asdas

Dil saýlamak

Önümler

304/316 Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB798
 • Material:
  201,304,316,316L
 • Grede:
  A2-70, A4-70, A2-50, A4-80
 • Nominal diametri:
  M5-M27
 • Pit:
  0.8-3
 • Uzynlyk:
  20-230
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ýagtylygy ýuwuň
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Poslamaýan polatdan birleşdirilen boltlar, Hytaýda göz boltlary diýlip hem atlandyrylýar, GB / T798-88 standartyna eýerýär;daşary ýurtda, balyk göz boltlary diýlip hem atlandyrylýan DIN444 standartyna eýerýär.Arassalanan kirpik boltlary, tekiz sferik üst, ýokary sapak takyklygy, M6-dan M64-e çenli sapak aýratynlyklary.Birleşýän boltlaryň ýerüsti bejergisi şulary öz içine alýar: gyzgyn galvanizasiýa, infiltrasiýa örtügi, ak örtük, reňk örtügi we beýleki poslama garşy çäreler.Kuwwatly boltlaryň zawod reňki gara we gök gaýnadylýar we materiallar: Q235, 45 #, 40Cr, 35CrMoA, poslamaýan polat 304 we poslamaýan polat 316 we ş.m.Programma elementleri: süzgüçli öz-özüni halas edijiler, gaz kesgitleýji gurallar, tozan maskalary, dag ýagyş palto, magdan detonatorlary, amaly maglumatlary: artikulýasiýa boltlar giňden ulanylýar: pes temperatura we ýokary basyşly klapanlar, basyş turbalary, suwuk in engineeringenerçilik, nebit buraw enjamlary, Nebit ýatagy enjamlary we beýleki meýdanlar köplenç sökmek we birikmek hadysalarynda ýa-da klapan senagaty, bukulýan welosipedler we çaga wagonlary ýaly gurallarda ulanylýar.Bilelikdäki boltlaryň amatly we çalt ulanylmagy sebäpli, gabat gelýän hozlaryň ulanylmagy birleşmekde we berkitmekde möhüm rol oýnaýar.Ulanyş gerimi gaty giň.Klapan birleşdiriji bolt üçin möhürleme meselesini äsgermezlik edip bolmaz, sebäbi klapan işlemegi, syzmagy, dammagy we beýleki hadysalar şu ýerden gelýär, ulanyş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin klapan birleşmesiniň hiliniň kepili bolmaly.

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. Ajaýyp ussatlyk, berk önümçilik, ökde önümler

  2. Spot inwentar, uly önümçilik mukdary we doly spesifikasiýa

  3. Talap boýunça özleşdirilen, çyzgylara we nusgalara görä düzülip bilner

  4. Threadüplük düşnükli, üstünde hiç hili gabyk ýok we owadan

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Terezisi: 10+ köne öndürijiler, güýçli täjirler üpjün edýär

  2. Hil: çig mal gatlak boýunça barlanýar, tehnikler bolsa gatlak boýunça barlanýar

  3. Baha: Söwdaçy üpjünçiligi, zawodyň öňki bahasy, araçy bahasy tapawudy ýok

  4. Hyzmat: bir nokatly satyn alyş hyzmaty, harytlaryň çeşmesi

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň ulanylyşy:

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar köplenç köplenç kesilmeli ýagdaýlarda ýa-da gurallarda ulanylýar.Programma elementleri: süzgüçli öz-özüni halas edijiler, gaz kesgitleýji gurallar, tozan maskalary, dag ýagyş palto, magdan detonatorlary, amaly maglumatlary: artikulýasiýa boltlar giňden ulanylýar: pes temperatura we ýokary basyşly klapanlar, basyş turbalary, suwuk in engineeringenerçilik, nebit buraw enjamlary, Nebit ýatagy enjamlary we beýleki meýdanlar köplenç sökmek we birikmek hadysalarynda ýa-da klapan senagaty, bukulýan welosipedler we çaga wagonlary ýaly gurallarda ulanylýar.Bilelikdäki boltlaryň amatly we çalt ulanylmagy sebäpli, gabat gelýän hozlaryň ulanylmagy birleşmekde we berkitmekde möhüm rol oýnaýar.Ulanyş gerimi gaty giň.Klapan birleşdiriji bolt üçin möhürleme meselesini äsgermezlik edip bolmaz, sebäbi klapan işlemegi, syzmagy, dammagy we beýleki hadysalar şu ýerden gelýär, ulanyş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin klapan birleşmesiniň hiliniň kepili bolmaly.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler