asdas

Dil saýlamak

Hyzmat

Hyzmat

Satuwdan öňki hyzmat

A. Islege görä düzülip bilner

ýöriteleşdirilen LOGO-ny, bellikleri, gaplaýyş haltalaryny we ş.m. goldaň we global düşmegi goldaň.Müşderilerimize aýratyn çözgütler bermäge borçlanýarys.Specialörite zerurlyklaryňyz ýa-da özleşdirme talaplaryňyz bar bolsa, toparymyz özboluşly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin aýratyn önümleri dizaýn etmek we ösdürmek üçin siziň bilen işleşer.

1. Özbaşdak boltlar
2. Bolt berkidijiler

B. Mugt nusga

Müşderiler satyn almazdan ozal önümlerimize düşünip we baha berip biler ýaly, nusga hyzmatyny mugt berýäris.Müşderilere özleri synap görmäge we baha bermäge mümkinçilik bermek bilen, müşderileriň önümlerimize bolan ynamyny artdyryp, uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup biljekdigine ynanýarys.

C. Professional maslahat topary

“Aozhan” enjam berkidiji öndürijiniň önüm aýratynlyklary we tehniki aýratynlyklary bilen tanyş we müşderilere hünär teklipleri we jogaplary berip biljek hünärmen maslahat beriş topary bar.Önümiň aýratynlyklary, öndürijiligi, amaly ssenarileri we ş.m. hakda soraglaryňyz bar bolsa, toparymyz olara sabyrlylyk bilen jogap berer we satyn almak barada akylly karar bermäge kömek eder.

3. Satuwdan öňki hyzmat
4. Poslamaýan polatdan bolt ýüklemek

D. Çeýe eltip bermek we logistika

Müşderilere amatly satyn alyş tejribesi bermek üçin, çeýe eltiş usullaryny üpjün etmek üçin köp logistika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar.Haýsy sebitde bolsaňyzam, taslamaňyzyň ýa-da şahsy ulanyşyňyzyň çäklendirilmezligini üpjün edip, önümi iň çaltlyk bilen size ýetirip bileris.

Satuwdan soň hyzmat

A. Global hyzmat ulgamy

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” müşderileriň islendik wagt we islendik ýerde hünär goldawymyzdan we kömegimizden peýdalanmagyny üpjün etmek üçin global hyzmat toruny döretdi.Nirede bolsaňyzam, telefon jaňy ýa-da e-poçta gerek, hünärmen toparymyz çalt jogap berer we kömek berer.

1. Bolt ýerleri

B. Köp kanally aragatnaşyk

Müşderiler islendik wagt biziň bilen habarlaşyp biler ýaly, dürli aragatnaşyk kanallaryny, şol sanda 24 sagat müşderi hyzmaty gyzgyn telefon liniýasy, onlaýn müşderi hyzmat platformasy, e-poçta we ş.m. üpjün edýäris.Önümi ulanmak meselesi bolsun, sargytlar ýa-da tehniki goldaw bolsun, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris we giňişleýin jogaplar bereris.

2. Satuwdan soň hyzmat

C. -eke-täk aýratyn hyzmat

“Aozhan” enjamy berkidiji üpjün edijiler her bir müşderiniň isleglerine üns berýärler we meseleleriňiziň aýratyn ünsi we çözgütleri almagyny üpjün etmek üçin her müşderä satuwdan soňky hyzmat wekillerini belleýäris.Uly müşderi ýa-da aýratyn sarp ediji bolsaňyzam, islegleriňizi kanagatlandyrmak we size özboluşly ideg duýmak üçin elimizden gelenini ederis.

D. Netijeli hyzmat etmek

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” önümlerde hil meselesi ýüze çykanda çalt we netijeli tehniki hyzmat eder.Meseleleriňizi öz wagtynda çözüp biljek we önümiň gysga wagtyň içinde adaty ulanyşa dikeldilmegini üpjün edip biljek tejribeli we ökde hünärmen toparymyz bar.

E. Üznüksiz gowulaşmak we seslenme

“Aozhan” enjam öndürijisi hemişe müşderiniň islegini maksat hökmünde kabul edýär we biz müşderileriň pikirlerine we tekliplerine uly ähmiýet berýäris.Önümi gowulandyrmak üçin teklip bolsun ýa-da satuwdan soňky hyzmaty bahalandyrmak bolsun, pikirleriňiziň her bölegi çynlakaý kabul ediler.Islegleriňizi we garaşýan zatlaryňyzy has gowy kanagatlandyrmak üçin hyzmatlarymyzy kämilleşdirmegi dowam etdireris.