asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat goşa kelleli taýaklar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB901
 • Ady:
  uglerod polat goşa kelleli taýaklar
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
 • Lakam:
  gara goşa kelleli / 8,8 derejeli goşa kelleli studiýa / 10.9 derejeli goşa kelleli / ýokary güýçli goşa kelleli studiýa
 • Nominal diametri:
  M8-M64
 • Diş çukury:
  1.25-6
 • Uzynlyk:
  40-250
 • Faceerüsti bejermek:
  garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polatdan goşa kelleli okuwlaryň beýany

  Uglerod polat goşa kelleli taýajyklar, gara goşa uçly ýa-da goşa kelleli nurbatlar hem diýilýär. Synaga görä, ony 4,8 derejeli goşa kelleli, 8,8 derejeli goşa kelleli, 10,9 derejeli goşa kelleli we 12,9 derejeli goşa kelleli bölüme bölmek bolar. Enjamlaryň kesgitlenen baglanyşyk funksiýasyny birikdirmek üçin ulanylýan iki kelleli taýajyklaryň iki ujunda sapaklar we ortasynda galyň we inçe nurbat bar. Adatça dag magdanlarynda, köprülerde, awtoulaglarda, motosikllerde, gazan polat konstruksiýalarynda, kran diňlerinde, uly polat desgalarynda we uly binalarda ulanylýar. Iň adaty ulanylyş: adaty taýaklary ulanyp bolmajak mahaly aýakgaplar ýa-da şuňa meňzeş aýakgaplar, has galyň baglanyşyklar. Aozhan goşa kelleli armatura berkidiji önümler bilen maslahatlaşmaga hoş geldiňiz, siziň satyn alşyňyz 20% arzan düşer ýaly, hyzmatyňyz, goşa kelleli zawod zawody gönüden-göni satuwyňyz üçin tüýs ýürekden hyzmat ederis.

  Uglerod polatdan goşa kelleli okuwlaryň artykmaçlyklary

  1. Zawodda göni satuw, satyn alyş çykdajylaryňyz göni 20% peselsin.
  2. Iki kelleli okuwlar gowy gaýtadan işlemek tehnologiýasyna we oňat çeýelige eýe.
  3. Iň gowy görülýän uglerod polat materialy, çydamly we uzak ömri.
  4. laborokary güýçli taýaklar, gurmak we sökmek aňsat, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Güýç: Biz dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň hyzmatdaşy
  2. Tejribe: standart däl berkidijileri öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe
  3. Özbaşdaklaşdyrma: Çyzuw we nusga, gysga gowşuryş wagty
  4. Terezisi: 10,000 inedördül metr ösümlik meýdany, ýyllyk öndürijiligi 10,000 tonnadan gowrak

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polatdan goşa kelleli okuwlary ulanmak

  1. Esasy korpusda ulanylýan uly enjamlar, görmek üçin aýna, mehaniki möhür oturgyjy, reduktor çarçuwasy we ş.m. ýaly esbaplary gurmaly. Bu ýerde goşa kelleli taýaklar ulanylýar. Bir ujy esasy göwre gysylýar, beýleki ujy bolsa goşundy gurlandan soň hoz bilen üpjün edilýär, sebäbi goşundy köplenç sökülýär, sapaklar könelýär ýa-da zaýalanýar, şonuň üçin goşa kelleli taýaklary ulanmak gaty amatly. çalyşmak üçin.
  2. Bedeniň galyňlygyny birikdirmek üçin ulanylýar, hasanyň uzynlygy gaty uzyn bolsa, goşa kelleli taýak ulanar.
  3. Galyň plitalary birikdirmek üçin ulanylýar we birikdirmek üçin altyburçly taýajyklary ulanmak üçin amatsyz, meselem, beton üçek çarçuwasy, üçek şöhleleriniň asma monorail şöhle asma bölekleri we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Berkidiji öndürijileriň esasy önümleri haýsylar?
  Esasan her dürli boltlary, taýaklary, hozlary, ýuwujylary, dişleri, ýasama we ş.m. öndürýäris we işleýäris. Adaty däl bölekleri gaýtadan işlemegi, has köp bolt önümlerini sazlap bileris, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, meseleleri çözmäge kömek etjek hünärmen toparymyz bar. wagtynda.

  2. Nanning Aozhan nurbat önümleriniň aýratynlyklary haýsylar?
  Nanning Aozhan nurbat önümleriniň aýratynlyklary: 10,000 inedördül metr ösümlik meýdany, ýeterlik inwentar ätiýaçlygy. Materiallaryň ýokary hilli saýlanmagy, güýçli we çydamly, uzak ömri. Boltlar zawody gönüden-göni satuw, satyn almalaryňyz 20% peselýär.

  3. Bolt önümleriniň kepilligi näme?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar.
  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we ýokary hilli gaýtalanma derejesi bilen durnukly hili üçin müşderilerimiz tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.

  4. Önümleriňiziň howpsuzlygyny we ygtybarly eltilmegini kepillendirýärsiňizmi?
  Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys. Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen howply gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys. Packöriteleşdirilen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça çykdajylary çekip biler.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler