asdas

Dil saýlamak

Önümler

T-ýeri üçin poslamaýan polat boltlar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB37
 • Material:
  201,304,316
 • Grede:
  A2-70, A4-70, A4-80
 • Nominal diametri:
  M5-M12
 • Pit:
  0.8-1.75
 • Uzynlyk:
  12-70
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  T-boltlar, adyndan görnüşi ýaly, T-boltlar bilen bilelikde ulanylýan boltlar, T-boltlar hem diýilýär.Göni T-ujuna salyň we nurbat bilen düzediň.Gurnama prosesinde awtomatiki ýagdaýda ýerleşdirilip we gulplanyp bilner we köplenç flanes hozy bilen bilelikde ulanylýar.Burç böleklerini we beýleki profil esbaplaryny gurmak üçin gowy kömekçi.T-boltlar köplenç flanes hozy bilen bilelikde ulanylýar.Burç armaturlaryny guranyňyzda adaty goldaýan birleşdirijilerdir.Profil çukurynyň giňligine we dürli profillere görä saýlanyp we ulanylyp bilner.T-boltyň berkidilmegi, berkitme effektine ýetmek üçin sürtülme güýjüni döretmek üçin giňelmegi öňe sürmek üçin takdyr şekilli eňňitden peýdalanmakdyr.Nurbat bir ujuna ýüplüklenýär we beýleki ujuna gysylýar.Giňeldiş bolty demir list bilen örtülendir (käbirleri polat turbalar), demir list silindriniň (polat turba) ýarysynda birnäçe kesiş bar.Olary diwardan ýasalan deşikde goýuň we soňra hozy gulplaň.Nokat nurbady çykarýar we demir demir liste çekilýär.Silindr, demir silindr açyk çişdi, şonuň üçin diwara berk berkidildi.

  Gündelik durmuşda T-boltlar köplenç elektrik enjamlaryny düzeltmek üçin ulanylýar.T-boltlar sement, kerpiç we beýleki materiallara umumy garawullary, otaglary, kondisionerleri we ş.m. berkitmeli.

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. Çydamly we pos däl

  2. hardokary gatylyk we deformasiýa ýok

  3. Ekologiýa taýdan arassa we hapalanmaz

  4. Geýmäge çydamly we poslamaýan

  5. Owadan we amaly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Terezisi: 10,000 inedördül metr ammar, gaty uly kuwwat, ýeterlik inwentar

  2. Özbaşdaklaşdyrma: Custöriteleşdirilen önümler gysga eltiş wagty we çalt eltilmegi bilen çyzgylara we nusgalara görä düzülip bilner.

  3. Hyzmat: çalt üpjün etmek üçin birnäçe durnukly logistika hyzmatdaşlary bar

  4. Satuwdan soň: satuwdan soň ajaýyp topary, 24 sagat onlaýn hyzmaty bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlary ulanmak:

  T-ýeri boltlar, birikdiriljek bölekleriň diňe bir tarapyndan birikdirilip bilinýän programmalar üçin amatlydyr.Boltany T-ujundan salyň we boltuň kesilmezligi üçin ony 90 ° öwrüň;ykjam gurluş talaplary bolan ýagdaýlarda hem ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler