asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan tekiz maşyn nurbatlary

Gysga düşündiriş:

Standart: GB819
Ady: poslamaýan polatdan ýasalan tekiz nurbatlar
Material: poslamaýan polat
Marka: 201/304/316
Nominal diametri: M1.4-M10
Diş çukury: 0.25-1.5
Uzynlygy: 3-150
Faceerüsti bejermek: tebigy reňk


Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg:T / T, L / C, PayPal

Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan tekiz baş maşyn nurbatynyň beýany

Kesilen tekiz baş maşyn nurbatlary tekiz kellesi, hasap kellesi ýa-da ýarym hasaplaýjy kellesi bolan nurbatyň bir görnüşidir.Poslamaýan polatdan ýasalan nurbatlar poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbatlar, poslamaýan polatdan ýasalan baş nurbatlar, poslamaýan polatdan ýarym hasaplaýjy baş nurbatlar, poslamaýan polat ýarym hasaplaýjy nurbatlar diýip hem atlandyryp bolar. Umumy hasaplaýjy nurbatlar kesilýär. 201/304/316 poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy nurbatlar, Nanning Aozhan enjam berkidiji öndürijileriniň esasy önümlerinden biridir, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaýar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

Poslamaýan tekiz kelleli maşyn nurbadynyň artykmaçlyklary

1. Poslama garşy we poslamak aňsat däl

2. Berkitmek we sökmek aňsat

3. Owadan, magnit däl, izolýasiýa

4. Nurbatyň ähli kellesi iş bölegine nurbat edilip bilner

Hil barlagy

Hil-gözleg

Näme üçin bizi saýlaýarys?

1. Gaplamak: Müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen gaplama

2. Özbaşdaklaşdyrma: suraty sazlap ýa-da mugt özleşdirmek meýilnamasyny berip bileris

3. Tejribe: 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän nurbat önümçiligi, ösen tehnologiýa

4. Terezisi: Önümçilik we önümçilik enjamlarynyň, poslamaýan polatdan ýasalan hasaplaýjy baş nurbatlaryň güýç öndürijileri

Önümçilik prosesi

Önümçilik

Poslamaýan tekiz kelleli maşyn nurbadyny ulanmak

Kesilen tekiz baş maşyn nurbatlary, kelläni ulanylýan enjamlara doly çümdürilende ulanylýar we köplenç gurlandan soň bölekleriň ýüzüni galdyryp bolmaýan ýerlerde ulanylýar. Elektron önümleri, aşhana gaplary, gurluşyk, açyk desgalar, ofis esbaplary we ş.m. ýaly amaly ýerler bar.

Programma diagrammasy

Programma diagrammasy

Şahadatnamamyz

Şahadatnamamyz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler