asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan silindr görnüşli gysgyçlar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB119.1
 • Ady:
  silindr görnüşli pin
 • Material:
  304 poslamaýan polat
 • Nominal diametri:
  1-12
 • Uzynlyk:
  23-100
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan silindr görnüşli gysgyçlaryň beýany

  Silindr görnüşli gysgyçlar bölekleriň arasyndaky otnositel ýagdaýy düzetmek üçin ulanylýar.Kombinasiýany gaýtadan işlemekde we ýygnamakda möhüm kömekçi bölekdir.Silindr görnüşli gysgyçlaryň birnäçe görnüşi bar, meselem, umumy silindr görnüşli pin, aýal silindr görnüşli pin, ýüplükli silindr çeňňek, deşikli çeňňek, çeýe silindr çeňňegi we ş.m. ýerleşiş bölekleri hökmünde.Poslamaýan polat silindr görnüşli pin öndürijileri Aozhan berkitmelerini, dürli stilleri, güýç işini, islege görä özleşdirmegi saýlaýarlar, tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan silindr görnüşiniň artykmaçlyklary:

  1. Poslama we pos garşylygy, güýçli kislorod garşylygy

  2. Iki ujunda gysylan gaty silindr

  3. Gowy güýç öndürijiligi, aňsat gurnama

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: Iň amatly we bäsdeşlige ukyply önüm bahasyny berip bileris

  2. Özbaşdaklaşdyrma: nusgany sazlamak üçin surata erkin girip bilersiňiz

  3. Terezisi: 200-den gowrak enjamlar we enjamlar, 10,000 inedördül metrden gowrak ammar meýdany, ýeterlik haryt üpjünçiligi

  4. Hyzmat: Kompaniýanyň 9 ulagy bar we köp sanly logistika kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär, şonuň üçin eltip bermek amatly we çalt.

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan silindr görnüşli gysgyçlaryň ulanylyşy:

  Poslamaýan polat silindr görnüşli pin esasan ýerleşdirmek we birikdirmek üçin ulanylýar, çukuryň deşiginde düzeltmek üçin päsgelçiliklere daýanýar.Elektron önümlerinde, kompýuterlerde, awtoulaglarda, öý enjamlary, aragatnaşyk enjamlary, basmak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Positionerleşmek üçin silindr görnüşli gysgyçlar, adatça ýüklere ýa-da gaty az ýüklere sezewar bolmaýarlar.Baglanyşyň ýerleşiş takyklygyny we berkligini üpjün etmek üçin ýygy-ýygydan sökmeli däl.

  Programma diagrammasy

  Programma-diagramma

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler