asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Berkidiji bilim

 • Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyry nädip ulanmaly?

  Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyry nädip ulanmaly?

  Senagat önümçiliginde we gündelik durmuşda poslamaýan polatdan ýasalan zynjyrlar möhüm rol oýnaýar.Professional poslamaýan polatdan ýasalan önüm öndüriji we üpjün ediji hökmünde “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” size sökmek üçin amatly tejribe getirmegi maksat edinýän ýokary hilli poslamaýan polat zynjyrlary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat gysgyçlary nädip ulanmaly?

  Poslamaýan polat gysgyçlary nädip ulanmaly?

  Möhüm berkidiji hökmünde poslamaýan polat gysgyçlar senagatda, gurluşykda we öý mebellerinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Hünär gysgyç öndürijisi hökmünde Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd. üpjün etmek üçin ýokary hilli, ygtybarly we çydamly poslamaýan polat gysgyçlary öndürmäge borçlanýar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar has gowumy?

  Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar has gowumy?

  Salam, “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” -iň wekili hökmünde poslamaýan polatdan ýasalan önümlerimizi size hödürlemekden diýseň hoşal.Poslamaýan polatdan ýasalan gysgyçlar, köp pudaklarda aýrylmaz saýlawy edýän köp artykmaçlygy bolan umumy berkidiji.Ilki bilen st ...
  Koprak oka
 • Guradyjy nurbatlaryň aralygy näme?

  Guradyjy nurbatlaryň aralygy näme?

  Daş-töweregiňizdäki professional berkitme we bolt öndürijisi Aozhan Apparat-a hoş geldiňiz.Bu günki makalamyzda, berk, owadan diwar gurmaga kömek etmek üçin guradyjy nurbatlaryň aralygyny açarys.Içki bezeg, mebel oturtmak, bezeg asmak, guradyjy enjam ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat boltlar bilen uglerod polat boltlaryň arasynda nädip saýlamaly?

  Poslamaýan polat boltlar bilen uglerod polat boltlaryň arasynda nädip saýlamaly?

  Gadyrly dostlar, poslamaýan polatdan bolt bilen uglerod polat boltlaryny saýlamagyň arasynda göreşip gördüňizmi?Alada etme, bu makalany üns bilen okamak, bu iki görnüşli boltyň tapawudyny we aýratynlyklaryny açar, bu taslama zerurlyklaryňyza iň gowusyny saýlamaga kömek eder....
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat giňeltmek boltlaryny nädip aýyrmaly?

  Poslamaýan polat giňeltmek boltlaryny nädip aýyrmaly?

  Poslamaýan polatdan giňeltmek boltlary, köplenç ulanylýan düzediş materialy bolup, olaryň poslama garşylygy we durnuklylygy olary köp ugurlarda meşhur saýlaýar.Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda poslamaýan polatdan ýasalan boltlary aýyrmaly bolmagymyz mümkin, käwagt aýyrmak prosesi käbir kynçylyklary döredip biler ...
  Koprak oka
 • Tekiz kelleli maşyn nurbatlary bilen tegelek kelleli nurbatlaryň arasynda näme tapawut bar?

  Tekiz kelleli maşyn nurbatlary bilen tegelek kelleli nurbatlaryň arasynda näme tapawut bar?

  Tekiz maşyn nurbatlary we tegelek baş maşyn nurbatlary nurbatlaryň umumy görnüşidir we görnüşi we ulanylyşy boýunça käbir tapawutlary bar.Aşakda olaryň tapawudyny jikme-jik tanyşdyrarys, size peýdaly bolar diýip umyt edýäris.Formanyň tapawudy: Tekiz Hesad maşyn nurbatlary: Tekiz baş maşyn nurbatlary ha ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk näme?

  Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk näme?

  Poslamaýan polatdan ýasalan perde hozy, möhüm birleşdiriji bölek hökmünde özboluşly aýratynlyklara we artykmaçlyklara eýedir we dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Bu makalada poslamaýan polatdan ýasalan pyçak hozunyň aýratynlyklary, artykmaçlyklary, aýratynlyklary we roly barada jikme-jik maglumat bereris we umyt edýäris ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan hasa näme üçin ulanylýar?

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasa näme üçin ulanylýar?

  Möhüm in engineeringenerçilik materialy hökmünde poslamaýan polatdan ýasalan taýajyk dünýäni birleşdirýän berk köpri roluny ýerine ýetirýär.Gurluşykda, transportda, maşyn öndürmekde ýa-da beýleki pudaklarda, poslamaýan polatdan ýasalan dürli funksiýalar we amaly goşundylar köp ...
  Koprak oka
 • Burawyň özüni kakýandygyny nädip bilip bilersiňiz?

  Burawyň özüni kakýandygyny nädip bilip bilersiňiz?

  Netijeli, amatly we berk berkitme materialy hökmünde öz-özüne degýän nurbatlar öý bezeginde, gurluşyk taslamalarynda, mebel önümçiliginde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, bazarda ýasama we keýpsiz önümler köp, we öz-özüne degýänleri tanamak kyn ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň goşundylary näme?

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň goşundylary näme?

  Poslamaýan polatdan inedördül hozlar, inedördül şekilli we iç ýüplükli gurluşy bolan umumy berkidiji aksesuardyr.Adatça poslamaýan polatdan ýasalýar we poslama garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we könelmegine garşylygy bar.Aşakdakylar sizi tanyşdyrar ...
  Koprak oka
 • Altyburçly rozetkaly boltlar üçin haýsy materiallar bar?

  Altyburçly rozetkaly boltlar üçin haýsy materiallar bar?

  Altyburçly rozetkaly boltlar mehaniki enjamlar, awtoulaglar, gurluşyk we elektron enjamlary ýaly köp sanly programmada ulanylýan umumy berkidiji.Olar altyburçly kelleden we altyburçly deşikli taýakdan ybarat.Altyburç boltlar dürli materiallarda bar we ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9