asdas

Dil saýlamak

Önümler

poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji nurbat

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB10432
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji nurbatlar
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Marka:
  201/304/316
 • Nominal diametri:
  M3-M8
 • Uzynlyk:
  4mm-50mm
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan kebşirlenen nurbatlaryň beýany

  Tegelek kebşirleme nurbatlary, energiýa saklaýjy kebşirleýiş dyrnaklary, kebşirleme nurbatlary, degirme kebşirleýji nurbatlar diýlip hem atlandyrylýar, bir bölek bilen berkitmek üçin kebşirleýiş usullary bilen birmeňzeş energiýa berkidijisinden düzülen ýeňil energiýa we dyrnak kellesi (ýa-da dyrnagyň kellesi ýok). agza) ýokarda, beýleki bölekler bilen täzeden birikmek üçin.Aozhan nurbat öndürijisi esasy poslamaýan polatdan, doly spesifikasiýalardan, dürli görnüşlerden, özleşdirmegi goldaýar, nyrh almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji nurbatlaryň artykmaçlyklary

  1. Formasy aňsat, ulanmaga çeýe

  2. Poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk

  3. Easyönekeý proses, güýçli uýgunlaşma

  4. Meňzeş metallaryň we metal dälleriň baglanyşygyna düşünip bilersiňiz

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Tejribe: ýetişen tehnologiýa bilen ýer kebşirleme nurbatlaryny gaýtadan işlemekde on ýyldan gowrak tejribe

  2. Özbaşdaklaşdyrma: çyzgylaryňyza we nusgalaryňyza görä standart däl önümleri öndürip bileris

  3. Terezisi: 10,000 inedördül metr nurbat öndürijiler, ýeterlik haryt üpjünçiligi

  4. Abraý: Birnäçe ýylyň dowamynda iň gowy 100 kärhana bilen durnukly hyzmatdaşlyk we olaryň ynamyny gazanmak.

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji nurbatlary ulanmak

  Poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji nurbady gaýtadan işlemek tamamlandy, ýerüsti bejergi ýok, diňe passiwasiýa amala aşyrylyp bilner.Kebşirlenen nurbatlar ulanylanda sapaklar zaýalanmaly däldir;kebşirlenen nurbatlar berk bolmaly we boş bolmaly däl;daş-töweregi arassa we arassa saklamak;esasan awtoulag, elektron we elektrik enjamlarynda, mehaniki enjamlarda we beýleki ugurlarda ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler