asdas

Dil saýlamak

Önümler

uglerod polat sapak

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN975
 • Ady:
  uglerod polat sapak
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  4.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 synp
 • Lakam:
  dişler / nurbat
 • Nominal diametri:
  M5-M52
 • Diş dişleri:
  0.8-5
 • Diş inçe dişleri:
  1-3
 • Uzynlyk:
  1M-3M
 • Faceerüsti bejermek:
  gara / ak sink örtülen / reňkli sink örtülen
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uglerod polatdan ýasalan hasanyň beýany

  Threadüplük hasasyna sapak hasasy hem diýilýär. Ming we Çing neberelerindäki mebel bölekleriniň ady. Milli standartda DIN975 gabat gelýän laýyk standart ýok. Adatça, iki aýagyň arasynda birikmek üçin ýüz çarçuwasynyň aşagyndaky bölegi aňladýar. Guşakly mebel, kemeriň aşagyndaky esasy birleşdiriji bölekdir. Mundan başga-da, arhitekturada bezeg hökmünde hem ulanylýar. Surfaceerüsti bejergä görä ýüplük, ony sink bilen örtülen ýüplükli taýajyk, reňkli sink bilen örtülen ýüplük, gara ýüplük we ş.m. bölüp bolar. Chinaokary hilli uglerod polat ýüplügi Hytaýyň altyn üpjün edijisi, doly spesifikasiýalary we modelleri, çalt eltilmegi sapak hasasy, artykmaç sitata almak üçin mugt maslahat beriň.
  Uglerod polatdan ýasalan hasanyň artykmaçlyklary:
  1. hardokary gatylyk we has gowy eşik garşylygy, uzak ömri.
  2. Gowy işleýiş, güýçli we çydamly.
  3. Uglerod polat ýüplük zawody gönüden-göni satuw, satyn alşyňyz 20% peselýär.

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1.Skale: 200-den gowrak ösen gaýtadan işleýän enjam
  2. Güýç: ýyllyk öndürijiligi 10,000 tonnadan gowrak
  3. Tejribe: has çalt önümçilik hyzmatyny üpjün edijiniň 10 ýyldan gowrak tejribesi
  4. Özbaşdaklaşdyrma: adaty gaýtadan işlemek üçin nusga almak üçin surata gelmek

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Uglerod polat sapak çeňňegi

  Threadüplük çybyklary, adatça, bili bilen biliň aşagyndaky mebel üçin esasy birleşdiriji bölek hökmünde ulanylýar. Mundan başga-da, gurluşykda bezeg hökmünde hem ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1 Biz näme goldaýarys?
  a. Satyş hyzmaty
  Professional satuw toparymyz bar, olaryň hemmesi ýokary okuw jaýlaryndan gelýär we hünär çaltlaşdyryjy bilimleri we satuw bilimleri bar. Satyş işgärleri iň çalt wagtda size iň amatly bahany berip bilerler we ähli berkitme meselelerini çözmäge kömek edip bilerler.
  b. Önümiň hili
  “Aozhan Hardware” zawody 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar, proses we tehnologiýa yzygiderli gowulaşýar, önümler nepis öndürilýär we erkin öndürilýär. Dimhli ölçegler we çyzgylar çyzgylara laýyklykda ýerine ýetirilýär we önümi barlamak hasabatlary berlip bilner.
  gowşuryş wagty
  Ammarymyz poslamaýan polat bolt seriýalarynyň we boltlar, hozlar, nurbatlar we ýuwujylar ýaly uglerod polat bolt seriýalarynyň 88% -e çenli aksiýasyny üpjün edýär, önümler çalt eltilip bilner, şonuň üçin köp müşderi bize gaty ynanýar we gaýtalanýan sargyt derejesi ýokary , ýük daşaýyş gullugy bilen durnukly gatnaşyklarymyz bar, önümleriň müşderilere çalt ýetip biljekdigini üpjün etmek üçin iň gysga ýük wagtyny saýlamaga kömek edýärler.

  2. Bolt önümleriňiziň bahasynda arzanladyş barmy?
  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.
  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini saklamak bilen müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.
  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.
  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  Hawa, derňew / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris; ätiýaçlandyryş; gelip çykyşy we beýleki zerur eksport resminamalary.
  Nanning Aozhan Hardware Bolt saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler