asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat tegelek hozlar

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB812
 • Ady:
  uglerod polat tegelek hozlar
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 synp
 • Lakam:
  hozy, gara tegelek hozlary, tegelek tegelek hozlary duruzyň
 • Nominal diametri:
  M10-M60
 • Diş çukury:
  1-2
 • Faceerüsti bejermek:
  garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polatdan ýasalan tegelek hozlaryň beýany

  Uglerod polatdan ýasalan tegelek hozlar köplenç saklaýjy ýuwujylar bilen tegelek hozlar bilen ulanylýar, gurnama ýuwujynyň içki dili bolar, şol bir wagtyň özünde tegelek hozuň çukuryna ýerleşdirilen ýuwujynyň daşky dili, hoz gulplanan; ýa-da gowşamagynyň öňüni almak üçin goşa hoz. M100 we 4, M105 üçin ýerleriň sanyndan we 6-dan gowrak ýerleriň sanyndan aşakda. Hünärment hyzmatlaryny üpjün edijiler, aladasyz satyn alyp bilersiňiz, derrew bolt bilen maslahatlaşyň.

  Uglerod-polatdan ýasalan tegelek-hoz-ululyk-diagramma

  Uglerod polatdan ýasalan tegelek hozuň artykmaçlyklary

  1. qualityokary hilli material saýlamak, gaty gatylyk, deformasiýa ýok
  2. Boşlyga garşy berkidiş, sökmek aňsat, zähmet çykdajylaryňyzy tygşytlap biler
  3. Uly eksenel güýje çydap bilýär
  4. Tegelek hoz zawody gönüden-göni satuw, satyn almaňyz 20% arzan düşer ýaly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1.Kustomizasiýa: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen çözgütleri berip bileris
  2. Goldaw: müşderiler tarapyndan satyn alnan önümlere tehniki goldaw
  3. Hyzmat: hünärmen tehnikler tarapyndan 24 sagat onlaýn hyzmat
  4. Satuwdan soňky hyzmat: hil taýdan kynçylykly önümi alanyňyzdan soň mugt girdeji

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polatdan ýasalan tegelek hozlary ulanmak

  Kesilen tegelek hozlar, esasan, ujuň ujuny gulplamak, şahanyň böleklerindäki beýleki guty (dişli we ş.m.) berkitmek üçin ulanylýar we çek halkasy bilen, umuman inçe sapak bilen ulanylýar. Playhli oýun enjamlaryny gurnamak üçin hem amatly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1 Biz näme goldaýarys?
  a. Satyş topary
  Professional satuw toparymyz bar, olaryň hemmesi ýokary okuw jaýlaryndan gelýär we hünär çaltlaşdyryjy bilimleri we satuw bilimleri bar. Satyş işgärleri iň çalt wagtda size iň amatly bahany berip bilerler we ähli berkitme meselelerini çözmäge kömek edip bilerler.
  b. Önümiň hili
  “Aozhan Hardware” zawody 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar, önümler nepis öndürilýär we erkin öndürilýär. Dimhli ölçegler we çyzgylar çyzgylara laýyklykda ýerine ýetirilýär we önümi barlamak hasabatlaryny berip bileris.
  gowşuryş wagty
  Ammarymyz, boltlar, hozlar, nurbatlar we ýuwujylar ýaly poslamaýan polat berkidijileriň 88% -e çenli aksiýasyny üpjün edýär we önümleri çalt eltip bolýar, şonuň üçin köp müşderi bize gaty ynanýar we ýokary sargytlary ýokary. Ippingük daşaýjy agentler bilen durnukly gatnaşyklarymyz bar, olar önümleriň müşderilere çalt ýetip biljekdigini üpjün etmek üçin iň gysga ýük wagtyny saýlamaga kömek edýärler.

  2. Bolt önümleriňiziň bahasynda ýeňillikler barmy?
  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.
  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini saklamak bilen müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.
  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.
  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat, şonuň üçin köp gezek satyn almalarymyz ýokary we siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler