asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Simli ýüp çakyny ulananymda nämä üns bermeli?

Polat simli ýüp çeňňegine polat simli ýüp çakyry hem diýilýär.Durmuşda gaty giňden ulanylýar, şonuň üçin sim arkan çeňňegini ulanmak haýsy taraplara üns bermeli?Hemmeler üçin aşakdaky kiçijik giriş.

Simli ýüpi birikdirmek usuly, adatça, çeki düzetmek usulydyr.Polat simli arkan çeňňegiň umumy ulanylyşy, münmegiň görnüşi, basyş plastinkasynyň görnüşi we üç görnüşli ýumruk görnüşi bar, onda münmek görnüşiniň baglanyşyk güýji iň güýçli;has giňden ulanyň, basyş plastinka görnüşi ikinji, ýumruk tutma görnüşi, sebäbi esas ýok, sim ýüpüni ýok etmek gaty aňsat, birikdiriji güýç we garyp, köplenç ulanmaň.

Poslamaýan polat-sim-ýüp-klip-02

Polat simden ýüpaşakdaky taraplaryna üns bermek üçin ulanyň.

1. Çakyň ulanylmagy, aralykdaky U şekilli halkany sim armaturasynyň dykyzlygyndan 1 ~ 3mm etmeli, gaty uly birikdiriş kartoçkasy gaty däl, heläkçilik aňsat däl.

2. Çeňňegiň üstünde 1/3 ~ 1/4 apertura gysylýança bolt bilen berk nurbat etmeli we ýüp güýç göterilenden soň, birikdiriji kelläniň berk we ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin, bolt bir gezek berk ýapyşmaly. .

3. tekiz görnüşli, U görnüşli böleklere we ýüp kellesine degmek, esasy ýüp bilen degip bilmez.U şekilli bölegi esasy ýüp bilen degse, esasy ýüp tekiz gysylýar, güýç göterilende kemeri döwmek aňsat.

4. Barlag birikmesiniň kellesiniň durnuksyzdygyny we sim ýüpüniň togalanmaýandygyny anyklamak üçin iň soňky gysgyç kellesinden takmynan 500mm, soň bolsa gysgyç kellesi bolup biler we ýüp kellesi “howpsuzlyk egri” goýberip biler.Şeýlelik bilen, bilelikdäki sim arkan rulony öndürende, “howpsuzlyk egilmesi” ilkinji gezek düzedilse, bu gezek derrew çözmek üçin täsirli çäreleri görmeli.

Thesim arkanesasan sim ýüpüni wagtlaýyn birikdirmek üçin ulanylýar we el ýüpi berkidilenden soň skid toparynyň daşyndaky sim ýüpi, şeýle hem fosfat örtükli sim ýüpi, galvanizli sim ýüpi ýaly tutawaç polýusynyň üstünde kabel ýel ýüpi kellesi, poslamaýan polatdan ýüp we ýalpyldawuk sim ýüp.Bu götermek we götermek amallary üçin has giňden ulanylýan sim ýüpi.

Aboveokardakylar simli ýüpi ulanmagyň ýönekeý girişidir, meselelere üns bermeli, size kömek eder diýip umyt edýärin.Sim arkan çeňňegini satyn almak Aozhan enjam bolt önümlerini saýlaň, ýokary hilli materiallary saýlamak, amaly goşundylar, gurluşyk işi ýönekeý.E-poçta iberip bilersiňiz:info@aozhanfasteners.com, artykmaç sitata alyň, maslahat bermäge hoş geldiňiz.


Iş wagty: Noýabr-19-2022