asdas

Dil saýlamak

Önümçilik we gözleg

Önümçilik we gözleg

Synagymyz hem öz içine alýar

Önümçilik prosesi

1. Surat çekmek

2. Buraw we hoz öndürmek

3. Passiwasiýany arassalaň

4. Barlag

5. Gaplamak

6. adingüklemek

1. Surat çekmek:

Bolt öndürip başlamazdan ozal inersenerler toparymyz müşderiniň talaplaryna we aýratynlyklaryna laýyklykda jikme-jik çyzgylar düzer.Bu çyzgylar önümçilik prosesinde takyklygy we yzygiderliligi üpjün etmek üçin boltlaryň ululygyny, materialyny, gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny we boltlaryň beýleki maglumatlaryny öz içine alýar.

2. Buraw we hoz öndürmek

Çyzgylara görä, ýokary hilli çig mal ulanyp, boltlar we hozlar öndürip başlaýarys.Ilki bilen, çig mal kesmek, öwürmek we beýleki gaýtadan işlemek usullary bilen amatly görnüşde gaýtadan işlenýär.Soň bolsa, beýleki komponentler bilen baglanyşyk üçin sapaklary boltlaryň we hozlaryň ýüzüne maşyn öndürmek üçin ulanylýar.

3. Passiwasiýany arassalaň

Boltlaryň üstki gutarmagyny we poslama garşylygyny üpjün etmek üçin, boltlary arassalap, passiwleşdireris.Ilki bilen boltuň üstündäki hapalary we hapalary aýyrmak üçin hünärmen arassalaýjy ulanyň.Soňra boltlar gorag passiwasiýa filmini emele getirmek üçin oksalat kislotasyna ýa-da azot kislotasynyň passiwasiýa erginine çümýär.

4.Barlag:

Bolt öndürmek prosesiniň her tapgyrynda önümleriň ülňülere we talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin berk hil barlaglaryny geçirýäris.Barlag, boltlaryň hilini we takyklygyny tassyklamak üçin wizual gözden geçirmek, ölçegli ölçeg, sapak barlagy we ş.m.

5.Gaplamak:

Bolt önümçiligini gutaranymyzdan soň, daşamak we saklamak wagtynda önümleri zeperlerden goramak üçin professional gaplamalary ýerine ýetireris.Boltlar degişli gaplaýyş materiallaryny we gorag çärelerini ulanyp, spesifikasiýa we ululyga görä tertiplenýär we gaplanýar.

6.Adingüklemek:

Gaplamak gutarandan soň, boltlar ulag ulagyna ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda ibermäge taýyn konteýnerde howpsuz ýüklener.Tranzit wagtynda zeper ýetmek howpuny azaltmak we boltlaryň barmaly ýerine howpsuz we wagtynda ýetmegini üpjün etmek üçin dogry ýüklenmegi üpjün edýäris.

Aboveokardakylar, “Ao Zhan Hardware & Fasteners Ltd.” -iň bolt önümçilik prosesi. Öndürýän her bir boltymyzyň iň ýokary ülňülere we hiline laýyk gelmegini üpjün etmek üçin netijeli we takyk önümçilik amallaryny we berk hil gözegçiligini ulanýarys.Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size ýokary hilli bolt önümleri we hyzmatlary hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!