asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Tekiz ýuwujylary satyn almak haýsy meselelere üns bermeli?

Tekiz ýuwujy ýuwujylaryň biridir, sebitdäki berkidijiler ulanylanda tekiz ýuwujylar, tekiz ýuwujylar ulanylýar, adatça hoz bilen bilelikde ulanylýar, soň tekiz ýuwujylary satyn almak haýsy meselelere üns bermeli?Size düşündirmek üçin aşakdaky “Aozhan” berkidiji nurbat öndürijileri.

Poslamaýan tekiz ýuwujylar

Bolt ýa-da nurbat birikdirilmegi, degişli ýuwujy saýlamak üçin öz aýratynlyklaryna laýyk gelýär.Degişli ýuwujy spesifikasiýa modeli we bolt nurbat aýratynlyklary laýyk gelýär, bular adaty bölekler ýa-da has gowy saýlaw.Spesifikasiýa model meselesine üns bermek zerurlygyndan başga-da, aşakdaky taraplar satyn alanyňyzda üns berilmeli meselelerdirtekiz ýuwujylar, düşünýän zadyňy gör?

1, gazma materialynyň saýlanylmagy, elektrokimiki poslama meselesi ýüze çykanda birmeňzeş metal aragatnaşyga üns bermeli däldir.Satyn alnan tekiz ýuwujylar himiki serişdeleriň poslamagyna sezewar bolmaly däldir we metbugaty hapalap bilmez.Tekiz ýuwujylaryň çig mallary, adatça, boltlaryň ýa-da nurbatlaryň çig mallary bilen deňdir, umuman polat, uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin garyndysy we ş.m. Geçirijilik standarty bolanda mis we mis erginleri ulanylyp bilner.

2, tekiz ýuwujyNurbatlaryň ýa-da nurbatlaryň diametriniň has uly bahasyna görä diametr aýratynlyklary, satyn alyş ýörelgeleri ýuwujynyň diametri boltyň diametrinden birneme köp, gaty uly ýa-da gaty kiçi ulanmak üçin amatly däl.Buraw birikmesi, tekiz ýuwujynyň görnüşiniň daşyndaky nurbatyň iň ýokary derejesinden birneme ulyrak saýlaň.Birneme ýumşak bolsa (birleşdirilen materiallar ýaly) ýa-da daşky diametri bolan bahar ýuwujylary bilen birikdirilen material has uly bahany saýlamak ýerliklidir.

3, tegelek burçlaryň aşagyndaky kelläniň we ýuwujylaryň biri-birine päsgel bermezligi üçin, ýuwujy aşagyndaky bolt ýa-da nurbat kellesi, çişirilen tekiz ýuwujy bilen ulanylyp bilner.

4, boltuň diametri birneme uludyr ýa-da basyşa garşylygy gowulandyrmak üçin basyş ýüküniň we ulanylmagynyň täsirinde polat ýuwujylary, dartyşly boltlary ýa-da çekişli birleşdirilen bolt birikmesini ulanmaly. Temperatura, gysyjy öndürijilik has gowudyr, ýogsam bolt momentiniň ýitmegine sebäp bolup, gazanyň üstki stresiniň peselmegine, şeýlelik bilen gaty gaz ulgamynyň syzmagyna sebäp bolar.

5, mis ýuwujylar bilen elektrik geçirijilik zerurlygy ulanylsa, ýörite ýerler üçin ýörite ýuwujylar;gapagy möhürlemek üçin möhürleme standartlary bar we ş.m. berkidilenden soň, möhürlenmegi üpjün etmek üçin laýyk bolmaly.

Tekiz ýuwujylar, hozuň birikdirilen böleklere edýän basyşyny netijeli dargadyp biler, adaty bölekleriň iň esasy saýlanyşy, degişli tekiz ýuwujylary jübütleýän bolt nurbady esasynda hakyky islege baglydyr.

Nanning Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd..nurbatlaryň, hozlaryň we beýleki berkidiji önümleriň hünärmen hyzmat üpjün edijileriniň birinde önümçilik, gaýtadan işlemek, söwda.Boltlara we nurbat şekilli bölekleri gaýtadan işlemäge gönükdirilen 10 ýyl, esasan altyburçly boltlar, flanes boltlary, giňeltmek nurbatlary, öz-özüni kakmak dyrnaklary, buraw guýruk dyrnaklary, taýaklar, diş barlary we müşderileriň çyzgy dizaýn sargytlaryny we OEM & ODM sargytlaryny kabul edip biler. beýleki berkidiji önümler, satyn almalar Tekiz ýuwujylar “Aozhan” enjam bolt önümlerini saýlaýarlar, ýokary hilli materiallary saýlamak, amaly goşundylar, gurluşyk we işlemek ýönekeý.E-poçta iberip bilersiňiz:info@aozhanfasteners.com, artykmaç nyrhlary alyň, maslahat bermäge hoş geldiňiz.


Iş wagty: Noýabr-18-2022