asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat altyburçly buraw nurbady

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7504K
 • Ady:
  poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlary
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316/410
 • Nominal diametri:
  12 # ST4.2-ST6.3
 • Diş çukury:
  1.0-1.8
 • Uzynlyk:
  13-125
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlarynyň beýany

  Altyburçly buraw nurbady, altyburç flanes ýüzi öz-özüni burawlamak we öz-özüne degmek nurbatlary diýlip hem atlandyrylýar, köplenç ulanylýan buraw nurbatlaryndan biridir.Guýrugy burawlanan ujy, buraw nurbadyny gurnamak ýönekeý we çalt we gowy güýji saklamak üçin ýokary berklik, uzak wagt gowşamaz.Poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlaryny satyn almak Aozhan enjam berkidiji buraw nurbadyny saýlaýar, ýeterlik inwentar, doly spesifikasiýa, hil kepili, ony satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlarynyň artykmaçlyklary

  1. Buraw guýrugynyň dyrnaklarynyň ýokary güýçli öndürijiligi

  2. Gowy berklik

  3. Has gowy poslama garşylyk

  4. Owadan görnüşi we elýeterli bahasy

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Önümler: milli ülňülere laýyklykda öndürilen önümler

  2. Eltip bermek: gysga eltiş wagty, çalt eltip bermek, bir gezeklik söwda

  3. Hil: Önümlerde hil meselesi bar bolsa, şertsiz gaýdyp geleris we alyş-çalyş ederis

  4. Satuwdan soň hyzmat: 24 sagat onlaýn hyzmat, soraglara çalt jogap bermek

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlaryny ulanmak

  Poslamaýan polatdan altyburçly buraw nurbatlary esasan reňkli polat plastinka we reňkli polat birikmesi, reňkli polat plastinka we purlin, diwar şöhlesi we ş.m. ýaly has inçe plitalary birikdirmek we berkitmek üçin ulanylýar. 6 mm-den köp däl, iň ýokarysy 12 mm-den köp däl we poslamaýan polat plastinkany, demir polat plastinka we galvanizli polat plastinka ýa-da beýleki in engineeringenerçilik gurnama we gurnamak üçin giňden ulanylýar.ýa-da beýleki in engineeringenerçilik gurnama.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler