asdas

Dil saýlamak

Önümler

S Süýşmek

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN508
 • Ady:
  S Süýşmek
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 synp
 • Lakam:
  Gämi hozy
 • Nominal diametri:
  M3-M8
 • Faceerüsti bejermek:
  nikel / gök ak sink örtük
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Süýşýän T ýeri hozlarynyň beýany

  Süýşýän T-çukur hozlaryna gaýyk hozy hem diýilýär, T-hozuň güýji süýşýän hozdan birneme pesdir, ýöne T-hozuň artykmaçlygy käbir deşikli, birikme, plastinka görnüşi, gurnamak aýratyn amatlydyr.Europeanewropanyň poslamaýan polat T-hozy 30/40/45 seriýasyna bölünýär.t-nut Nanning Aozhan enjam berkidijileriniň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaň, maslahat üçin tiz habarlaşyň!

  Süýşmek-T-ýeri-hoz-ululyk-diagramma

  T Slot hozy süýşürmegiň artykmaçlyklary

  1. Awtomatiki ýerleşiş, awtomatiki gulplama
  2. Lighteňil agram, ýokary güýç, könelmäge we poslama garşy
  3. Gowy möhürlemek, ýokary egilme güýji bilen
  4. Işlemek aňsat, wagt we güýji tygşytlamak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Önümler: hozuň doly görnüşi, bir gezeklik söwda
  2. Hil: ýokary material saýlamak, her prosese berk gözegçilik etmek, satyn almagyňyza ynanyň
  3. Satuwdan soň hyzmat: 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty, islendik hil meselesi üçin mugt gaýdyp gelmek we alyş-çalyş etmek
  4. Güýç: iň gowy 100 kärhana bilen hyzmatdaşlyk, hünär tehniki hyzmaty

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Süýşýän T ýeri hozy

  Süýşýän T-ýeri hozlary, hozdan soňky seriýalara degişlidir, bu T-hozy çarçuwa gurlandan soň gurup boljakdygyny we beýleki baglanyşyklary awtomatiki usulda ýerleşdirip boljak we gurnama wagtynda profil çukuryna dikeldip boljakdygyny aňladýar. awtomatiki gulplanýar we köplenç altyburçly boltlar bilen ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1 Biz näme goldaýarys?
  a.Satyş topary
  Professional satuw toparymyz bar, olaryň hemmesi ýokary okuw jaýlaryndan gelýär we hünär çaltlaşdyryjy bilimleri we satuw bilimleri bar.Satyş işgärleri iň çalt wagtda size iň amatly bahany hödürläp bilerler we ähli berkitme meselelerini çözmäge kömek edip bilerler.
  b. Önümiň hili
  “Aozhan Hardware” zawody 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar, önümler nepis öndürilýär we erkin öndürilýär.Dimhli ölçegler we çyzgylar çyzgylara laýyklykda ýerine ýetirilýär we önümi barlamak hasabatlaryny berip bileris.
  eltip bermegiň wagty
  Ammarymyz, boltlar, hozlar, nurbatlar we ýuwujylar ýaly poslamaýan polat berkidijileriň 88% -e çenli aksiýasyny üpjün edýär we önümleri çalt eltip bolýar, şonuň üçin köp müşderi bize ynanýar we ýokary sargytlar ýokary.Ippingük daşaýjy agentler bilen durnukly gatnaşygymyz bar, olar önümleriň müşderilerimize çalt ýetip biljekdigini üpjün etmek üçin iň gysga ýük wagtyny saýlamaga kömek edýärler.

  2. Boltlaryňyzyň we hozuňyzyň hili nähili?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar.
  Hil dolandyryş ulgamy-ISO9001, Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy-ISO14001, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy-ISO45001 aldyk we boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderiler tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.
  Nanning Aozhan enjam berkidiji boltlary saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  3. Sitata almak islesem, näme bilmeli?
  * Size nähili bolt gerek?(Altyburçly boltlar? Özüňe degýän dyrnaklar? Buraw guýrugy dyrnaklary? Nokatlar? Kir ýuwýanlar we ş.m.)
  * Boltyň aýratynlyklary?(has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)
  * Boltyň materialy?(Poslamaýan polat, 304, 316, uglerod polat we ş.m.)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler