asdas

Dil saýlamak

Durnukly ösüş

Durnukly ösüş

Daşky gurşawy goramak gurluşygy we girişleri

Daşky gurşawy goramak-gurluşyk-we giriş (1)

A. Daşky gurşawy goramak düşünjesi korporatiw medeniýetde çuňňur kök urandyr

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” daşky gurşawy goramagyň kärhanalaryň uzak möhletleýin ösüşi üçin möhüm şertdigini bilýär.Şonuň üçin kompaniýa daşky gurşawy goramagy korporatiw medeniýetinde we gymmatlyklarynda möhüm orunda goýýar.Işgärleri taýýarlamakdan başlap, gündelik işe, önüm dizaýnyndan önümçilik prosesine çenli ähli kompaniýa daşky gurşawy goramak düşünjesini işjeň durmuşa geçirýär we ony kärhananyň her bir baglanyşygyna goşýar.

Daşky gurşawy goramak-gurluşyk we giriş (2)

B. Ekologiýa taýdan arassa enjamlara we tehnologiýa maýa goýmak

Greenaşyl önümçiligi amala aşyrmak üçin “Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” ekologiýa taýdan arassa enjamlara we tehnologiýalara maýa goýdy.Bu enjamlar we tehnologiýalar kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny we hapa suwlar we çykýan gazlar ýaly daşky gurşawa ýaramaz täsirleri azaltmak üçin öňdebaryjy energiýa tygşytlaýjy we galyndylary arassalamak tehnologiýalaryny ulanýarlar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa has ekologiýa taýdan arassa önümleri öwrenmäge we ösdürmäge we daşky gurşawa ýetirilen zyýany azaltmak üçin has ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmaga borçlanýar.

Daşky gurşawy goramak-gurluşyk-we giriş (3)

C. Resurslary dikeltmek we gaýtadan işlemek

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” çeşmeleri dikeltmek we gaýtadan işlemek strategiýasyny işjeň durmuşa geçirýär.Önümçilik prosesinde kompaniýa galyndylardan gaça durmak üçin materiallaryň mukdaryny takyk hasaplaýar.Önümçilik döwründe emele gelen galyndy materiallary we galyndy materiallary daşky gurşawa düşýän agyrlygy azaltmak üçin berk klassifikasiýa edilýär, bejerilýär we gaýtadan ulanylýar.Resurslary dikeltmek we gaýtadan işlemek arkaly kompaniýa daşky gurşawa täsirini üstünlikli azaldar we tutuş pudak üçin görelde bolup hyzmat edýär.

Daşky gurşawy goramak-gurluşyk we giriş (4)

D. Agaç ekmek we daşky gurşawa ideg

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” dünýä gurşawyna ideg etmek üçin goşant goşmak üçin tokaý döretmek işlerine işjeň gatnaşýar.Governmenterli dolandyryş we daşky gurşawy goramak guramalary bilen hyzmatdaşlykda kärhana zawodyň we ýakyn ýerleriň töwereginde diňe bir daşky gurşawy owadanlamak bilen çäklenmän, howanyň hilini we ekosistemanyň durnuklylygyny ýokarlandyrýan agaç nahallaryny işjeň ýagdaýda amala aşyrýar.Bu başlangyç diňe bir korporatiw abraý meselesi däl, eýsem jemgyýetçilik jogapkärçiligi hem.

Işgärleriň saglygy we hünäri ösdürmek

A. Amatly iş gurşawyny dörediň

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” hemişe işgärleriniň saglygyny we rahatlygyny birinji ýerde goýýar.Bu maksat bilen kompaniýa howpsuz, arassa we ýakymly iş gurşawyny döretmäge çalyşýar.Iş ýerleri yzygiderli tehniki hyzmat etmek we arassalamak arkaly gowy ýagdaýda saklanýar.Mundan başga-da, işgärler işleriň arasynda dynç almaklary üçin amatly ofis desgalaryny we işgärleriň dynç alyş ýerlerini üpjün edýär.

B. Işgärleriň beden we akyl saglygyna üns

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” işgärleriň beden we akyl saglygynyň iş netijeliligi we öndürijiligi üçin ähmiýetini ykrar edýär.Şonuň üçin kompaniýa işgärleriň saglygyny ýokarlandyrmak çärelerini işjeň alyp barýar.Saglygy yzygiderli barlamagy gurnaýar, saglyk boýunça maslahat we ýol görkezýär, işgärleri sporta işjeň gatnaşmaga we gowy ýaşaýyş endiklerini saklamaga höweslendirýär.Mundan başga-da, kärhana işgärlere psihologiki goldaw we kömek bermek üçin işgärlere psihologiki maslahat beriş gyzgyn liniýasyny döretdi.

Işgärleriň saglygy-we karýera-ösüşi (1)
Işgär-saglyk we karýerany ösdürmek (2)
Işgär-saglyk we karýerany ösdürmek (3)

C. Hünär okuwy we ösüş mümkinçilikleri

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” işgärleriň köpelmeginiň kompaniýanyň ösüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyna düşünýär.Şonuň üçin kompaniýa işgärlere hünär endiklerini we şahsy ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin okuw we ösüş mümkinçiliklerini işjeň hödürleýär.Kompaniýa işgärleriň umumy hilini ösdürmek üçin ýolbaşçylygy, aragatnaşyk endiklerini, toparlaýyn işlemek we ş.m. öz içine alýan içerki okuw programmalaryny yzygiderli geçirýär.Mundan başga-da, kompaniýa işgärleri maliýe kömegi we goldawy bilen daşarky okuwlara we okuwlara gatnaşmaga çagyrýar.

D. Höweslendiriji mehanizm we işgärleriň abadançylygy

“Aozhan Hardware Fastener Co., Ltd.” ajaýyp höweslendiriş mehanizmine eýedir we işgärleriň potensialyny we höwesini höweslendirýär.Adalatly we ýerlikli aýlyk ulgamyndan başga-da, kärhana öndürijilik höweslendiriş ulgamyny we işgärleriň hal-ýagdaýyny goramak maksatnamasyny döretdi.Munuň özi işgärleriň işinden kanagatlanmagyny we durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin döredilen ýyllyk bonuslar, saglyk ätiýaçlandyryşy, tölegli dynç alyş we ş.m. ýaly ýeňillikleri öz içine alýar.

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.