asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan çüý

Gysga düşündiriş:


 • Ady:
  poslamaýan polatdan ýasalan çüýler
 • Material:
  304/316
 • Baha:
  A2-70 / A2-80
 • Nominal diametri:
  M3-M12
 • Uzynlyk:
  8.5-38
 • Faceerüsti bejermek:
  ak ýuwmak
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozlaryň beýany

  Çeňňek perdesi hozy çekiş gapagy hem diýilýär, deşikli tekiz kellesi, kiçijik kellesi, altyburç poslamaýan polatdan ýasalan çybyk hozy, tekiz kellede kör deşikler, kiçi kelle, altyburç poslamaýan polatdan ýasalan hozlar bar. Metal listiň kemçiliklerini çözmek üçin işlenip düzüldi, inçe turba kebşirleýji hozlar eremegi aňsat, iç ýüplükleri dişlemek aňsat, içerki sapaklara degmek zerurlygy ýok, hozy kebşirlemegiň zerurlygy ýok, berk netijeliligi, ulanylmagy aňsat . Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk hozy satyn alyň, poslamaýan polatdan ýasalan çybyk zawodynyň gönüden-göni satuwy, ýer üpjünçiligi, çalt eltip bermek, özleşdirmegi goldamak üçin ýörite aýratynlyklar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň.

  Poslamaýan polatdan ýasalan hozuň artykmaçlyklary

  1. pleönekeý we amatly gurnama

  2. Poslama we pos garşylygy, çydamly

  3. Iki gezek işlemek, giň ulanmak

  4. Durnukly öndürijilik we ygtybarly hil

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Öndüriji: Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk hozy zawodynyň göni satuwy, ortaça gazanç bahasy tapawudy ýok

  2.Kustomizasiýa: çyzgylary we nusgalary, gysga gowşuryş wagtyny we çalt eltip bileris

  3. Eltip bermek: ýeke-täk hyzmat, gysga eltiş wagty we çalt eltip bermek

  4.Gaplamak: müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin isleg boýunça gaplamagy üpjün ediň

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan çybyk hozy

  Belli bir önümiň hozy daşarda oturdylmaly bolsa we içindäki boş ýer az bolsa, basyş perdesini basmak we nasoslamak üçin basyş kesiji maşynyň basyş kellesine girmegine ýol berilmeýär we beýleki usullar güýç talaplaryna ýetip bilmeýär, basyş perçinlemek we ýokary götermek mümkin däl. Çekiş perdesi ulanylmaly. Plastinalaryň we turbalaryň (0,5MM-6MM) berkidiş meýdanynyň ähli galyňlygy üçin amatly. Pnewmatik ýa-da el bilen çekiji pyçak ulanyň, birbada amatly we berk pyrlanyp bilner; adaty kebşirleýiş hozy çalyşyň, demir listi düzüň, eremegi aňsat inçe turba kebşirlemek, kebşirlemek hozy tekiz däl we beýleki kemçilikler. Awtoulag, awiasiýa, gurallar, mebel, bezeg we beýleki elektromehaniki we ýeňil senagat önümlerini ýygnamakda giňden ulanylýar.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler