asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat altyburç rozetka düwmesi Bolt

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  ISO7380, GB / T70.2
 • Material:
  201,304,316,316L, 667
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A2-50, A4-80
 • Nominal diametri:
  M2-M20
 • Pit:
  0.4-2.5
 • Uzynlyk:
  3-150
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňkler, ak reňk, ýagtylygy ýuwuň
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  “Hexagon Socket Button Head Bolt” -yň kesgitlemesi altyburç rozetka kellesi we tekiz tegelek kellesi bolan nurbaty aňladýar.Buraw pudagynyň hünär adyna ýönekeý syn bolan tekiz käse diýilýär.Oňa altyburç rozetka tegelek käse, rozetka rozetkasy tekiz bolt diýilýär.Altyburçly rozetka kellesi gümmezli nurbatlar üçin iki görnüşli material bar.Bu ikisi poslamaýan polat we uglerod polat ýaly köp ulanylýan materiallardyr.Uglerod polat üçin köplenç demir diýýäris.Uglerod polat pes uglerod polat, orta uglerod polat we ýokary uglerod polat ýaly gatylyk derejelerine bölünýär.Şonuň üçin altyburç rozetkaly nurbatlaryň berklik derejeleri 4,8, 8.8, 10.9 we 12.9

  304 poslamaýan polat rozetkanyň kellesi boltlar pos bolarmy?304 poslamaýan polat nurbatlar hökman poslamaz we poslamaz, ýöne poslamaýan polat nurbatlar demir nurbatlara garanyňda poslama we posa has çydamlydyr.Emma poslamaýan polat nurbatlar käbir ýagdaýlarda poslap biler.Şonuň üçin daşarky altyburçly nurbatlar haýsy şertlerde pos döremegine aňsat!Posuň sebäbi näme?Altyburçly rozetka nurbatlary has gowy aýratynlyklara, güýçli poslama garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we güýçli pos garşylygy bar.Emma agyr şertlerde poslanar.Mysal üçin, nurbat gaty çygly bolanda, her gün güne we ýele sezewar bolýar we şemal we ýagyş täsir edýär.Wagtyň geçmegi bilen hökman birneme poslar.Mysal üçin, himiki reaksiýalary döretmek üçin käbir kislota esasly himiki maddalar bilen aragatnaşykda.poslama we poslama sebäp bolýar.Deňiz suwlarynda ulanylýan poslamaýan polat SUS201 nurbatlary ýaly erbet poslamaýan polat nurbatlar hem bar.Uzak möhletli suwa çümdürilmegi sebäpli, poslamaýan polat 201 materialyň özi duzly deňiz suwlarynda ulanmak üçin amatly däl.poslama we poslama sebäp bolýar.Adatça kislotaly ýerlerde ýa-da golaýda deňiz suwy bolan ýerlerde poslamaýan polatdan 316 poslamaýan polat nurbatlary ulanmak maslahat berilýär, sebäbi 316 poslamaýan polat nurbatlaryň poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar.

  Poslamaýan polatdan altyburç rozetka düwmesiniň kellesi Bolt:

  1. qualityokary hilli materiallar, ygtybarly hil we önüm şahadatnamalary bilen üpjün etmek

  2. Adaty tegelek kelleli altyburçlyk, güýç gaty birmeňzeş we berkidiji täsiri has gowudyr

  3. Çuň ýüplük, birmeňzeş çukur, tekiz ýer, gabyk ýok

  4. Doly aýratynlyklar, berk we çydamly, uzak ömri

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: ajaýyp tehniki topar bilen nurbatlary özleşdirmäge 10+ ýyl üns

  2. Terezisi: 10,000 inedördül metr ussahana, uly önüm, doly kategoriýalar

  3. Hyzmat: Müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt ýetirmek üçin birnäçe logistika kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan altyburç rozetka düwmesiniň kellesi Bolt:

  Halfarym tegelek kelleler esasan gurluşy çäklendirilen ýagdaýlarda ulanylýar, beýleki kelleli boltlar üçin amatsyz ýa-da birikdirilen bölekler tekiz bolt kellesini talap edýär.Kwadrat boý ýa-da tenon gurluşy boltuň aýlanmagynyň öňüni alýar.Adaty gümmez kelleleri esasan metal böleklerinde ulanylýar;uly gümmezli kelleler esasan agaç böleklerinde ulanylýar;berkidilen gümmezli kelleler esasan şok, yrgyldy ýa-da üýtgeýän ýükler üçin ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler