asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan altyburç rozetka hasaplaýjy kelleler

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7991, ISO10642
 • Material:
  304,316,316L
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A4-80, A2, A4
 • Nominal diametri:
  M2-M16
 • Pit:
  0.4-2
 • Uzynlyk:
  3-120
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, çyrany ýuwuň, ýagtylygy ýuwuň
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Altyburçly rozetka kellesi nurbatlary, tekiz käse rozetka kellesi nurbatlary, tekiz kelleli nurbatlar, kellä geýilýän baş rozetka nurbatlary, hasap kellesi rozetka kellesi nurbatlary diýlip hem bilinýär.Kellesi konus, ortasy bolsa altyburç altyburçlykdyr.Gurlandan soň, nurbadyň kellesi gurnama ýüzüne ýerleşdirilip bilner we üstü tekiz we owadan.Hasaply kelläniň rozetkasynyň kellesi nurbatynyň kellesi, uly tork ulanyp bilýän we altyburçly boltuň ornuny tutup bilýän ýokary birikme güýjüne eýe bolan komponente ýerleşdirilip bilner.Köplenç ykjam gurluş we tekiz görünmek zerur bolan bogunlarda ulanylýar.

  Poslamaýan polatdan altyburç hasaplaýjy baş boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. qualityokary hilli çig mal, berk gözegçilik, hiliň kepili

  2. Geýmäge çydamly we çydamly, çyglylyga garşy, pos ýok, owadan we amaly

  3. Threadüplük düşnükli, güýç hatda süýşmek hem aňsat däl

  4. Önüm ýokary hilli ussatlyk bilen tekiz we burunsyz

  5. Çykdajylary tygşytlamak üçin gurallar bilen çalt gurnap boljak adaty içki altyburçlyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

  2. Terezisi: ösen enjamlary ulanmak bilen önümçiligiň hili kepillendirilýär

  3. Bahasy: Asyl zawoddan üpjünçilik, uly önümçilik kuwwaty, köp mukdarda we ajaýyp baha

  4. Hyzmat: Müşderiniň meselelerini öz wagtynda çözmek üçin 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan altyburç hasaplaýjy kelleleri ulanmak:

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy kelleler, esasan, birikdirilmeli bölekleriň üstüni tekizlemeli ýa-da zatlary petiklemezden talap edilýän ýagdaýlarda ulanylýar.

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Esasy önümleriňiz näme?
  Berkidiji zawodymyz esasan aşakdaky önümleri öndürýär.
  .
  Eger gyzyklanýan bolsaňyz, haýyş edýärinbilen habarlaşyňwe boltlaryň doly katalogyny ibereris we arzanladylan sitata bereris.
  2. Dogry bolty nädip saýlamaly?
  Bolt önümleri bilen öňden tanyş bolsaňyz, bize diňe nurbat önümleriniň adyny, spesifikasiýasyny, materialyny, modelini we mukdaryny aýtmalysyňyz.
  Hiç hili tejribesiz täze gelen bolsaňyz we nurbat dükany açmak isleseňiz, aşakdaky ädimleri etmeli.
  * Bazar gözlegleri (bolt görnüşleriniň bazardaky iň yssy nurbatlardygyny biliň)
  * Müşderileri tapyň (ilki nurbat önümleriniň çalt satylmagyny we maýa goýum töwekgelçiligini azaltmak üçin gapylar we penjireler, gurluşyk we ş.m. üçin köp mukdarda nurbat ulanýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup bilersiňiz)
  * Satyn almagyň mukdaryny kesgitläň (býudjetiňiz, bazar islegindäki nurbatlaryň görnüşi, sahypanyň ululygy we ş.m. ýaly dürli faktorlary göz öňünde tutuň).
  * Nurbatlaryň görnüşini kesgitläň (ähli pikirleri aýdyň we size iň köp satylýan nurbat görnüşini maslahat bereris)
  Bizde çözgütleri hödürleýän we hyzmatlarymyzy islegleriňizi kanagatlandyryp biljek hünärmen dizaýn topary we toparymyz bar.Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutup bilersiňiz!
  3. Bolt önümleriňiziň hili nähili?Bolt önümleriňiziň ýokary hilini nädip üpjün etmeli?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we tehnologiýalarymyz we usullarymyz yzygiderli gowulaşýar.
  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderilerimiz tarapyndan tanaldy we öwüldi.
  Aozhan Bolt saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  4. Sitata almak islesem näme bilmeli?

  * Size nähili bolt gerek?(Altyburçly boltlar? Özüňe degýän nurbatlar? Burawlanan nurbatlar?Nokatlar?Kir ýuwýanlar?we ş.m.)

  * Boltyň aýratynlyklary?(has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)

  * Boltyň materialy?(Poslamaýan polat, 304, 316, Uglerod polat we ş.m.)

  5. Bolt önümleriňiziň bahasy birneme ýokary, arzanladyş barmy?

  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.

  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini üpjün etmek bilen bir hatarda müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.

  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler