asdas

Dil saýlamak

Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

Kompaniýa

Önümçilik ussahanasy

Buraw önümçilik ussahanasy (1)

Buraw önümçilik ussahanasy (2)

Buraw önümçilik ussahanasy (3)

Buraw önümçilik ussahanasy (4)

Buraw önümçilik ussahanasy (5)

Buraw önümçilik ussahanasy (6)

Buraw önümçilik ussahanasy (7)

Buraw önümçilik ussahanasy (8)

Buraw önümçilik ussahanasy (9)

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Güýç zawody- 10 ýyllyk önümçilik tejribesi

Aozhan, býudjetiňiziň 10% -20% tygşytlamak, dizaýn, subut etmek, öndürmek we paýlamak boýunça bir gezeklik hyzmaty hödürleýär we köp sanly söwda kärhanalary bilen köp ýyllyk strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi we müşderileriň ugrukdyryş derejesi 96% -den geçýär

Önümçilik kwalifikasiýasy- birnäçe kär derejesini aldy

ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy we önümiň hiline gözegçilik we döwlet tarapyndan tötänleýin gözden geçirmek üçin ökde kärhanalar geçdi. Aozhan, islegleriňize görä, mugt subutnama, şahsylaşdyrylan dizaýn we önüm marketingini gowulandyryp bolýar.

Güýçli önümçilik kuwwaty- 10,000 tonna berkidijiniň ýyllyk önümçiligi, aladasyz üpjünçilik

Baý berkidiji önümler, saýlamak üçin müňlerçe stil bar we müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli önüm çözgütleri hödürlenip bilner. Köp mukdarda amatly, ýyllyk önümi 10 000 tonnadan gowrak bolan adaty önümler üç-ýedi günüň içinde iberilip bilner we durnukly üpjünçilik kuwwaty sizi aladalardan halas eder

Intakyn hyzmat- “Aozhan” topary hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär

Amal dolandyryş ulgamyny standartlaşdyryň, öndürijiler satuwdan soňky hyzmat bilen gönüden-göni baglanyşýarlar we islendik hil meselesi mugt yzyna gaýtarylyp we çalşylyp bilner. Satuwdan soň ýeke-ýekeden topar, çalt jogap, aladalaryňyzy ýeňlediň

Beýlekiler