asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat simden ýüp gysgyç

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB / T5976
 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan ýüp gysgyç
 • Material:
  poslamaýan polat
 • Baha:
  304/316
 • Nominal diametri:
  M3-M20
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar.Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat;soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat simden ýüp gysgyjynyň beýany

  Polat simli ýüpüň gysgyjy, esasan, polat sim ýüpüni wagtlaýyn birikdirmek we polat sim ýüpi skidka toplumynyň töwereginde geýilende, şeýle hem kabel ýel ýüpüniň kellesini berkitmek üçin ulanylýar. fosfat bilen örtülen polat sim ýüpi, galvanizli polat sim ýüpi, poslamaýan polat sim ýüpi we ýalpyldawuk polat sim ýüpi.Götermek we götermek işlerinde has giňden ulanylýan sim ýüp gysgyçlarydyr.Beýleki atlar: simli gysgyçlar, simli gysgyçlar, sim gysýan diskler, sim gysgyçlary, sim arkanlary aýlanýan kellesi, gaplaň dyrnagy.Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp gysgyç satyn alyň, Aozhan enjam berkidiji zawody saýlaň, spesifikasiýalary, ýerleri üpjün ediň, önüm şahadatnamasyny beriň, sitata üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polat simden ýüp gysmagyň artykmaçlyklary

  1. Poslama çydamly, poslamak aňsat däl

  2. Götermek üçin ygtybarly ýük

  3. Täsir ýüküne, uzak ömrüňe garşy durup biler

  4. Ulanmak üçin ygtybarly, owadan görnüş we rahat geçiş

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Bahasy: Polat simli ýüp gysgyç çeşmesi zawod üpjünçiligi, hakyky bahasy, 1-den 1-e çenli hyzmat

  2. Hil: saýlanan çig mal, barlamak üçin tehniki işgärler gatlagy

  3. Özbaşdaklaşdyrma: mugt özleşdirmek programmasyny beriň ýa-da nusgany sazlamak üçin surata geliň

  4. Terezisi: 10,000 inedördül metr zawod meýdany, gaýtadan işleýän enjamlar 200 + toplum

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp gysgyjyny ulanmak

  Polat simli ýüp gysgyjyny ulanmagyň çäreleri: Uzak wagtlap ulanylmaly däl, yzygiderli barlanmaly, yzygiderli gyrmaly, gaýtalanmaly däl.Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp gysgyç, poslama garşylygy sebäpli poslamak aňsatlygy sebäpli gämi enjamlarynda, himiki zawodlarda, radiasiýa we beýleki ýerlerde ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler