asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat araba boltlary bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN603, GB12, GB / T14
 • Material:
  201,304,316,316L
 • Baha:
  A2-70, A4-70, A2-50, A4-80
 • Nominal diametri:
  M6-M16
 • Pit:
  0.8-2
 • Uzynlyk:
  12-160
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňkler, ak ýuwmak, ýagyň garşysyna
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar uly ýarym tegelek baş wagon boltlaryna (standart GB / T14 we DIN603 laýyk gelýär) we kiçi ýarym tegelek baş wagon boltlaryna (standart GB / T12-85 laýyk gelýär) bölünýär. Araba bolt, kelleden we nurbatdan (daşarky ýüplükli silindrden) ybaratdyr, iki bölegi deşikler bilen berkitmek we birleşdirmek üçin hoz bilen gabat gelmeli. Umuman aýdanyňda, boltlar iki zady birleşdirmek üçin ulanylýar, adatça ýeňil deşik arkaly we hoz bilen bilelikde ulanylmaly. Gurallar köplenç penjireleri ulanýarlar. Kellesi esasan altyburç we köplenç uludyr. Araba boltlary çukurda ulanylýar we gurnama prosesi wagtynda inedördül boýny truba ýapyşýar, bu boltuň aýlanmagynyň öňüni alyp biler we wagon bolty çukurda paralel hereket edip biler. Wagon boltunyň kellesi tegelek bolansoň, çukur çukurlary ýa-da altyburç rozetkalar ýaly elýeterli güýç gurallarynyň dizaýny ýok, bu hakyky baglanyşyk prosesinde ogurlygyň öňüni almakda hem rol oýnap biler.

  Wagon boltlary elektron önümçiliginde, maşyn we enjamlar senagatynda, himiýa senagatynda, klapan senagatynda, lukmançylyk enjamlary senagatynda, awtoulag senagatynda, awiasiýa pudagynda we ş.m. giňden ulanylýar.

  Poslamaýan polat araba boltlarynyň artykmaçlyklary:

  1. Önüm ussatlygy we berk berkidilmegi artykmaçlyklary bilen önüm tekiz we burunsyz

  2. Çuňňur sapak, ülňülere laýyklykda, sapak arassa we düşnüklidir

  3. qualityokary hilli materiallar, has ýokary güýç, ulanmaga ynanyň

  4. Poslamaýan polatdan ýasalan material, üstünde kümüş-ak ýalpyldawuk, owadan we arassa

  Surat çekmek

  1

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Zawodyň göni satuwy: zawodyň çeşmesi, araçy bahasy tapawudy ýok

  2. Hil kepilligi: hiline berk gözegçilik ediň we önüm şahadatnamalaryny beriň

  3. Baý tejribe: 10+ ýyl nurbady özleşdirmek, ajaýyp tehnologiýa

  4. Çalt logistika: köp logistika bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, pes logistika çykdajylary

  5. Satuwdan soň gowulaşdyryň: müşderiniň soraglaryna öz wagtynda jogap bermek üçin ajaýyp tehniki hyzmat toparyna eýe boluň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan wagonlary ulanmak:

  Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar, adatça gury gulaklary mermer oturtmak üçin ulanylýar. Berkidilende, berkitmek we gurnamak üçin amatly kwadrat boýnuň işleýşi sebäpli bolt hasasy aýlanmaz. Esasan hasaplaýjy nurbatlar zerur bolan käbir ýerlerde ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma-diagramma

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler