asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat altyburç flanes ýüzi boltlary

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB5789
 • Material:
  304, 316
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80
 • Nominal diametri:
  M5-M12
 • Pit:
  0.8-1.75
 • Uzynlyk:
  6-100
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  GB5789 Altyburç flanes boltlary, daşarky altyburç flanes boltlary, flanes nurbatlary diýlip hem atlandyrylýar.Altyburçly kelläniň tekiz kellesi we zerurlyklaryna görä saýlanyp boljak konkaw kellesi bar;flanes seriýasy ulaldy we dişleri bar we dişler süýşmeýän täsir edýär.

  Flanes boltlarynyň özleri adaty boltlardan birneme tapawutlanýar, şonuň üçin flanes boltlaryny adaty boltlar bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?Aslynda, köp adam bu soraga garady, şonuň üçin size gysgaça tanyşdyraýyn. Birinji artykmaçlygy flanes boltlarynyň maddy aýratynlyklary sebäpli ýokary dartyş, gysyjy, burulýan we gyrkymly güýçlere çydap bilýär.Umumy boltuň dyrnak kellesi birneme galyň we deformasiýa etmek kyn.Ony guranymyzdan soň yrgyldy bar bolsa, aňsatlyk bilen gowşar, bu bolsa ony täzeden berkitmegimizi talap edýär, bu gaty kyn zat.Flanes boltlary birneme deformasiýa edilip, inçe bölegi bolany üçin has berk gulplanyp bilner. Mundan başga-da, deşige çenli bolsa, adaty bolt gurallar bilen ulanylyp bilinmez we flanes boltunyň kellesi kiçi bolany üçin, flanes tabak berkitmekde hem rol oýnap biler we dessine ulanylyp bilner.Toolörite gural, altyburç rozetka bolt bilen birmeňzeş prinsipdäki çukura girýär.Soňra poslama garşylyk we flanes boltlarynyň könelmegine garşylyk bar, bu bolsa has uzak ömrüni dowam etdirer.Flanes boltlary ýumşak we könelmeýän materiallarda has ygtybarly tekiz ýassyklar hökmünde ulanylýar.perforasiýa sebäp bolmaz.Aslynda adaty boltlar bilen deňeşdirilende flanes boltlarynyň aýratynlyklary.

  Poslamaýan polatdan ýasalan flanes boltlarynyň artykmaçlyklary:

  1. qualityokary hilli çig mal saýlanýar, ýörite işgärler hiline gözegçilik edýärler we önümler kepillendirilýär

  2. Gaty dizaýn, tekiz we tekiz, galyndy ýok, gaty gaty, deformasiýa aňsat däl

  3. Poslamaýan polatdan ýasalan material, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, gowy mehaniki häsiýetler

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Öndürijilerden üpjünçilik: dolandyryşa, her derejedäki gözegçilige üns berýäris we ýokary hilli

  2. Bütewiligi dolandyrmak: Bazary ylym we tehnologiýa bilen täzeläň we bitewilik bilen hil dörediň

  3. Ygtybarly hil: önümlerimiz berk saýlanýar we önüm şahadatnamalaryny berýär

  4. Wagtynda eltip bermek: Bizde durnukly kooperatiw logistika, ajaýyp paýlaýyş ulgamy we wagtynda eltip bermek bar, harytlary aljakdygyňyzy anyklaň

  5. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat: Aladalaryňyzy çözmek üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamymyz bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polat flanes boltlarynyň ulanylyşy:

  Poslamaýan polatdan altyburç flanes boltuň kellesi altyburçly kelleden we flanesiň üstünden durýar.Onuň "goldaw meýdançasynyň stres meýdanyna gatnaşygy" adaty altyburçly kellelerden has uly, şonuň üçin bu bolt has ýokary ýükleme güýjüne çydap biler.Gowşatmaga garşy öndürijilik hem gowy, şonuň üçin awtoulag dwigatellerinde, agyr tehnikalarda we beýleki önümlerde giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler