asdas

Dil saýlamak

Toparlarymyz

Toparlarymyz

Önümçilik topary

Biziň kompaniýamyz, birinde önümçilik, gaýtadan işlemek we söwda bilen nurbatlary, hozlary we beýleki berkidijileri professional hyzmat üpjün ediji.10 ýyl bolt we nurbat şekilli bölekleri gaýtadan işlemäge, müşderiniň çyzgy dizaýn sargytlaryny we OEM & ODM sargytlaryny kabul edip biler, biz dogruçyllyk we dogruçyllyk hyzmat düşünjesine eýerýäris, hünär derejesine, müşderiniň ileri tutulmagyna we wagt bilen bäsleşýäris ussatlyk ruhy, ýokary hilli standart berkidijileri guýmak.

Toparlarymyz1
Toparlarymyz2

Tehniki topar

10 ýyllyk nurbat öndürmek, tehnologiýa bilen önümçiligi üýtgetmek, nurbat saýlamakdan, çyzgy dizaýnyndan başlap, önümçilige we gaýtadan işlemäge çenli, müşderiler üçin bir ädim öňde pikir etmek üçin her bir ädim, hünär tehniki topary, önümleriň we tehnikanyň nazaryýet bilimlerini yzygiderli öwrenmek, tehniki gözegçilik arkaly gurnama hatarynda, müşderilere has çalt eltip bermek we has gowy hilli üpjün etmek, diňe müşderiniň wagtyny tygşytlamak we müşderiniň çykdajylaryny tygşytlamak üçin.

Hyzmat topary

“Aozhan Hardware” müşderilere 7 * 24 sagat hyzmat bermek üçin satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat toparlary bar, kompaniýa tehniki maslahat berýär we satuwdan soň hyzmat edýär we “diri galmagyň hiline, tehnologiki innowasiýa + ösüş üçin hyzmat” ynanýar.Iň uly sylagymyz, berkitmek pudagy üçin ajaýyp geljegi döretmek üçin ynamyňyzy gazanmak we ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmakdyr.

Toparlarymyz3
Toparlarymyz4

Hil barlag topary

Buraw zakaz etmek, gaty duz sepmek we daşky gurşawy barlamak arkaly, poslamak aňsat däl, has ekologiýa taýdan arassa, el bilen synag + maşyn barlagy + optiki synag nurbady sargyt enjamlary + gatylyk synagy + proýektor + duz sepiji synag maşyn + burulýan synag + ROSH maşyn synagy nurbat enjamlary, önümiň öndürilmezinden ozal hünär derejesini üpjün etmek üçin hil gözegçiligi gatlaklary.

Gaplamak we ýüklemek topary

Müşderiniň sargytlaryna we talaplaryna laýyklykda önümleri gaplamak we bokslamak :.

1. her SKU-nyň aksiýa mukdary, hasap dolandyryjysy bilen aragatnaşyk arkaly kesgitlenen sanaw talaplaryna berk laýyk gelýär.

2. her guty önümiň ýitmeginiň öňüni almak üçin berk baglydyr.

3. her önüm talap edilişi ýaly önüm belligi bilen ýelimlenýär we her guty talap edilişi ýaly bellik edilýär.

4. Müşderileriň tertipleşdirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin her gutydaky şol bir SKU aýratyn gaplanýar

Daşaýyş wagtynda boltlaryň müşderiniň üýtgemegine göz ýetiriň.

Toparlarymyz5