asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat uzatma hozy

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN6334
 • Ady:
  poslamaýan polatdan uzaldylan hozlar, altyburçly uzyn hozlar, tegelek uzyn hozlar,
 • Material:
  304/316
 • Baha:
  A2-70 / A2-80
 • Nominal diametri:
  M5-M20
 • Uzynlyk:
  10-60
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan uzaldylan hozuň beýany

  Poslamaýan polatdan uzaldylan hozlar poslamaýan polatdan altyburç uzaldylan hozlara we poslamaýan polat silindr görnüşli hozlara bölünýär, bu hem birikme hozy, diş çybyk bogunlary diýilýär.Enjamyň gatylaşma derejesi ortaça, umumy sowuk gaýtadan işlemek we uzaltmak üçin amatly, sowuk gaýtadan işlemegiň öndürijiligi has gowudyr, köplenç altyburçly nurbatlar, hozlar we ýuwujy önümler üçin berkidiji we birleşdiriji rol oýnamak üçin nurbat bilen birikdirilip bilner. nurbat düwmesini bilelikde ulanmak.Poslamaýan polatdan uzaldylan hoz öndürijileri bizi saýlaýarlar, ýeterlik aksiýa, ýer üpjünçiligi, ýörite aýratynlyklar düzülip bilner, önümleri sargyt etmek üçin tiz maslahatlaşyň.

  Poslamaýan polatdan uzaldylan hozuň artykmaçlyklary

  1. temperatureokary temperatura garşylyk, çydamly

  2. Poslama garşy, poslamak aňsat däl

  3. performanceokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk

  4. qualityokary hilli ussatlyk, hiliň kepili.

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Terezisi: 10 ýyllyk poslamaýan polatdan uzaldylan hozlary gaýtadan işleýän zawod, kuwwatly iş üpjünçiligi

  2. Hyzmat: Bir gezeklik satyn alyş hyzmaty, hoz kategoriýalarynyň doly spesifikasiýasy, standart däl aýratynlaşdyrylyp bilner

  3. Hil: saýlanan çig mal, gaýtadan işlemek prosesi hünärmen we tehniki işgärlere gözegçilik

  4. Satuwdan soňky hyzmat: Müşderileriň meselelerini wagtynda çözmek üçin satuwdan soňky hyzmat toparymyz bar.

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan uzaldylan hozlary ulanmak

  Poslamaýan polatdan uzaldylan hozlar, her dürli metal plitalary, turbalary we beýleki önümçilik pudaklaryny berkitmek üçin ulanylýar.Awtoulag, awiasiýa, demir ýol, sowadyjy, lift, wyklýuçatel, gural, mebel, bezeg we ş.m. ýaly elektromehaniki we ýeňil senagat önümlerini ýygnamakda giňden ulanylýar. eremek, iç ýüplükleri dişlemek aňsat, iç ýüplüklere degmek zerurlygy ýok, hozy kebşirlemegiň zerurlygy ýok, berk ýokary netijelilik, ulanmak aňsat.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler