asdas

Dil saýlamak

Önümler

Uglerod polat daşarky alty boltlar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB5783 / GB5782 / DIN931 / DIN933
 • Ady:
  uglerod polat daşarky altyburç boltlar
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  8.8-nji synp, 10.9-njy synp, 12.9-njy synp
 • Lakam:
  Gara demir nurbatlar
 • Nominal diametri:
  M4-M36
 • Diş çukury:
  0.7-4
 • Uzynlyk:
  18-84
 • Faceerüsti bejermek:
  gara
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polatdan daşarky altyburçly boltlaryň beýany

  Altyburçly boltlar iki bölekden deşikler bilen birikmegi berkitmek üçin hoz bilen üpjün edilmeli kelleden we nurbatdan ybarat berkidijilerdir. Baglanyşyň bu görnüşine bolt birikmesi diýilýär. Eger hoz boltdan gysylan bolsa, iki bölegi aýryp bolýar, şonuň üçin bolt birikmesi aýrylýan baglanyşykdyr. 8,8 derejeli boltlar pes ugleroddan ýasalan polatdan ýa-da orta uglerod polatdan we köplenç ýokary güýçli boltlar diýlip atlandyrylýan ýylylyk bilen işleýän (söndürilen we gyzgyn) öndürilýär. Bu pudakda 10 ýyllyk tejribe, Hytaý uglerod polat altyburçly bolt öndürijileri, doly spesifikasiýalar, özleşdirmegi goldamak üçin köp sanly aýratynlyklar, maslahatlaşmak üçin tiz habarlaşyň, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

  Uglerod polatdan altyburç boltuň ölçeg çyzgysy

  Kömürturşy poladyň daşarky altyburçly boltlarynyň artykmaçlyklary

  1. pes dykyzlyk, ýokary güýç, ýokary ýylylyk geçirijiligi

  2. Pes giňelme koeffisiýenti, gowy sürtülme öndürijiligi

  3. Gowy termiki zarba garşylygy, ýokary ölçegli durnuklylyk

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Güýç: çeşme öndürijileri, aladasyz üpjünçilik, hiliň kepili, elýeterli baha

  2. Tejribe: 10 ýyldan gowrak bolt öndürýän kärhanalar, gaýtadan işlemek we önümçilik tejribesi

  3. Özbaşdaklaşdyrma: standart däl özleşdirmek, çyzgylary we nusgalary özleşdirmek boýunça köp ýyllyk tejribe

  4. Terezisi: 10,000 inedördül metr ösümlik meýdany, ýyllyk öndürijiligi 10,000 + tonna, ýeterlik inwentar

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polatdan daşarky altyburçly boltlary ulanmak

  Uglerod polat boltlar, uglerod / uglerod birleşýän materiallar howa giňişliginde, awtoulag senagatynda, lukmançylyk we beýleki ugurlarda raketa hereketlendirijisiniň burunlary we bokurdak çyzgylary, kosmos gämileriniň ahyrky gapaklary we öňdebaryjy ýylylyk gorag ulgamlary sebäpli giňden ulanyldy. ganatlaryň gyralary, uçar tormoz diskleri we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Berkidiji öndürijileriň esasy önümleri haýsylar?
  Esasan her dürli bolt, taýajyk, hoz, ýuwujy we ş.m. öndürýäris. Has köp bolt önümleri üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  2. “Aozhan” enjam nurbat önümleriniň aýratynlyklary haýsylar?
  “Aozhan” enjam nurbat önümleriniň aýratynlyklary: ýokary hilli çig mal, doly spesifikasiýa, ätiýaçlyk üpjünçiligi, berk we çydamly, gurmak aňsat, zawodyň göni satuwy, çykdajylaryň 20% -ini tygşytlamaga kömek edýär.

  3. Esasy önümleriňiz haýsylar?
  Bolt zawodymyz esasan aşakdaky önümleri öndürýär.

  * Boltlar

  * Nurbatlar

  * Dyrnaklar

  * Buraw guýrugy

  * Nok

  * Kir ýuwýanlar

  * Çeňňekler

  * Rigging

  * Sim ýüp

  * Okuw

  Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size boltlaryň doly katalogyny we mugt arzanladyş sitatasyny ibereris.

  4. Dogry bolty nädip saýlamaly?
  Bolt önümleri bilen öňden tanyş bolsaňyz, diňe nurbat önümleriniň adyny, spesifikasiýasyny, materialyny, modelini we mukdaryny aýtmalysyňyz.

  Hiç hili tejribesiz täze gelen bolsaňyz we nurbat dükany açmak isleseňiz, aşakdaky ädimleri etmeli.

  * Bazar gözlegleri (bolt görnüşleriniň bazardaky iň yssy nurbatlardygyny biliň)

  * Müşderileri tapyň (ilki nurbat önümleriniň çalt satylmagyny we maýa goýum töwekgelçiligini azaltmak üçin gapylar we penjireler, gurluşyk we ş.m. üçin köp mukdarda nurbat ulanýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýup bilersiňiz)

  * Satyn almagyň mukdaryny kesgitläň (býudjetiňiz, bazar islegindäki nurbatlaryň görnüşi, sahypanyň ululygy we ş.m. ýaly dürli faktorlary göz öňünde tutuň).

  * Nurbatlaryň görnüşini kesgitläň (ähli pikirleri bize aýdyň we size iň nurbat görnüşlerini maslahat bereris)

  Hyzmatlarymyzy islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin çözgütleri hödürleýän hünärmen dizaýn toparymyz we toparymyz bar. Jikme-jiklikleri soramagyňyzy haýyş edýäris!

  5. Bolt önümleriňiziň hili nähili? Bolt önümleriňiziň ýokary hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar.

  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderilerimiz tarapyndan tanaldy we öwüldi.

  “Aozhan” enjam boltlaryny saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  6. Sitata almak islesem näme bilmeli?
  * Size nähili bolt gerek? (Altyburçly boltlar? Özüňe degýän dyrnaklar? Buraw guýrugy dyrnaklary? Nokatlar? Kir ýuwýanlar we ş.m.)

  * Boltyň aýratynlyklary? (has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)

  * Boltyň materialy? (Poslamaýan polat, 304, 316, uglerod polat we ş.m.)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler