asdas

Dil saýlamak

Önümler

304/316 Göz gabaklary poslamaýan polat

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN580
 • Material:
  304, 316
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80
 • Nominal diametri:
  M6-M20
 • Pit:
  /
 • Uzynlyk:
  /
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  DIN580 göz boltlarynyň daşyndan halka görnüşli kellesi bar.Olar götermek üçin ulanylýar we guýrugynda ýüplükler bar.DIN580 göteriji göz nurbady iş böleginiň tekizligine dik bolmaly we bogun üstü tekiz bolmaly we bogun berk bolmaly.Göz gabagy rulman üstü bilen ýakyn aragatnaşykda bolýança nurbat edilmeli, ýöne berkitmek üçin gurallary ulanmaga rugsat berilmeýär.

  Göz boltlaryny ulanmagyň çäreleri:

  1. Önümi dogry ulanmak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin ulanyjy önümi ulanmazdan ozal tälim almaly;

  2. Dürli ýagdaýlar we amaly ssenariýler üçin göz gabaklarynyň dogry görnüşini, derejesini we uzynlygyny saýlaň;

  3. Ulanylmazdan ozal zyýanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny üns bilen barlaň, eger bar bolsa, derrew çalşyň;

  4. Goldaw ýüzi bilen ýakyn aragatnaşykda bolýança aýlaň we gural plastinkasyny berkitmek üçin ulanmaga rugsat berilmeýär;

  5. Dürli göteriji halka nurbatlary üçin göteriş ugry güýç ugrunyň çäginde bolmaly.Mysal üçin: göteriji halka nurbadynyň öz güýjiniň çäginde bolmagyny üpjün etmek üçin milli standart, Amerikan standarty we beýleki standartlar bar;

  6. Iň ýokary göterijilik agramy bahalandyrylan ýük bolup, ony aşa ýükläp bolmaýar, ýogsam çynlakaý netijeler bolar;

  7. Geýim ulanylanda interfeýsiň diametriniň 10% -inden ýokary bolsa, ony saklamaly.Ulanmaga mejbur bolsa, howpsuzlyk hadysalaryna ýykgyn edýär.

  Poslamaýan polatdan ýasalan gözleriň artykmaçlyklary:

  1. Ajaýyp poslamaýan polat materialy, posuň we okislenmäniň öňüni alyň we ygtybarly hil

  2. Durnukly gurluş, ýalpyldawuk, arassa sapak

  3. Gaty hil tassyklamasy, çydamly, süýşmek aňsat däl

  4. Zawodyň göni satuwy, dogruçyl dolandyryş, ýokary hilli we arzan bahasy

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Baý tejribe: 10+ ýyllyk güýçli söwdagärler, zawod çeşmesi

  2. Goldaw goldawy: çyzgylara we nusgalara görä düzülip bilner we gowşuryş wagty gysga

  3. stocketerlik aksiýa: 10,000 inedördül metr ussahana, ýeterlik inwentar

  4. Wagtynda eltip bermek: uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk we kämil hyzmat hyzmaty ulgamy bilen logistika

  5. Hil kepilligi: personnelörite işgärlere gözegçilik, hil kepillendirilýär we önüm şahadatnamalary berilýär

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz gabyklarynyň ulanylyşy:

  Ringük göteriji halkalar portlar, gämi gurluşygy, demir ýol, gurluşyk, plastmassa enjamlary, senagat gözegçiligi, turbageçiriji kömekçi enjamlar, deňiz halas ediş, howa menzili gurluşygy, howa giňişligi, meýdançalar we beýleki möhüm pudaklarda, şeýle hem infrastruktura in engineeringenerçilik tehnikalarynda we enjamlarynda giňden ulanylýar. .

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler