asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Altyburçly flanes ýüzi boltlary üçin berkitmegiň usullary we talaplary nämeler?

Altyburçly flanes ýüzi bolt esasan altyburçly kelleden we flanesden (altyburçluk bilen altyburçly durnukly baglanyşygyň aşagyndaky altyburçly gazyk) we nurbatyň iki bölegi adaty bölekden durýar, senagat pudagynda ulanylyşy gaty giň, soň ulanylanda altyburç flanes ýüzi bolt, ahyrynda haýsy berkitme usullary we talaplary?Size düşündirmek üçin aşakdaky Aozhan.

Altyburç flanes ýüzi boltlary

Altyburç flanes ýüzi boltlaryberkitmek usuly we talaplary.

A.Torksyz erik wilkasy ýa-da gysgyç

Nurbatlaryň ululygyna we flanes basyşynyň derejesine görä umumy enjamlar we turbageçiriji flanesleri berkitmek üçin amatly.Berkidiji talaplar aşakdakylar:

1) Bejeriş bölümi berkitme meýilnamasyny düzmeli, flanesleri simmetrik taýdan berkitmeli we berkidiş yzygiderliligini sanlamaly.

2) Gazany 4 sany nurbat bilen 1, 2, 3, 4-de ýerleşdiriň, ýaraly gazanyň merkeziniň uzaga çekýän gyrasynyň çäginde bolmagyny üpjün ediň.

3) ingerleşýän nurbatlary el bilen berkidiň, soňra beýleki nurbatlary salyň we ýüküň deňagramlylygy üçin berkitiň, hozuň her ujunda azyndan 2 sapagyň bardygyny anyklaň.

4) Sahypanyň enjamlaryna we flaneslerine görä, bir gezek tegelegi berkitmegiň hasaplamasyna görä, berkitmegiň sany (azyndan 3 gezek) we her bir berkidiji ýük göteriji (güýç), kiçijiklere görä berkitme ýüküni (güýji) berkitmek uly berkitme üçin (meselem, 50%, 80%, 100% ýokarlandyryş), ýük möhüriniň näsazlygynyň öňüni almak üçin gaty çalt we gaty uly ýüklemäň.

5) Her gezek tork erikli wilkasyz ýa-da gysgyçsyz berkitmegiň tertibi:

a.Iki nurbady nurbatlaryň kesgitlenen çekiç ýüküne (güýç) tersine radial ugurda çekdiriň;

b.Beýleki jübüt nurbatlary aýlaw boýunça öňki iki nurbatdan takmynan 90 dereje çekdiriň;

c, galan nurbatlaryň bellenen çekiç ýüküne çenli berkidilmegini dowam etdiriň.

6) Ahyrynda, ähli nurbatlary 100% çekiç ýüküne (güýjüne) görä sagat ugruna ýa-da sagat tersine ugrukdyryň.

B. Tork wilkasy

Temperatureokary temperatura we ýokary basyş, ýangyjy we partlaýjy we beýleki möhüm enjamlar we turba flanesleri üçin amatly.Berkidiji talaplar aşakdakylar:

) aşa berkitme güýji sebäpli elastikligi ýitirmek, möhürlemegiň şowsuzlygy.

2) Flanesleri simmetrik berkidiň we berkidiş yzygiderliligini sanlaň.

3) Gazetany 4 sany nurbat bilen 1, 2, 3 we 4-de ýerleşdiriň, ýara gabynyň merkeziniň uzaga çekýän gyrasynyň çäginde bolmagyny üpjün ediň.

4) positionerleşýän nurbatlary el bilen çekdiriň, soňra beýleki nurbatlary salyň we ýüküň deňagramlylygy üçin berkitiň, hozuň her ujunda azyndan 2 sapagyň bardygyny anyklaň.

5) Sahypanyň enjamlaryna we flaneslerine görä, bir gezek öwrümi berkitmegiň hasaplamasyna görä, berkitmegiň sany (azyndan 3 gezek) we her bir berkidiji momenti esasly kesgitlenmeli, berkidiji momenti kiçijikden berkitmeli; uly (meselem, 50%, 80%, 100% ýokarlandyryş) we ýük gaty çalt we gazyk möhüriniň kesilmeginiň öňüni almak üçin gaty uly bolmaly däldir.

6) Tork wilkasy bilen her berkitmegiň tertibi:

a.Iki nurbady radial ugurda nurbatlaryň bellenen momentine çekdiriň;

b.Beýleki jübüt nurbatlary öňki iki nurbadyň töwereginde 90 gradus aralykda berkidiň;

c, galan nurbatlaryň hemmesi bellenen momente berkidilýänçä berkitmegi dowam etdiriň.

7) Netijede, ähli nurbatlary sagat ugruna ýa-da sagat tersine 100% tork bahasy bilen berkidiň.

8) Geljekdäki tehniki hyzmat üçin tork bahasyny ýazga alyň.

Aboveokardaky, Aozanyň altyburç flanes ýüzi boltlaryny berkitmek usuly we talaplary barada gysgaça tanyşdyryş, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.Altyburçly flanes ýüzi boltlaryny satyn almak Aozhan apparat bolt önümlerini, poslamaýan polatdan ýokary hilli materiallary saýlamak, doly spesifikasiýa we ululyklar, ýörite spesifikasiýalar düzülip bilner, flanes ýüzi boltlar köp sanly programma, gurluşyk we işlemek ýönekeý.E-poçta iberip bilersiňiz:info@aozhanfasteners.com, artykmaç nyrhlary alyň, maslahat bermäge hoş geldiňiz.


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry