asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat zynjyry

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  Tegelek zynjyr
 • Material:
  304 poslamaýan polat
 • Grede:
  A2
 • Nominal diametri:
  5-10
 • Uzynlyk:
  20-51
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat zynjyrynyň beýany

  Poslamaýan polat zynjyry, sürtülmäni azaltmak üçin goşa egri ýaýly "zynjyr" bilen işlenip düzülen we kuwwat birneme uly we işleýiş tizligi birneme haýal ýerlerde ulanylýar.Guşak geçirmekPoslamaýan polat zynjyrynyň kislota garşylygy, aşgar garşylygy, ýylylyga we sowuga garşylygy we uzak ömri aýratynlyklary bar.Poslamaýan polat zynjyry, “Aozhan” berkidiji öndürijiniň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýa we önümleriň köp görnüşi bilen, özleşdirmegi goldaýar, tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polat zynjyrynyň artykmaçlyklary:

  1. Uly ýük göteriji howpsuzlyk faktory, oňat çeýeligi

  2. Öz-özüňi ýeňil götermek, götermek we daşamak aňsat

  3. ensokary dartyş güýji, ýadawlyk güýji we täsir berkligi

  4. Geýmäge çydamly, şoka çydamly, gowy işleýiş durnuklylygy, gowy poslama garşylyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Austenit poslamaýan polatdan peýdalanyň, hiliň kepili

  2. Gyzgyn ýasama prosesi, ýokary takyklyk

  3. Zawodyň zynjyry gönüden-göni üpjün etmegi, elýeterli bahasy

  4. Doly spesifikasiýa, bir gezeklik satyn almalary üpjün ediň

  5. Çyzgylar we nusgalar, çalt eltip bermek bilen özleşdirmegi goldaň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polat zynjyrynyň ulanylyşy:

  1 ain Poslamaýan polat zynjyrlary azyk, himiýa, derman, rezin, çaphana, sim basmak we beýleki tehnika pudaklarynda giňden ulanylýar.

  2 modern Döwrebap enjamlar üçin ajaýyp enjam bolan dürli import we eksport enjamlary üçin hem amatly.

  3 ain Poslamaýan polat zynjyrlary arassalamak ýa-da himiki talap edilýän meýdan we ýokary we pes temperatura ýagdaýlary üçin has amatlydyr.

  Programma diagrammasy

  Programma-diagramma

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler