asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Bahar ýuwujylaryň wezipeleri we artykmaçlyklary näme?

Bahar ýuwujy, gündelik durmuşda giňden ulanylýan, poslamaýan polatdan we uglerod polatdan, pru springina ýuwujy standart GB / T94.1-87, standart 2-48mm standart görnüşiň spesifikasiýasyny kesgitleýär. bahar ýuwujy.Bahar ýuwujysynyň esasy maksady, hozuň gowşamagynyň öňüni almakdyr.

Poslamaýan-Bahar ýuwujylar

J, rolybahar ýuwujylar

1, pru springina ýuwujynyň roly, ýykylmagy aňsat bolmazlygy üçin, hozuň başyna güýç bermek üçin, ýaz ýuwujydan soň hozy berkitmekdir.Baharyň esasy roly, hozuň gowşamagynyň öňüni almak üçin, hoz bilen boltyň arasyndaky sürtülmäni güýçlendirmek üçin güýç berenden soň, hozy bermekdir.

2, pru springina ýuwujylary bilen köplenç tekiz ýuwujylary ulanmaň, (tekiz ýuwujylary we pru springina ýuwujylary ulanmagy göz öňünde tutmak üçin berkidiji we gurnama ýüzüni goramakdan başga).

3, tekiz ýuwujylar, adatça ýumşak dokumanyň baglanyşygynda ulanylýar, has ýiti, onuň esasy roly aragatnaşyk meýdanyny köpeltmek, basyşy dargatmak, ezilen ýumşak dokumanyň öňüni almakdyr. 

B, artykmaçlyklarybahar ýuwujy.

1, bahar ýuwujylary gowşatmaga garşy gowy täsir edýär.

2, pru springina ýuwujylary yrgyldylara garşy gowy täsir edýär.

3, bahar ýuwujylary ýüklemek we düşürmek aňsat, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

4, pru springina ýuwujy önümçiligiň bahasy pes.

Aboveokardakylar, Aozhan bahar ýuwujylarynyň roly we artykmaçlyklary barada gysgaça maglumat, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.

Bahar ýuwujylary has gowy ulanmak üçin bahar ýuwujylary saýlamakda bahar ýuwujylary, diňe çykdajylary tygşytlamaz ýaly we bahar ýuwujylaryň täsirliligi üçin poslama garşy çydamly çig mal bilen örtülen pru springina ýuwujylary saýlamaga synanyşmalydyr. gaty gowy.Poslamaýan polatdan ýasalan ýuwujylar, siziň üçinem gowy saýlawdyrNanning Aozhan enjamlary berkidiji Co..Bahar ýuwujylarymyz doly spesifikasiýalary, ýeňillikli bahalar, ýörite aýratynlyklar hem düzülip bilner, gysga möhletde, siziň bilen işewür hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, başga soraglaryňyz bar bolsa e-poçta iberip bilersiňiz:info@aozhanfasteners.com.Biz size jogap bermäge şat.


Iş wagty: Noýabr-12-2022