asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat giňeltmek boltlary

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB22795
 • Material:
  201,304, 316
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80
 • Nominal diametri:
  M6-M20
 • Pit:
  1-1.75
 • Uzynlyk:
  50-250
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Poslamaýan polat giňeldiş boltlaryny görnüşlerine görä ýedi görnüşe bölüp bolar, aşakdaky ýaly :

  1.Metal giňeltmek boltlary (ýa-da korpus giňeltmek boltlary diýilýär): iň köp ulanylýan giňeldiş boltlarydyr, kelläniň görnüşine görä altyburç kelläni giňeltmek nurbatlaryna, tegelek kelläni giňeltmek nurbatlaryna, inedördül kelläni giňeltmek nurbatlaryna, hasap kellesini giňeltmek nurbatlaryna, we ş.m. .. Diwarda, polda, sütünde howa kanallarynyň goldawyny, asylmagyny, ýaýyny ýa-da enjamlaryny düzeltmek üçin ulanylýan ýörite sapakly baglanyşyk.

  2. Poslamaýan polatdan ýasalan awtoulaglary gekko giňeltmek boltlary: Beton boşlugyň çuňlugy we arassalygy üçin has ýokary talaplar ýok, gurmak aňsat we gymmat däl.Adatça agyr desgalarda ulanylýar.

  3. Poslamaýan polatdan içerki mejbury giňeltmek boltlary: Ulanylanda, ilki bilen degişli göwrümdäki deşigi burawlamak üçin täsir burawyny (çekiç) ulanmaly, soňra bolsa bolt, giňeltmek turbasyny deşikde goýmaly, hozy berkitmeli bolt, giňeldiji turba, gurnama bölekleri we birine giňelmegiň arasyndaky durnukly beden.

  4. Poslamaýan polat hasaplaýjy kelläni giňeltmek boltlary: içerki giňelişiň bir görnüşine degişlidir, şeýle hem poslamaýan polat hasaplaýjy kelläniň içki giňelmesi diýlip hem atlandyrylýar, gurnanyňyzdan soň, başyň kellesi nurbat ýer bilen ýuwulýar.Esasan gapylarda we penjirelerde, demir ýollarda, bezegde, gurluşykda we ş.m.

  5. Poslamaýan polatdan kiçi sary balyk giňeltmek boltlary: ownuk sary balyk plastmassa giňeltmek turbasy diýlip hem bilinýär, önümiň güýçli göterijilik ukyby bar, çydamly, poslamaýan polat materialy poslamak aňsat däl, doly giňelýär.

  6. Poslamaýan polat arka reaming mehaniki labyry: arka reaming labyry ýa-da öz-özüni kesýän labyr, arka reaming mehaniki labyr zawodynyň göni satuwy, durnukly öndürijiligi, ýokary temperatura garşylygy, titremä garşylygy, çydamlylygy, hiliň kepili bolup biler.

  7. Poslamaýan polat daşarky altyburçly içerki giňelme boltlary: altyburçly boltlardan, süýşmeýän giňeldiş turbalaryndan, galyňlaşdyrylan ýuwujylardan, süýşmeýän süýümli hozlardan, 304 poslamaýan polatdan ýasalan.

  Giňeldiş boltlarynyň dürli görnüşleri sebäpli bölekleriň roly başgaça bolar we şonuň üçin giňeltmek boltlaryny satyn alanyňyzda adaty ulanylyşyny üpjün etmek üçin hakyky ýagdaýa görä kesgitlenmeli.Poslamaýan polat giňeltmek boltlary, Aozhan enjamlar zawodynyň esasy önümlerinden biridir, güýçli we çydamly önümleriň köp görnüşi bar, şonuň üçin maslahatlaşmak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polat giňeltmek boltlarynyň artykmaçlyklary:

  1. Adaty ussatlyk, hiliň kepili

  2. Aksiýadan elýeterli doly spesifikasiýa

  3. Geýmäge çydamly we posdan goraýan, çalt we çydamly

  4. Işlemek aňsat we ulanmak çalt

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Saýlanan çig mal, hil kepillendirilýär

  2. Giňeltmek boltlaryny öndürmek üçin subut edilen tehnologiýa we önüm çalt we çydamly

  3. Zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi, ýer üpjünçiligi, zawodyň öňki bahasy

  4. Bir gezeklik söwda etmegi üpjün edýän köp görnüş bar

  5. Çyzgylar we nusgalar bilen çalt işlenip bilner

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polat giňeltmek boltlarynyň ulanylyşy:

  Giňeltmek nurbatlary ownuk buraw deşikleri, uly çekiji güýç we ulanylandan soň täsir etmek sebäpli tekiz.Ulanylmasa, islege görä aýrylyp bilner.Diwary tekiz saklamagyň artykmaçlyklary görnüp dur.Dürli bezeg hadysalarynda giňden ulanylýar.

  1. Kondisionerleri, suw gyzdyryjylary, kapotlary we ş.m. berkidiň.

  2. Çarçuwsyz balkon penjirelerini, howpsuzlyk gapylaryny we penjirelerini, aşhana, hammam komponentlerini we ş.m. düzediň.

  3. Şift nurbady berkitmek (ýeň we konus gapagy bilen bilelikde ulanylýar)

  4. Düzedilmeli beýleki ýagdaýlar

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler