asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat düwmesiniň baş ýuwujy buraw nurbady

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7504HW
 • Ady:
  poslamaýan polat düwmesiniň kellesi ýuwujy buraw nurbady
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/410
 • Nominal diametri:
  ST4.2 / ST4.8
 • Diş çukury:
  1.4 /1.6
 • Uzynlyk:
  13-50
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat düwmesiniň baş ýuwujy buraw nurbatynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan düwme kellesi ýuwujy buraw nurbady, bu kesilen tegelek aýlanyşyň bir görnüşi, sürtülme getirip biler we soňra ýuwaş-ýuwaşdan berkidiler, öň tarapy öz-özüne degýän buraw kellesi nurbatlary, esasanam polat gurluşynda ulanylýar reňkli polat kafelŞeýle-de bolsa, ony metal bilen metalyň arasynda düzeltmek üçin ulanyp bolmaýar.Poslamaýan polat düwmesinden baş ýuwujy buraw nurbatyny satyn alyň, Aozhan enjam buraw guýrugy öndürijilerini saýlaň, doly spesifikasiýalary, standart däl bölekleriň köpüsi özleşdirmegi goldap biler, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polat düwmesiniň baş ýuwujy buraw nurbadynyň artykmaçlyklary

  1. reliokary ygtybarlylyk

  2. Iň tygşytly metal berkidiji

  3. Poslama we pos çydamly, tygşytly we amaly

  4. Ulanmak aňsat, owadan we owadan

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1.Skale: Biz önümçiligi, gaýtadan işlemegi we söwdany birleşdirýän öndüriji

  2. Önümler: buraw guýruk dyrnaklarynyň doly diapazony, islegi kanagatlandyrmak üçin ýörite işlemek

  3. Hyzmat: 24 sagat onlaýn maslahat beriň, aladasyz söwda ediň

  4. Satuwdan soň hyzmat: satuwdan soň alada galmazlyk üçin size 24 sagatlyk tehniki hünärmenler bilen

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polat düwmesiniň baş ýuwujy buraw nurbadyny ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan düwme kellesi ýuwujy buraw nurbady, esasan, polat gurluşyň reňkli polat kafel, inçe plastinka we ş.m. düzeltmek üçin ulanylýar. Ulanylanda, burawlamak, kakmak, gulplamak we beýleki amallary kömekçi gaýtadan işlemezden göni materialda bolup biler, gurnama wagtyny gaty tygşytlaýar.Gurluşyk we bezeg taslamalarynda dürli materiallary berk birleşdirip, has tygşytly berkitme bolup, has ýokary ynam gazanyp, has az çykdajy öndürip biler.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler