asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan inçe kelleli rozetka kellesi nurbat

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN7984, DIN6912
 • Material:
  304, 316
 • Grede:
  A2-70, A4-70, A4-80,
 • Nominal diametri:
  M3-M16
 • Pit:
  0.5-2
 • Uzynlyk:
  4-65
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňk, ak reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  IN7984 inçe kelleli altyburçly rozetka kellesi üçin nurbat, deşik görnüşli nurbat.Inçe kelleli altyburçly rozetkaly nurbat, adatça, gural gurallarynda, himiki enjamlarda, suw nasosynda, gämi, elektrik enjamlary we beýleki ýerlerde ulanylýar.Altyburçly nurbatlar Hytaýda eksport enjamlarynda has köp ulanylýar.Uglerod polat inçe kelleli altyburçly rozetkaly nurbatlar, adatça, 8,8 we 12,9 derejeli önümler, we 12,9 derejeli inçe kelleli altyburçly rozetkalar, önümiň ýarylmagyna sebäp bolup bilýän önümiň wodorodyň emele gelmeginiň öňüni almak üçin adatça elektrikleşdirilmeýär. ýa-da döwmek.

  Inçe kelleli altyburçly rozetka nurbatlary üçin talaplar.Inçe kelleli rozetkaly nurbatlaryň inçe kelleleri bar bolsa-da, altyburçly rozetka gaty pes bolmaly däldir.Altyburçly rozetka gaty pes bolsa, gurnama wagtynda süýşmek bolup biler;inçe kelleli rozetka nurbatlary zerur bolsa-da, kelläniň galyňlygy hem belli bir aralyga eýe.Örän inçe bolsa, güýç pes bolar we gysga kelle hadysasy aňsatlyk bilen ýüze çykar.

  Inçe käse kelleli rozetka kellesiniň nurbatlarynyň aýratynlyklary:

  1: Aýratynlyklar we ülňüler: ýalňyşlyk kabul ederlikli aralykda gözegçilik ediler we güýç birmeňzeş bolar ýaly önümçilik standartlaryna berk gözegçilik ediň.

  2: threadüplük çuň, ýüzi tekiz we sapak çuň, sapak ýiti we güýç birmeňzeş, aýlanma prosesinde süýşmek aňsat däl

  3: Materiallary berk saýlaň, çig mal gatlagyny barlaň we her gezek saýtda material saýlaň

  Inçe kelleli rozetkanyň kellesi boltlarynyň artykmaçlyklary:

  1. Önümçilik ülňülerine berk gözegçilik ediň, güýç birmeňzeş we amal amatly

  2. Ajaýyp ussatlyk, önümiň üstünde hiç hili gabyk ýok, arassa we owadan

  3. Uly zawodlar çig mal satyn alýarlar, ökde önüm öndürýärler we çyzgylar we nusgalar bilen özleşdirmegi goldaýarlar

  4. Berk we çydamly, uzak hyzmat ömri

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Tejribe: 10 ýyldan gowrak wagt bolt sazlamaga, baý tejribe

  2. Özbaşdaklaşdyrma: Adaty däl önümler çyzgylara we nusgalara görä düzülip bilner

  3. Terezisi: 200-den gowrak gaýtadan işleýän enjam, ýeterlik inwentar, doly spesifikasiýa we modeller

  4. Hyzmat: Müşderi meselelerini öz wagtynda çözmek üçin ajaýyp tehniki topary dörediň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Inçe kelleli rozetka kellesi boltlary ulanmak:

  Inçe kelleli rozetka kellesi boltlar, adatça, gural gurallarynda, himiki enjamlarda, suw nasoslarynda, gämilerde, elektrik enjamlarynda we ş.m. ulanylýar. eksport enjamlarynda.

  Programma diagrammasy

  Arza

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler