asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan önüm öndüriji

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB901, GB897, GB898, GB899
 • Material:
  304, 316, 316L
 • Grede:
  A2-70, A2, A4-70, A2-50, A4
 • Nominal diametri:
  M6-M39
 • Pit:
  1-4
 • Uzynlyk:
  30-370
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Iki uçly kellesi, kellesi ýok, diňe iki bölüm daşarky ýüplük bilen berkidiji görnüşdir.Birikdirilende, onuň bir ujy içerki ýüplükli deşik bilen böleklere, beýleki ujy deşik bilen bölekden geçmeli we iki bölegi tutuşlygyna berk baglanyşykly bolsa-da, hozy nurbatlamaly.Baglanyşyň bu görnüşine, baglanyşyk baglanyşygy diýilýär.Esasan birleşdirilen bölekleriň biriniň galyňlygy, ykjam gurluşy talap edýän ýa-da ýygy-ýygydan sökülmegi sebäpli bolt birikmesi üçin ýaramly bolmadyk ýagdaýlarda ulanylýar.Esasy korpus uly enjamlar bolanda, görmek üçin aýna, mehaniki möhür oturgyjy, tizlenme çarçuwasy we ş.m. ýaly esbaplar oturdylmalydyr. Bu döwürde taýajyk bolt ulanylýar, bir ujy esasy bedene gysylýar, beýlekisi ujy garnitura gurlandan soň hoz bilen enjamlaşdyrylandyr.Garnitura ýygy-ýygydan sökülýändigi sebäpli, ýüplük könelýär ýa-da zaýalanýar, çalyşmak üçin armatura boltuny ulanmak gaty amatly.Baglaýjy korpusyň galyňlygy gaty uly we boltuň uzynlygy gaty uzyn bolanda, armatura boltlary ulanylýar.Galyň plitalary we beton üçek trubkalary, üçek şöhleleriniň asma monorail şöhle asma bölekleri we ş.m. ýaly altyburçly boltlary ulanmak amatsyz ýerleri birleşdirmek üçin ulanylýar.

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň artykmaçlyklary:

  1. Poslamaýan polatdan ýasalan, ýüzi tekiz we burunsyz

  2. Önümiň ýüpi halkara ülňüleriniň talaplaryna laýyk gelýär, sapak çuň we dişler ýok.

  3. Poslama garşy, poslamak aňsat däl, çydamly, uzak möhletli ulanmak

  4. surfaceerüsti täze, arassa we owadan ýaly dowamly kümüş-ak ýalpyldawuk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1 Öndürijiler ýeterlik üpjün edýärler we satýarlar

  2. Professional önümçilik, 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

  3. personnelörite işgärlere gözegçilik, hil kepillendirilýär

  4. Satuwdan soň öz wagtynda, bitewiligi dolandyrmak

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlaryň ulanylyşy:

  1. Çeňňek boltlarynyň esasy wezipesi uly enjamlarda.Adatça aýna üstü, mehaniki möhür oturgyjy, reduktor çarçuwasy we ş.m. ýaly gurnama esbaplary hökmünde ulanylýar, arka boltlary aralyk baglanyşyk roluny ýerine ýetirýär.Çeňňegiň bir ujy esasy göwre gysylýar, beýleki ujy bolsa aksesuar bilen üpjün edilýär.

  2. Baglaýjynyň galyňlygy birneme uly bolanda, gerekli bolt uzynlygy birneme uzyn bolýar, bu bolsa boltlar üçin has amatlydyr.

  3. Galyň plitalary we altyburç boltlary ulanmak üçin amatsyz käbir baglanyşyklary birleşdirmek üçin ulanylýar, mysal üçin adaty beton kerpiçler, üçegiň şöhleleriniň asmagy, monorail şöhle asmagy we ş.m.

  4. Çeňňek boltlary birleşdiriji çybyklary düzetmek üçin gury enjamlary hem ulanýarlar.Çeňňek boltlarynyň iki ujunda-da degişli sapaklar bar we orta nurbadyň galyňlygy hem hakyky ulanylyşyna görä tapawutlanýar.Okuw boltlary esasan gury magdan enjamlarynda, köprülerde, awtoulaglarda, motosikllerde, gazan polat desgalarynda, maýatnik diňlerinde, uzyn polat desgalarynda we uly binalarda ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler