asdas

Dil saýlamak

Önümler

Uglerod polat Uly tekiz ýuwujylar

Gysga düşündiriş:

Standart: GB96.1, GB96.2, GB96-85, DIN9021, GB5287, ISO7093.1, ISO7094

Ady: uglerod polat uly tekiz ýuwujylar

Material: uglerod polat, Q235, 45 #

Bahasy: 100HV, 140HV, 200HV, 8,8 synp, 10,9 synp

Lakamlary: ak sink bilen örtülen tekiz ýuwujylar, sink sary tekiz ýuwujylar, gara tekiz ýuwujylar

Nominal diametri: Φ3-Φ60

Faceerüsti bejermek: sary sink, galvanizli, ak sink, garalan, Dakromet, gyzgyn galvanizli


Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg:T / T, L / C, PayPal

Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uglerod polatdan uly tekiz ýuwujylaryň beýany

Uglerod polat ulaldylan tekiz ýuwujy umumy mehaniki baglanyşykdyr, adatça uglerod polat materialdan ýasalýar, tekiz, tegelek şekilli, ortasynda tegelek deşikli, elastik ýuwujydyr. Adatça, baglanyşyklaryň arasyndaky basyşy ýeňilleşdirip, birikmeleriň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyryp bilýän boltlary, hozlary we beýleki birikmeleri berkitmekde ulanylýar.

Uglerod polat tekiz ýuwujylary dürli sink bejergisi boýunça ak sink bilen örtülen tekiz ýuwujylara, sary sink tekiz ýuwujylara, gara tekiz ýuwujylara, gyzgyn galvanizli tekiz ýuwujylara, Dakromet tekiz ýuwujylara we ş.m. bölüp bolar.

Kömürturşy polat ulaldylan tekiz ýuwujylary satyn alyň, köp kärhanalar tarapyndan ykrar edilen Aozhan enjam önümlerini, doly spesifikasiýalaryny we modellerini, gysga möhleti saýlaň. Alyjylaryň göwnünden turmak kompaniýamyzyň baky maksadydyr. Aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak we size uglerod polatdan ulaldylan tekiz ýuwujylaryň bahasy, ulaldylan ýuwujy üpjün edijiler, ulaldylan ýuwujy prosessorlar we satuwdan öň, satuwda we satuwdan soň täze ýokary hilli ulaldylan tekiz ýuwujylary döretmek üçin elimizden gelenini ederis. önümler we hyzmatlar. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hünär tejribämizi taparsyňyz we ýokary hilli bolt önümleri işiňize kömek eder.

Uglerod polatdan uly tekiz ýuwujylaryň artykmaçlyklary

A. Gowy çeýeligi: uglerod polatdan ulaldylan tekiz ýuwujylar, oňat elastiklige eýe bolup, baglanyşyklaryň arasyndaky basyşy ýeňilleşdirip, birikmeleriň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyryp biler.

B. Gowy poslama garşylyk: uglerod polat we tekiz ýuwujylar gowy poslama garşylygy bar, okislenmek we poslama aňsat däl, birikmäniň uzak möhletli durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün edip biler.

C. Pes bahasy: uglerod polatdan ulaldylan tekiz ýuwujylaryň önümçiligi pes we arzan bahasy bar, bu bolsa ähli birikmäniň bahasyny azaldyp biler. Satyn almagyň bahasyny 20% arzanlatmagyňyz üçin, gaznany gönüden-göni üpjün ediji.

D. Giň ulanylyşy: uglerod polatdan ulaldylan tekiz ýuwujylar giňden ulanylýar, dürli baglanyşyklar bilen ulanylyp bilner, dürli pudaklarda we pudaklarda giňden ulanylýar.

Hil barlagy

Hil-gözleg

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Terezisi: 10+ ýaşyndaky öndürijiler, gaz güýji bilen iş üpjünçiligi

2. Hil: çig mallary barlamagyň gatlaklary, barlamak üçin tehniki işgärler gatlagy

3. Bahasy: gaznanyň iş üpjünçiligi, zawodyň bahasy, araçy tapawudy ýok

4. Hyzmat: bir nokatly satyn alyş hyzmatlary, gaz zawodynyň çeşmeleri

Önümçilik prosesi

Önümçilik

Uglerod polatdan uly tekiz ýuwujylary ulanmak

Uglerod polatdan uly tekiz ýuwujy, dürli ugurlarda giňden ulanylýan umumy mehaniki baglanyşykdyr. Olaryň arasynda esasy amaly ugurlar aşakdakylardyr:

1. Maşyn öndürmek meýdançasy: uglerod polat tekiz ýuwujylar, birikmäniň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin adatça boltlar, hozlar we ş.m. ýaly mehaniki baglanyşyklarda ulanylýar.

2. Awtoulag önümçilik meýdançasy: Awtoulag önümçiliginde uglerod polatdan ýasalan ýuwujylar, şeýle hem bölekleriň arasyndaky baglanyşygyň berkligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin esasan awtoulag dwigatelleri, geçirişler we beýleki birikmeler üçin ulanylýan köp sanly amaly ýerine ýetirýär.

3. Polat gurluşyk meýdançasy: binanyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin polat köprüler, polat jaýlar we beýleki gurluşyk birikmeleri ýaly polat gurluşyk pudagynda köplenç ulanylýar.

Programma diagrammasy

Programma diagrammasy

Şahadatnamamyz

Şahadatnamamyz

Sorag-jogap

1. Bolt sitatasyny almak islesem näme bermeli?

* Size nähili bolt gerek? (Altyburçly boltlar?Özüňe degmek ? Buraw guýrugy?Nokatlar ? Kir ýuwýanlar? we ş.m.)

* Boltyň aýratynlyklary? (has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)

* Boltyň materialy? (Poslamaýan polat, 304, 316, uglerod polat we ş.m.)

2. Kir ýuwýan önümleriňiziň bahasy üçin arzanladyş barmy?

Adatça, bolt öndürijileriň hemmesi iki dürli satuw modelini alýarlar, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.

Kompaniýamyzyň maksady, ýuwujylaryň hilini üpjün etmek bilen bir hatarda müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

Birmeňzeş hilli boltlary hödürläp biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň ýerliklidigini kepillendirip bileris.

Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, haýyş edýärinbilen habarlaşyňwe size doly bolt katalogyny we mugt arzanladyş sitatasyny ibereris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler