asdas

Dil saýlamak

Habarlar

Berkidiji bilim

 • T-boltlaryň ülňüleri we ulanylyşy näme?

  T-boltlaryň ülňüleri we ulanylyşy näme?

  T-bolt kwadrat boýn bolt we çekiç bolt hem diýilýär.T-bolt gönüden-göni alýumin profiliniň ýerine goýlup bilner we gurnama wagtynda awtomatiki ýerleşdirilip we gulplanyp bilner we köplenç gurlanda adaty goldaw baglanyşygy bolan flanes hozy bilen ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dogry şlang gysgyjyny nädip saýlamaly?

  Dogry şlang gysgyjyny nädip saýlamaly?

  Şlang gysgyjy gündelik durmuşda giňden ulanylýar, şlang gysgyjynyň köp görnüşi bar, degişli standart bölekleri nädip saýlamaly?Aşakdaky “Aozhan” enjam öndürijileri size tanyşdyrmak üçin.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, gysgyç diýlip atlandyrylýan şlang gysgyjy, birikdirilen zatlary berkitmek üçin ulanylýan esasy üpjünçilikdir ...
  Koprak oka
 • Altyburçly flanes ýüzi boltlary üçin berkitmegiň usullary we talaplary nämeler?

  Altyburçly flanes ýüzi boltlary üçin berkitmegiň usullary we talaplary nämeler?

  Altyburçly flanes ýüzi bolt, esasan, altyburçly kelleden we flanesden (altyburçluk bilen altyburçlyk birikdirilen altyburçly gazyk) we nurbatyň iki bölegi adaty bölekden durýar, senagat pudagynda ulanylyşy gaty giň, soň ulanylanda altyburç flanes ýüzi b ...
  Koprak oka
 • Altyburçly flanes ýüzi bolt näme?

  Altyburçly flanes ýüzi bolt näme?

  Altyburçly flanes ýüzi bolt umumy standart bölekler, flanes boltlary ýollarda we demir ýol tunellerinde giňden ulanylýar, bu önümçilik we raýat gurluşygy, göteriji enjamlar, ekskawatorlar we beýleki agyr tehnikalar we enjamlar hem bar, amaly meýdany gaty giňdir.Onda näme diýilýär ...
  Koprak oka
 • Capapyk hozuň goşundylary näme?

  Capapyk hozuň goşundylary näme?

  Düwürtik hozyna gapak hozy hem diýilýär, onuň roly daşky galyndylara, suwuň içki gurluşyna gözegçilik etmek we poslama sebäp bolmakdyr.Käbir senagat tehnikalarynda, mehaniki enjamlaryň, tigirde ulanylýan gapak hozunyň bedenine ýetirilen zyýany azaltmak üçin köplenç gapagy hozy bolt bilen ýapmak hökmünde saýlaň ...
  Koprak oka
 • Simli ýüp çakyny ulananymda nämä üns bermeli?

  Simli ýüp çakyny ulananymda nämä üns bermeli?

  Polat simli ýüp çeňňegine polat simli ýüp çakyry hem diýilýär.Durmuşda gaty giňden ulanylýar, şonuň üçin sim arkan çeňňegini ulanmak haýsy taraplara üns bermeli?Hemmeler üçin aşakdaky kiçijik giriş.Simli ýüpi birikdirmek usuly, adatça, çeki düzetmek usulydyr.Umumy ulanylyşy ...
  Koprak oka
 • Tekiz ýuwujylary satyn almak haýsy meselelere üns bermeli?

  Tekiz ýuwujylary satyn almak haýsy meselelere üns bermeli?

  Tekiz ýuwujy ýuwujylaryň biridir, sebitdäki gysgyçlary ulanmakda tekiz ýuwujylar, tekiz ýuwujylar ulanylýar, adatça hoz bilen bilelikde ulanylýar, soň tekiz ýuwujylary satyn almak haýsy meselelere üns bermeli?Düşündirmek üçin aşakdaky Aozhan berkidiji nurbat öndürijileri ...
  Koprak oka
 • Bahar ýuwujylaryň wezipeleri we artykmaçlyklary näme?

  Bahar ýuwujylaryň wezipeleri we artykmaçlyklary näme?

  Bahar ýuwujy, gündelik durmuşda giňden ulanylýan, poslamaýan polatdan we uglerod polatdan, pru springina ýuwujy standart GB / T94.1-87, standart 2-48mm standart görnüşiň spesifikasiýasyny kesgitleýär. bahar ýuwujy.Bahar ýuwujynyň esasy maksady öňüni almak ...
  Koprak oka
 • Tekiz ýuwujylaryň aýratynlyklary we artykmaçlyklary näme?

  Tekiz ýuwujylaryň aýratynlyklary we artykmaçlyklary näme?

  Tekiz ýuwujy, boltlaryň we hozuň gulplanmagynyň öňüni alýan bölekdir.Tekiz ýuwujylar, berkidijileriň ulanylýan ýerlerinde ulanylýar, iň amatly tekiz ýuwujylary nädip saýlamaly?Tekiz ýuwujylaryň aýratynlyklary näme?Aozhan berkidiji nurbat öndürijileri size düşündirerler.Tekiz ýuwujy ki ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň aýratynlyklary we ulanylyşy nämeler?

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň aýratynlyklary we ulanylyşy nämeler?

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlar gündelik durmuşda giňden ulanylýar, adatça üýtgewsiz rol oýnamak, poslama garşylygy, kislota we aşgar garşylygy we beýleki aýratynlyklary.Şonuň üçin programma giňdir.Aşakdaky “Aozhan” berkidijileri sizi aýratynlyklaryna we ulanylyşyna düşünmäge alyp barýar ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan boltlaryň gulplanmagynyň öňüni almagyň ýollary haýsylar?

  Poslamaýan polatdan boltlaryň gulplanmagynyň öňüni almagyň ýollary haýsylar?

  Poslamaýan polatdan berkidiji boltlar güýçli we çydamly, gowy poslama garşylyk we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we köp pudaklarda meşhurdyr.Dailyöne gündelik durmuşda poslamaýan polatdan ýasalan boltlar gulplanan mesele bolup görünýär, munuň sebäbi näme?Poslamaýan polatdan boltlaryň gulplanmagynyň öňüni nädip almaly?Aozha ...
  Koprak oka
 • Nurbatlaryň gowşamagynyň öňüni nädip almaly?

  Nurbatlaryň gowşamagynyň öňüni nädip almaly?

  Nurbatlary gündelik durmuşyň hemme ýerinde tapyp bolýar, gaty az bölegi bolsa-da, gaty möhümdir.Boşadylsa, netijeleri öňünden aýdyp bolmaz.Häzirki wagtda “Aozhan” enjam öndürijileri gowşamagyň öňüni almak üçin nurbatlar bilen iş salyşmagyň birnäçe usulyny paýlaşýarlar.1. Tekiz / pru springina ýuwujylary Fla ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3