalan poslama we pos meselesi

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň poslamagy we poslamagy üçin umumy faktorlar: 1. Çygly howada tozan ýa-da meňzeş metal bölejikleriniň birikdirilmegi, poslamaýan polatdan boltuň birikdirilmegi we kondensirlenen suwy ikisini mikro-batareýa birikdirýär, bu bolsa elektrokany herekete getirýär; ...
  Koprak oka