asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Dogry şlang gysgyjyny nädip saýlamaly?

Şlangclampa gündelik durmuşda giňden ulanylýar, şlang gysgyjynyň köp görnüşi bar, degişli standart bölekleri nädip saýlamaly?Aşakdaky “Aozhan” enjam öndürijileri size tanyşdyrmak üçin.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, gysgyç diýlip atlandyrylýan şlang gysgyjy, birleşdirilen zatlary berkitmek we bogunlaryň berkligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýan esasy üpjünçilikdir.şlang gysgyjy dürli meýdanlar üçin amatly we köp sanly amaly bar.şlang gysgyç öndürijileri nemes şlang gysgyjy (demirden material), Iňlis şlang şlangy (material galvanizli agdyklyk edýär) we Amerikan şlang gysgyjy, Europeanewropanyň standart şlang gysgyjy (material poslamaýan polatdan agdyklyk edýär) ýaly dürli standart bölekleri öndürýärler. ).

Poslamaýan polat-şlang-gysgyç

Şlang gysgyjy dürli materiallary saýlaýar, ulanyş meýdany hem başgaça bolar.Şlang gysgyjyny saýlanyňyzda, dogry birini saýlaň we ssenariýleriň ulanylyşynyň tapawudyna baglylykda başga bir ululygy saýlaň, şonuň üçin satyn almazdan ozal hünärmen işgärler bilen maslahatlaşyň.Gurlansoň dogry şlang gysgyjyny saýlaň, basyşa garşy durmak we hakyky täsirini möhürlemek ukyby has gowudyr.Nemes görnüşli şlang gysgyjy, esasy material hökmünde demirden ýasalanlygy sebäpli güýçli torky bar.Bahasy ýokary derejededir, poslamaýan polat materiallaryna R görnüşli turba gysýar, sebäbi poslamaýan polat material materiallaryny käbir ýokary markalarda ulanyp bolýar, bahasy has ýokary.Iňlis şlangynyň gysgyjy, esasy material hökmünde galvanizlenenligi sebäpli, bahasy birneme pes.Şlang gysgyjyny satyn alanymyzda, has gowy hilli saýlamak üçin däl-de, şonça gowy, ýöne degişli şlang gysgyjyny satyn almak üçin ssenariýleriň ulanylyşynyň tapawudyna görä dürli şlang gysgyçlaryny saýlamagyň zerurlygy.beýleki soraglar ýaly bize ýüz tutup biler, e-poçta:info@aozhanfasteners.com, size jogap bermäge kömek edýäris.Jogap bermäge kömek edýäris.

Nanning Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd..poslamaýan polatdan altyburç boltlara, U şekilli nurbatlara, wagon boltlaryna, goşa kelleli nurbatlara we şlang gysgyjyna we beýleki görnüşli adaty böleklere we standart däl böleklere gönükdirilen has çalt önüm öndürýän we öndürýän kärhanalardyr.Zawodyň uly göwrümi, ýokary önümçiligi bar, şlang gysgyçlaryny satyn alyň Aozhan enjam zawody bolt önümleri siziň gowy saýlamagyňyz, doly spesifikasiýalaryňyz, ýer üpjünçiligi, bazardaky önüm köp kärhanalar tarapyndan ykrar edildi we goldanyldy, ýokary satyn alyş tizligi, şeýle hem uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýetdi.


Iş wagty: Dekabr-08-2022