asdas

Dil saýlamak

Habarlar

T-boltlaryň ülňüleri we ulanylyşy näme?

T-bolt kwadrat boýn bolt we çekiç bolt hem diýilýär.T-bolt gönüden-göni alýumin profiliniň ýerine goýlup bilner we gurnama prosesinde awtomatiki ýerleşdirilip we gulplanyp bilner we köplenç burç bölekleri gurlanda adaty goldaw baglanyşygy bolan flanes hozy bilen ulanylýar.T-boltlar hereketli ýer boltlarydyr.

Poslamaýan polat T-Bolt

T-bolt, hoz bilen bilelikde ulanyp boljak guralyň bir görnüşidir we diňe bir turbalary birikdirmek üçin däl, eýsem käbir gurallary oturtmak we birikdirmek üçin hem örän möhüm ulanylýar.T-bolt ulanylyşy we T-bolt standarty barada öwreneliň.

T-boltlar(GB / T37-1988), adatça, T-ýeri bilen gabat gelýän hoz üçin ulanylýar.Surfaceeriň umumy bejergisi: ak ýuwulan, galvanizli, nikel örtülen ýa-da garalan.Önümiň ulanylyşy: Europeanewropa standartynda çekiç boltlary diýlip atlandyrylýan T-boltlar uglerod polatdan we poslamaýan polatdan ýasalýar. 

T-bolt standarty:

Häzirki wagtda köplenç ulanylýan DIN186T inedördül boýun boltlary, GB37, DIN188T goşa boýn boltlary, uglerod polat, poslamaýan polat, ergin polat ýaly materiallar, M8-M64 aralygyndaky aýratynlyklar, enjam önümçiliginiň has gowy gözegçiligi -“Aozhan” enjam berkidiji öndürijilerýetişen prosesi emele getirdi.

T-bolt käbir önümçilikde we maşynlary gaýtadan işlemekde giňden ulanylyp bilner, durmuşymyzda gaty giňden ulanylýar, T-bolt materialynyň köp tapawudy bar, dürli ssenariýalar we dürli ýerler üçin T-boltyň dürli materiallary, dogry materialy saýlamak üçin ssenariýalaryň we spesifikasiýalaryň ulanylyşyny kesgitlemek üçin T-bolt satyn almak.“Aozhan” enjam zawody T-boltlar doly spesifikasiýalary, ýer üpjünçiligi, poslamaýan polat, çydamly, amatly gurluşyk, maslahatlaşyp bilersiňiz, e-poçta:info@aozhanfasteners.com.


Iş wagty: 09-2022-nji dekabry