asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan baş nurbatlar

Gysga düşündiriş:

Standart: GB818
Ady: poslamaýan haçdan ýasalan pan baş maşyn nurbatlary,
poslamaýan polat tegelek baş maşyn nurbatlary
Material: poslamaýan polat
Bahasy: 201/304/316
Nominal diametri: M1.6-M10
Diş çukury: 0.25-1.5
Uzynlygy: 2-120
Faceerüsti bejermek: tebigy reňk


Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg:T / T, L / C, PayPal

Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan tekiz baş maşyn nurbatynyň beýany

Kesgitlenen pan baş maşyn nurbatlary, PM harplary bilen görkezilen, haçly dynç alyşly maşyn simli nurbatlara degişlidir.Döwlet tarapyndan M1.6-M10, spesifikasiýa 4.8, A-50, A2-70, CU2, CU3 we AL4, H we Z görnüşli haç çukurlary we önüm derejesi A bilen kesilen pan baş nurbatlary döwlet tarapyndan kesgitlenýär. .Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek nurbatlarkellede ýasalan çyzyklar bilen gowy sökmek güýji bar, bu awtomatiki sökmegi we nurbatlary gurnamagy aňsatlaşdyrýar, ýöne kesiş görnüşli nurbat nurbat gurallarynyň degişli aýratynlyklary bilen ulanylmaly.201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan tegelek nurbatlary satyn alyň, Aozhan berkidiji öndürijileri saýlaň, doly spesifikasiýalary, ýerleri üpjün ediň, özleşdirmegi goldaň, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

Poslamaýan tekiz kelleli maşyn nurbadynyň artykmaçlyklary

1. izolýasiýa, magnit däl

2. Poslama garşylyk, pos ýok

3. Owadan görnüş, çydamly

4. Işlemek aňsat, wagt tygşytlaň

Hil barlagy

Hil-gözleg

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Tejribe: 10 ýyldan gowrak pan maşyn nurbatlaryny gaýtadan işlemek we öndürmek, ýetişen önümçilik prosesi

2. Terezisi: üpjünçilik kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin 10,000 inedördül metrlik zawod

3. Özbaşdaklaşdyrma: Müşderileriň çyzgy dizaýn sargytlaryny we OEM & ODM sargytlaryny kabul edip bileris

4. Gaplamak: Müşderiniň islegine görä, kanagatlanýança gaplap bileris

Önümçilik prosesi

Önümçilik

Poslamaýan pan baş maşyn nurbatlaryny ulanmak

Poslamaýan polatdan ýasalan gaplaryň nurbatlarynyň izolýasiýasy, magnit däl, poslama garşy, owadan aýratynlyklary bar, güýç öndürijiligini we metaldan peýdalanmak kän bir tapawutlanmaýar, sebäbi dükan pudagynda, ofis enjamlarynda, mehaniki enjamlarda umumy ulanylýan zat aboveokardaky enjamlar we ş.m. .. Pan kelleli nurbatlaryň aç-açan tegelek kellesi bar, köplenç içki iş böleginde ulanylýar we baş görnüşi sebäpli tegelek kelleli nurbatlar, oturdylan ýüzüne ýarym tegelek nurbat kellesi gurlansoň, köplenç berkitmek üçin ulanylýar. iş böleginiň daşky görnüşi ýokary talap etmeýär.

Programma diagrammasy

Programma diagrammasy

Şahadatnamamyz

Şahadatnamamyz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler