asdas

Dil saýlamak

Önümler

Polat gurluşynyň ýokary güýçli bolty

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB1228 / ASME B18.2.6
 • Ady:
  polat gurluşy ýokary güýçli uly altyburçly kelleler
 • Material:
  uglerod polat
 • Baha:
  10.9 synp / ASTM A325
 • Lakam:
  Uly altyburçly boltlar bilen 10.9 derejeli polat gurluşy
 • Nominal diametri:
  M12-M30
 • Diş çukury:
  1.5-3.5
 • Uzynlyk:
  35-200
 • Faceerüsti bejermek:
  garaldy
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Polat gurluşynyň beýany Highokary güýçli Uly altyburçly kelleler

  Güýçli uly altyburçly kelleler bir boltdan, iki ýuwujydan we bir hozdan durýar. Polat gurluşy ýokary güýçli uly altyburçly baş boltlar polat gurluşy gurmak taslamasynyň gurluşyk tehnologiýasy üçin amatlydyr. polat gurluş Boltlar ýelmeýän toprak bolmaly däldir, ýag arassalanmalydyr. Hytaý polat gurluşy ýokary güýçli uly altyburçly baş boltlar, doly spesifikasiýa, gysga möhlet, önüm bazar tarapyndan giňden tanalýar we birnäçe daşary ýurt kompaniýalary siziň bilen işewür hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýan uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga öwrüldi.

  Polat gurluşlary üçin ýokary güýçli uly altyburçly baş boltlar üçin spesifikasiýa

  Polat gurluşynyň artykmaçlyklary Highokary güýçli Uly altyburçly kelleler

  1. Uly ýük göterijilik ukyby, ýeňil agram

  2. earthquakeer titremesine gowy garşylyk, çalt gurluşyk tizligi

  3. strengthokary güýçli boltlar, deformasiýa ýok, güýçli we çydamly

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Saýlanan çig mal, hiliň kepili, bitewiligi dolandyrmak

  2. Zawodda polat gurluş boltlaryny gönüden-göni üpjün etmek, elýeterli bahalar, iň gowularyndan köp mukdarda

  3. Bir gezeklik satyn almalary üpjün edýän boltlaryň doly toplumy

  4. Düzeltmegi goldaň, çyzgylar we nusgalar bilen ähli boltlary sazlap bileris

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Polat gurluşynyň ýokary güýçli uly altyburçly baş boltlary

  Demir ýol we awtoulag ýollary köprüleri, gazan polat desgalary, senagat öndürijileri, belent raýat binalary, diň mast gurluşlary, kranlar we beýleki polat desgalary sürtülme görnüşi ýokary güýçli baglanyşyklar üçin amatly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  Sorag-jogap

  1. Bolt önümleriňiziň hili nähili? Bolt önümleriňiziň ýokary hilini nädip üpjün etmeli?
  Nanning Aozhan Apparat 10 ýyldan gowrak wagt bäri bolt öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýar we tehnologiýalarymyz we usullarymyz yzygiderli gowulaşýar.

  Boltlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy we durnukly hili üçin müşderiler tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.

  “Aozhan” enjam boltlaryny saýlaň, hünär saýlaň, gowy hyzmaty saýlaň.

  2. Sitata almak islesem näme bilmeli?
  * Size nähili bolt gerek? (Altyburçly boltlar? Özüňe degýän dyrnaklar? Buraw guýrugy dyrnaklary? Nokatlar? Kir ýuwýanlar we ş.m.)

  * Boltyň aýratynlyklary? (has gowusy çyzgylar bilen ýa-da diňe bize aýdyň)

  * Boltyň materialy? (Poslamaýan polat, 304, 316, uglerod polat we ş.m.)

  3. Bolt önümleriňiziň bahasy birneme ýokary, arzanladyş barmy?
  Adatça, ähli bolt öndürijileri iki dürli satuw modelini kabul edýärler, biri bahadan gazanmak, beýlekisi hil boýunça gazanmak.

  Kompaniýamyzyň maksady, boltlaryň hilini üpjün etmek bilen bir hatarda müşderiniň girişini azaltmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

  Birmeňzeş hilli boltlary üpjün edip biljek ähli öndürijileriň arasynda bahalarymyzyň laýykdygyny kepillendirip bileris.

  Müşderilerimiziň beren pikirlerine görä, bolt bahalarymyz pul üçin gymmat we biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler