asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleri

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN 1480
 • Ady:
  poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlary
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316
 • Nominal diametri:
  M3-M30
 • Görnüşi:
  OO görnüşi / CC görnüşi / OC görnüşi
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlarynyň beýany

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz sebtleri, poslamaýan polat gül sebedi nurbatlary, poslamaýan polatdan ýasalan berkitme, poslamaýan polat sim berkidiji tok, berk sim ýüpüni daňmak üçin ulanylýar we ş.m. .. Çeňňek göz aýlawlary sim ýüpüni berkitmek we rol oýnamak üçin ulanylýar berkligini sazlamakda.OO görnüşi ýygy-ýygydan sökmek üçin ulanylýar, CC görnüşi ýygy-ýygydan sökmek üçin, CO görnüşi bolsa bir ujunda ýygy-ýygydan sökmek, beýleki ujunda ýygy-ýygydan sökmek üçin ulanylýar.Poslamaýan polat çeňňek göz aýlawlary, “Aozhan” enjam berkidiji zawodynyň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýa, aksiýa üpjünçiligi, ýörite aýratynlyklar özleşdirmegi goldap biler, poslamaýan polatdan ýasalan göz gözleri üçin artykmaç teklip bilen üpjün etmek üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleriniň artykmaçlyklary

  1. simpleönekeý gurluş, işlemek aňsat

  2. Poslama garşy, pos çydamly

  3. Easyeňil gaýtadan işlemek, arzan bahaly, ýokary amaly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Çeşme zawody: awtonom guramanyň göz açýan zawody, harytlaryň ýeterlik üpjünçiligi

  2. Standart däl özleşdirme: mugt özleşdirmek programmasyny üpjün etmek üçin tehniki işgärler

  3. Bütewilik hyzmaty: bitewilige esaslanýan, müşderi ilki, oýlanyşykly hyzmat

  4. Tejribeli: zawodda 10+ ýyllyk ýagyşdan soň gaýtadan işlemek tehnologiýasy bar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan göz çeňňekleriniň ulanylyşy

  Çeňňek göz aýlawlary nurbady giňeltmek we gysmak üçin ulanýar we sim ýüpüniň berkligini sazlap bilýär.Agzany daşamakda agzany baglap, gurnama düzedişinde boşap biler.Çep we sag eli sapak, hoz we galstuk taýagy bilen sazlaýjy çybykdan düzülen sazlaýjy çybyk, şeýle hem bir ogurlyga garşy birleşdirilen, ogurlyga garşy berkitme bolt bilen örtük plastinka, berk plastinka, gollanma plastinka bilen berkidilýär. gowşadýan enjam.Ogurlyga garşy bolt açmak üçin ýörite ýeň ulanylanda, onuň ogurlyga garşy täsiri gowy, ygtybarly we ygtybarlydyr.Ogrulyga garşy we gowşatmaga garşy enjam sökülenden soň, ony düşürip, galstuk çyzgysynyň üstünden süýşmek we sazlamak we işlemek üçin uzak aralyk süýşürmek zerur däl, şonuň üçin ulanmak aňsat.Gurluşy ýönekeý, gaýtadan işlemek aňsat, arzan we amaly.Esasanam elektrik liniýalary üçin, esasanam ýokary woltly minara baglanyşyk enjamy üçin amatly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Esasy önümleriňiz näme?

  Berkidiji zawodymyz esasan aşakdaky önümleri öndürýär.

  .
  Eger gyzyklanýan bolsaňyz, haýyş edýärin bilen habarlaşyň we boltlaryň doly katalogyny ibereris we arzanladylan sitata bereris.
  2. Dogry bolty nädip saýlamaly?
  Bolt önümleri bilen öňden tanyş bolsaňyz, bize diňe nurbat önümleriniň adyny, spesifikasiýasyny, materialyny, modelini we mukdaryny aýtmalysyňyz.
  Hiç hili tejribesiz täze gelen bolsaňyz we nurbat dükany açmak isleseňiz, aşakdaky ädimleri etmeli.
  * Bazar gözlegleri (bolt görnüşleriniň bazardaky iň yssy nurbatlardygyny biliň)
  * Müşderileri tapyň (ilki nurbat önümleriniň çalt satylmagyny we maýa goýum töwekgelçiligini azaltmak üçin gapylar we penjireler, gurluşyk we ş.m. üçin köp mukdarda nurbat ulanýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup bilersiňiz)
  * Satyn almagyň mukdaryny kesgitläň (býudjetiňiz, bazar islegindäki nurbatlaryň görnüşi, sahypanyň ululygy we ş.m. ýaly dürli faktorlary göz öňünde tutuň).
  * Nurbatlaryň görnüşini kesgitläň (ähli pikirleri aýdyň we size iň köp satylýan nurbat görnüşini maslahat bereris)
  Bizde çözgütleri hödürleýän we hyzmatlarymyzy islegleriňizi kanagatlandyryp biljek hünärmen dizaýn topary we toparymyz bar.Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutup bilersiňiz!
  3. Bolt önümleriňiziň hili nähili?Bolt önümleriňiziň ýokary hilini nädip üpjün etmeli?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we tehnologiýalarymyz we usullarymyz yzygiderli gowulaşýar.
  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderilerimiz tarapyndan tanaldy we öwüldi.
  Aozhan Bolt saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  4. Sitata almak islesem näme bilmeli?

  * Size nähili bolt gerek?(Altyburçly boltlar? Özüňe degýän nurbatlar? Burawlanan nurbatlar?Nokatlar?Kir ýuwýanlar?we ş.m.)

  * Boltyň aýratynlyklary?(has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)

  * Boltyň materialy?(Poslamaýan polat, 304, 316, Uglerod polat we ş.m.)

  5. Bolt önümleriňiziň bahasy birneme ýokary, arzanladyş barmy?

  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.

  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini üpjün etmek bilen bir hatarda müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.

  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler