asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polat tegelek hoz

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  GB812
 • Ady:
  poslamaýan polat tegelek hozlar
 • Material:
  304
 • Nominal diametri:
  M12-M80
 • Diş çukury:
  1.25, 1.5, 2.0
 • Diş dişiniň görnüşi:
  gödek dişler
 • Faceerüsti bejermek:
  tebigy reňk
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Poslamaýan polat tegelek hozlaryň beýany

  Tegelek hozlar köplenç togtadyjy ýuwujylar bilen tegelek hozlar bilen ulanylýar, gurnama ýuwujynyň içki dili bolar, şol bir wagtyň özünde tegelek hozuň çukuryna ýerleşdirilen ýuwujynyň daşky dili, hoz gulplanýar; ýa-da gowşamagynyň öňüni almak üçin goşa hoz ulanyň. Köplenç rulonlary eksenel berkitmek hökmünde ulanylýar. m100 we 4, m105 üçin ýerleriň sanyndan we 6-dan gowrak ýerleriň sanyndan ýokary. Aozhan berkidiji öndürijiler esasan 304 poslamaýan polat tegelek hozy öndürýärler, doly spesifikasiýalary, giň gerimi, özleşdirmegi goldaýarlar, satyn almak üçin tiz habarlaşyň!

  Poslamaýan polat tegelek hozuň artykmaçlyklary

  1. Tegelek hozlary sökmek we gurmak aňsat, çydamly we berkitmek

  2. Noklaryň poslama we pos garşylygy, ýokary temperatura garşylygy

  3. stabilityokary durnuklylyk, mehaniki güýç geçiriji

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1.Konsultasiýa hyzmaty: Kompaniýamyzda islän wagtyňyz maslahat berjek hünärmen tehnikleri bar

  2. Satuwdan soňky hyzmat: hil meselesi bolan hoz önümlerini alanyňyzdan soň mugt gaýdyp gelmek

  3. Tehniki hyzmat: müşderi tehniki goldaw bermek üçin poslamaýan polatdan ýasalan hoz önümlerini satyn aldy

  4. Hususlaşdyryş hyzmaty: müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli önümi özleşdirmek çözgütlerini berip bileris

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan tegelek hozlary ulanmak

  Tegelek hozlar, esasan, şahanyň ujuny gulplamak, şahanyň beýleki bölekleri (dişli we ş.m.) berkitmek üçin ulanylýar, barlag halkasy bilen, adatça inçe sapak. Playhli oýun enjamlaryny gurnamak üçin hem amatly.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler